daně a finance

Zdravotní pojišťovny, jejich postavení a povinnosti

Jedním z nejvýznamnějších práv, jež je zákonem pojištěnci přiznáno, je právo na výběr zdravotní pojišťovny. V České republice existují různé zdravotní pojišťovny, které jsou nositelem zdravotního pojištění. Jakési ústřední místo mezi nimi zaujímá Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je zřízena na základě zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné…

Povinnosti malých organizací v nemocenském pojištění

Významnou úlohu v právním vztahu nemocenského pojištění sehrávají zaměstnavatelé pojištěnců-zaměstnanců. Pro účely sociálního zabezpečení se zaměstnavatelé dělí do dvou skupin. Organizace – jedná se právnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců nebo sice méně, ale evidenci mezd pro ně vede jiná fyzická nebo právnická…

Vymezení plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Jednou z nejdůležitějších povinností, která plyne z právního vztahu veřejného zdravotního pojištění, je povinnost platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Povinnost platit pojistné je zákonem uložena tzv. plátcům pojistného, kterými jsou pojištěnci, zaměstnavatelé a stát.