daně a finance

RPSN - roční procentní sazba nákladů

Tímto složitým názvem se nazývá poměr toho, co celkem zaplatíte za to, že jste půjčku dostali, vůči částce, kterou jste si půjčili. Pokud někdo nabízí spotřebitelský úvěr, měl by dle zákona toto číslo uvést, abyste mohli snadno porovnat výhodnost různých nabídek. Jsou však také výjimky: RPSN se nemusí uvádět, pokud je půjčka na nízkou částku do…

Osobní údaje

Osobní údaje každého člověka musí být podle zákona chráněny. To znamená, že pokud má o vás někdo nějaké informace, nemůže si s nimi dělat, co chce, bez vašeho souhlasu. Každá smlouva o půjčce musí obsahovat některé osobní údaje, přinejmenším vaše jméno a adresu. Proto je obvykle součástí smlouvy o půjčce ustanovení, kterým udělujete tomu, kdo vám…

Aktuální legislativní vývoj v oblasti veřejných zakázek

Vydáním nových směrnic Evropských společenství, které upravují zadávání veřejných zakázek, (tzv. legislativní balíček „Veřejné zakázky“ – směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES) a navazujícím přijetím nové vnitrostátní právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení…

Možnost odstoupení od smlouvy

Může se stát, že podepíšete smlouvu o půjčce, ale budete ji chtít ukončit. Buď najdete jiné řešení nebo budete mít mimořádný příjem a nechcete už půjčku nebo si to prostě rozmyslíte. V solidních smlouvách by mělo být přesně uvedeno, jakým způsobem lze od smlouvy odstoupit. V těch nejjednodušších smlouvách bývá uveden termín, do kterého můžete…

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je obvyklý název pro krátkodobý úvěr na menší částku peněz a jeho podmínky stanovuje smlouva, kterou podepisujete při získání půjčky. Není žádný důvod bát se úvěru, ale je mnoho důvodů, proč si dobře přečíst smlouvu, na jejímž základě peníze dostáváte, ale i vracíte. „Dejte pozor na to, že některé smlouvy se v textu odkazují i…

Bezplatný výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným

Úvodem lze podotknout, že jedním v praxi z nejdůležitějších práv jednatele společnosti s ručením omezeným je právo na odměnu za výkon funkce jednatele.

Kapitálový trh zažije možná ještě v roce 2007 legislativní revoluci

Již v roce 2004 byla na úrovni EU přijata směrnice č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID), která by měla způsobit relativně radikální změnu v rámci práva kapitálových trhů členských států EU.

Informace k výpočtu jednostranného zvyšování nájemného z bytů v roce 2008

První místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek podepsal dne 25. června 2007 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které bylo dne 29. června pod číslem 151/2007 Sb. publikováno ve Sbírce zákonů v částce 55.

Elektronický platební rozkaz

Vláda 18.6. schválila návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila na zavedení elektronického platebního rozkazu. Norma má urychlit soudní řízení při vyřizování pohledávek a pomocí moderní techniky osvobodit soudce od nadměrné administrativy. "Návrh je klíčovým krokem v zavedení elektronizace justice, ušetří čas, lidi i peníze," uvedl ministr…

Dividenda

Existuje nějaké zákonné omezení, jakou maximální finanční částku smí vyplatit akciová společnost mezi akcionáře jako dividendu?

Fondy kvalifikovaných investorů v České republice

Novela zákona o kolektivním investování z května 2006 zavedla do českého právního řádu novinku – fondy kvalifikovaných investorů (FKI). Jedná se o regulované organismy kolektivního investování, které jsou předmětem dozoru České národní banky, jejichž výhodou oproti standardním obchodním společnostem je především nižší míra zdanění ve výši 5% daně…

Zatímní list

Zatímní list je jedním z cenných papírů, které může emitovat akciová společnost. Jde konkrétně o listinu, kterou upisovatel akcií obdrží od akciové společnosti bez zbytečného odkladu po jejím zápisu do obchodního rejstříku výměnou za písemné potvrzení o splacení vkladu nebo jeho části, k němuž došlo před tímto zápisem, to vše za předpokladu, že…

Kdy je cenný papír ještě „domácí“ a kdy už zahraniční

V každodenním „životě“ cenných papírů je někdy důležité určit, zda daný cenný papír – předmět určité transakce či jiného právního vztahu je zahraničním cenným papírem . Na pomoc tehdy přichází kolizních normy, které se použijí při výběru práva toho kterého státu.

Promlčení smluvní pokuty

Zažalovali jsme našeho obchodního partnera na zaplacení ceny výrobní linky, kterou jsme řádně dodali již počátkem února 2000 a která měla být ve lhůtě do 14 dnů od dodání zaplacena. Soud naší žalobě vyhověl a uložil našemu obchodnímu partnerovi zaplatit dlužnou částku. Rozsudek nabyl právní moci v roce 2006. Ve smlouvě byla sjednána smluvní…

Odměny představenstva banky a sociální pojištění

Nejvyšší správní soud (NSS) v rámci rozhodnutí ze dne 19. října 2006, č.j. 3 Ads 55/2005-47, uveřejněného na webových stránkách NSS (Rozhodnutí) řešil další z otázek souvisejících s výkonem funkce statutárního orgánu, tentokrát týkající se podléhání odměn členů představenstva banky sociálnímu pojištění. V rámci výše uvedeného rozhodnutí NSS…

„Nemravnou“ smluvní pokutu soud nesníží, ale rovnou zamítne

Smluvní pokuta jako právní institut je upravena především v ustanovení § 544 a následujících občanského zákoníku. Obsahem tohoto právního institutu je závazek účastníka zajišťovaného právního vztahu zaplatit určitou částku, byla-li porušena smluvní povinnost, k jejímuž zajištění smluvní strany tuto pokutu…

Připravovaná novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje především postup soudních exekutorů při nuceném výkonu exekučních titulů (exekuční činnost) a další činnost exekutorů, dále podmínky pro výkon funkce soudního exekutora, postavení Exekutorské komory České…

Souběh smluvní pokuty a úroku z prodlení

Jak smluvní pokuta, tak úrok z prodlení představují majetkové sankce postihující jednu a tutéž skutečnost – prodlení dlužníka se splněním peněžitého závazku (tj. se zaplacením určité finanční částky, např. kupní ceny). Zejména právním laikům by se proto mohlo zdát, že smluvní pokuta i úrok z prodlení představují jedno a totéž, pouze jinak…

Lze započítat pohledávku, jejíž promlčení dlužník namítnul u soudu?

Započtení je jedním ze způsobu zániku závazků (dluhů). Jeho podstatou je bezhotovostní vyrovnání vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka. Započtení je možné provést buď jednostranně (tedy i proti vůli druhé strany), nebo na základě dohody obou stran.

Společné jmění manželů

Před tím, než jsem se oženil, jsem ze svých úspor koupil rekreační chatu. Pokud ji nyní za trvání manželství prodám, náleží peníze, které z jejího prodeje utržím, pouze mě nebo spadají do našeho společného jmění manželů? A jak je to s nájemným, když jsem chatu v mezidobí pronajal?