daně a finance

Poskytování služeb mateřskou společností v daňové judikatuře

Poskytování služeb patří mezi běžné nástroje, kterými dochází k rozdělování společných nákladů mezi ekonomicky či personálně propojenými subjekty. Ne vždy však jsou služby mezi takto spojenými osobami skutečně poskytovány a fakturace za poskytnuté služby může být pouze nástrojem ke snížení základu daně a daňové povinnosti. Nejvyšší správní soud…

Zamyšlení nad třetím pilířem daňové reformy

Na tiskové konferenci pořádané v minulých dnech představil ministr financí takzvaný třetí pilíř daňové reformy - reformu přímých daní a odvodů. Záměr je jistě chvályhodný, otázkou však je, jak rychle - a zda vůbec - se podaří deklarované cíle daňové reformy prosadit v praxi. Nejedná se mi teď prvořadě o zavedení zvýšené sazby daně z příjmů…

Srážky ze mzdy jakožto zajišťovací institut

Zákoník práce, taxativně vyjmenovává případy, kdy je zaměstnavatel oprávněn / povinen jednostranně provádět zaměstnanci srážky ze mzdy. Jedná se zejména o následující případy:
a) úhrada povinných plateb zaměstnance (záloha na daň z příjmu fyzických osob, povinné pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti),
b) nevyúčtovaná záloha na…

Evropský základ daně z příjmů právnických osob u podniků provozujících činnost v EU

Evropská komise zveřejnila dne 16. března 2011 konkrétní obrysy návrhu společného systému pro výpočet konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob v rámci EU. Společný systém pro výpočet základu daně se má týkat podniků provozujících činnost v EU.

Informační povinnost věřitele a zprostředkovatele dle zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“), který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS do českého právního…

Technická novela daňového řádu

Přestože daňový řád (č. 280/2009 Sb.) vstoupil v účinnost 1. ledna 2011, ještě před jeho účinností byly v jeho textaci nalezeny nesrovnalosti, které bylo nutné opravit tak, aby mohl být v praxi aplikován bez větších potíží. Jednání mezi ministerstvem financí a odbornou veřejností o připomínkách k novému daňovému řádu probíhala již v průběhu roku…

Temporální účinky změny v rozhodovací praxi

Ačkoli k 1. lednu 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád, tuzemské soudy budou jistě (vzhledem k délce trvání soudních řízení) posuzovat daňovou problematiku podle zákona o správě daní a poplatků, podle kterého bylo vydáno původní daňové rozhodnutí příslušného správce daně. Proto stojí za zmínku rozsudek Nejvyššího správního soudu z 10.02.2010 č.j.

Absolutní neplatnost právních úkonů a jejich dopad do zdanění daní z příjmů

Judikatura Nejvyššího správního soudu (NSS) se v minulých letech relativně ustálila v pohledu na dopady absolutní neplatnosti do daňových povinností. Jeden z posledních rozsudků NSS 7 Afs 130/2009-200 ze dne 2. 12. 2010 zcela jasně definoval, za jakých podmínek je možné, aby absolutní neplatnost právního úkonu měla vliv na základ daně z…

Transfer pricing z pohledu obchodního práva

Problematika transfer pricingu, tedy optimálního nastavení převodních cen v rámci vnitroskupinových obchodů, je oprávněně vnímána především jako daňové téma. O tom, jak nastavit peněžní toky v rámci holdingu co nejvýhodněji, a přitom tak, aby byla v maximální možné míře eliminována související daňová rizika, již bylo napsáno mnoho odborných textů…

Problematika „kapitalizace půjček“ z daňového, účetního a právního pohledu

V podnikatelském prostřední dochází velmi často k situacím, kdy společníci poskytli své společnosti s ručením omezeným („Společnost“) půjčku na základě smlouvy o půjčce. Pokud bude mít následně Společnost potřebu zvýšit vlastní kapitál („VK“, tj. základní kapitál, kapitálové fondy a hospodářský výsledek aktuálního období i minulých let…

Daňová politika a souběh funkcí - polemika s Petrem Chrenkem

Na webových stránkách Hospodářských novin IHNed.cz byl 18.2. zveřejněn příspěvek Petra Chrenka Daňová politika a souběh funkcí, ve kterém rozebírá aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Pro připomenutí - Nejvyšší správní soud konstatoval, že jednatel společnosti s ručením omezeným se nemůže domáhat nemocenského pojištění zaměstnance…

Prominutí daně nevede k automatickému zániku trestní odpovědnosti

Rádi bychom čtenáře upozornili na zajímavý rozsudek Ústavního soudu České republiky ze dne 30. 11. 2010 (rozsudek IV. ÚS 2562/10), dle kterého je-li prominuta daň na základě rozhodnutí vydaného správcem daně, tato skutečnost nevede sama o sobě k automatickému zániku trestní odpovědnosti.

Nová pravidla nekolidujícího zaměstnání od 1. 1. 2011 čili Přivydělávat si k podpoře v nezaměstnanosti může jen ten, kdo o ni požádal do 31. 12. 2010

Od 1. ledna 2011 byla zrušena možnost legálního přivýdělku k podpoře v nezaměstnanosti v tzv. nekolidujícím zaměstnání.[1] Uchazeči o zaměstnání si dosud mohli k sociálním dávkám přivydělávat v pracovním, popř. služebním poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhl polovinu minimální mzdy, nebo na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní…

Evropská unie vyzvala veřejnost k diskuzi ohledně systému daně z přidané hodnoty; Bude se systém DPH měnit?

Evropská komise zveřejnila 1. prosince 2010 na svých webových stránkách tzv. Zelenou knihu o budoucnosti DPH. K navrhovaným změnám systému výběru DPH se může kdokoliv vyjádřit do 31. května 2011. Komise slibuje, že všechny příspěvky zveřejní na svých webových stránkách. Na internetu bude rovněž zveřejněna zpráva se závěry, které zohlední obdržené…

Obdarovaný a daň z příjmů fyzických osob

Otázku daru z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) řeší většinou dárce, který si poskytnutý dar může odečíst jako nezdanitelnou část základu daně podle § 15 ZDP.

Nové nezabavitelné částky (nezabavitelné minimum) při srážkách ze mzdy po valorizaci pro rok 2011, Srážky ze mzdy po valorizaci nezabavitelných částek pro r. 2011

I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše se každoročně mění s účinností od 1. dne nového kalendářního roku, nejinak tomu je od 1. ledna 2011.

Novely daňových zákonů 2011 - daňové souvislosti vstupu dlužníka do insolvence z pohledu věřitele

Na začátku roku 2011 lze očekávat vstup v účinnost novel dvou důležitých daňových zákonů. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 158, schválen oběma komorami Parlamentu ČR) a novelu zákona o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk č. 129, v současné době ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR). Pokud dojde ke…

Daňová kontrola podle daňového řádu

Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost nový daňový řád (zákon č 280/2009 Sb.), který nahrazuje dosud platný zákon o správě daní a poplatků. Kromě zásadní změny struktury celého zákona přináší daňový řád také řadu novinek, týkajících se daňové kontroly.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru a problematika lichvy

Ode dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nahrazuje a zároveň ruší zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. V souvislosti s jeho přijímáním se znovu otevřela otázka, jaká výše úroků je ještě zákonná, respektive v souladu s dobrými…

Problematika zastřených právních úkonů v daňovém řízení

V daňovém řízení platí v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb. (dále jen „daňový řád“) zásada, že při uplatňování daňových zákonů se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně bez ohledu na stav formálně právní. Na následujících řádcích bychom rádi chtěli uvést některá…