daně a finance

Změny v oblasti právní úpravy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení s účinností od 1. ledna 2014

V letošním roce se můžeme setkat hned s několika skupinami změn, které se v oblasti právní úpravy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení objevily:

Poplatek z prodlení nově od 1. 1. 2014

Nový občanský zákoník již neupravuje poplatek z prodlení, když ve svém ust. § 513 uvádí: „Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.“ [1] Poněkud nesystémově a neorganicky však s účinností od 1. ledna 2014 zavádí poplatek z prodlení v nové podobě zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé…

Zdanění autorských honorářů nově od 1. 1. 2014

Limit pro uplatnění srážkové daně z příjmu za autorské příspěvky se zvyšuje od 1. ledna 2014 ze 7.000 Kč na 10.000 Kč.

Nová úprava kolektivního investování

Dne 19.8.2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), který nahradil dosavadní zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů („ZKI“), včetně prováděcích předpisů.

K obraně proti nevhodnému postupu správce daně při daňové kontrole

Nejvyšší správní soud ve svém aktuálním rozsudku ze dne 7. 11. 2013, č.j. 9 Aps 4/2013 dospěl k závěru, že pro shodné charakteristické rysy stížnosti podle ustan. § 261 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „d.ř.“) a námitek dle ustan. § 16 odst. 4 písm. d) dnes již zrušeného zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v…

Jaké změny přináší nový zákon o dani z nabytí nemovitostí?

V rámci zákonného opatření Senátu k některým daňovým zákonům byl schválen i zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitostí, který má od roku 2014 nahradit zákon o dani z převodu nemovitostí. Tato změna souvisí jednak s novým občanským zákoníkem, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014 a jednak se zrušením zákona o dani dědické, darovací a z převodu…

Vystavení vadné směnky a žaloba na obnovu řízení

Cílem tohoto článku je upozornit na zajímavý nález Ústavního soudu České republiky ze dne 20.6.2013 pod sp.zn. III. ÚS 1059/12 (dále jen „Nález“). Zabýval se v něm otázkou porušení principu rovnosti zbraní a kontradiktornosti řízení v případě řízení o žalobě o obnovu řízení týkajícího se vydání směnečného platebního…

(Ne)sporné spoludlužnictví u úvěru ze stavebního spoření?

Dne 23. 08. 2013 byl na serveru EPRAVO.CZ uveřejněn článek „Spoludlužnictví u úvěru ze stavebního spoření“[1], kde autoři rozebírají a hodnotí rozhodnutí nalézacích soudů a následné kasační rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.12.2012, sp.zn.: 32 Cdo 2936/2012, týkající se platnosti smlouvy o úvěru ze stavebního spoření ve vztahu ke…

Změnám se příští rok nevyhne ani zdanění převodů nemovitostí

Rozsáhlé změny v rámci rekodifikace soukromého práva čekají i daňové předpisy. V souvislosti se zdaněním převodů nemovitostí stojí za pozornost zbrusu nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který ruší stávající zákon o trojdani č. 357/1992 Sb. Nový zákon reaguje na změny zaváděné novým občanským zákoníkem, jako například nové pojetí…

Stokrát opakované bezpráví se stává právem?

I takto si lze vyložit argument, který zaznívá ve sporu o úvěrové poplatky mezi českými spotřebiteli a bankami. Banky tvrdí, že v rámci vymáhání nesplacených úvěrů jim soudy v tisícovkách případů přiznaly právo na sporný úvěrový poplatek. Právníci bank pak tento argument uplatňují i před soudem, kde odkazují na zavedenou praxi a „judikaturu“. Má…

Problematika daně z přidané hodnoty po roce 2012 a 2013

Daň z přidané hodnoty, jako daň nepřímá je poměrně novým typem daně. Byla postupně zaváděna v průběhu 60. let ve vyspělých státech Evropy u nás až počátkem 90. let. Nahradila dosavadní systém obratové daně. Prvního května roku 2004 se Česká republika stala členským státem Evropské unie a v platnost vstoupil i nový zákon o dani z přidané hodnoty. V…

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny ve veřejných zakázkách ve vztahu k DPH

Při zadávání veřejných zakázek je běžnou a rozšířenou praxí zadavatelů stanovovat v zadávacích podmínkách požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), sazba DPH, výše DPH a nabídková cena vč. DPH, a to i přesto, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších…

Nový režim pro fondový byznys v České republice

Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF"), který byl schválen v červenci, přináší spolu s řadou nových unijních předpisů zcela nový prostor pro podnikání fondů a jejich správců.

K rozhodnutí odvolacího senátu Evropských orgánů dohledu BoA 2013 – 008

Dne 24. června 2013 vydal odvolací senát Evropských orgánů dohledu (dále jen „Odvolací senát“) své první rozhodnutí, a to rozhodnutí č. BoA 2013 – 008 (dále jen „Rozhodnutí“) ve věci odvolatele SV Capital OÜ (dále jen „SVC“) proti rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „EBA“) Ref. EBA C 2013 002 z 25. ledna 2013 (dále jen…

Záporná repo sazba a zákonné úroky z prodlení

V souvislosti s již několik let trvající recesí a uvolněnou monetární politikou centrálních bank byla v odborných kruzích nejednou vznesena otázka záporných repo sazeb, kterou se posléze zabývaly také sdělovací prostředky. Cílem tohoto článku není u záporných repo sazeb popisovat ani hodnotit možné ekonomické dopady, nýbrž podívat se na jejich…

Soudní dvůr EU poskytl klíč pro stanovení pravomoci a příslušnosti soudů ve sporech ze směnečného rukojemství s mezinárodním prvkem

Věřitelé ze směnek uplatňující své nároky vůči avalovi – zahraniční osobě s bydlištěm na území členského státu EU napříště nemusí váhat s určením pravomoci soudů, u kterých své nároky žalovat. Klíčem jim může být s napětím očekávané rozhodnutí Soudního dvora EU („Soudní dvůr“) vydané na základě předběžných otázek položených Městským soudem v…

Změny v nabízení investic (nejen) podle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), který byl v červnu letošního roku předložen senátu, přinese v případě svého schválení zásadní novinky v nabízení investic. Díky implementaci směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů („AIFMD“) bude nově možné na území členských států EU přeshraničně…

Směnečné rukojemství na zajišťovací směnce

Zajišťovací směnka bývá velmi často spojována s úvěrovými operacemi a pravidelným směnečným věřitelem bývá některá z bank. Poskytnutí směnky dlužníkem věřiteli, jakožto zajišťovacího institutu, je zřejmě nejčastějším důvodem jejího vystavení a nezřídka bývá takováto směnka opatřena doložkou obsahující rukojemské…

Cenné papíry v novém občanském zákoníku - flexibilní režim

Nový občanský zákoník[1] ("NOZ") mimo jiného přináší změny také v oblasti práva cenných papírů. Nová úprava by měla vyřešit některé nejasnosti spojené s cennými papíry, jako např. zavedení legální definice cenného papíru, nahrazování podpisu otiskem či vydávání zákonem neupravených cenných papírů. NOZ dále zlepšuje podmínky po vydávání cenných…

Revoluce v oblasti procedurální ochrany zahraničních investic?

Procedurální ochrana mezinárodních investic, a to zejména právo obrátit se na mezinárodní rozhodčí soud s očekáváním objektivního a depolitizovaného výsledku řešení sporu proti hostitelskému státu, je výrazem respektování doktríny vlády práva a esenciální garancí náležející zahraničním investorům dle jednotlivých mezinárodních dohod o ochraně a…