daně a finance

Zdanění důchodů a příjmů starobních důchodců v roce 2015

Prostřednictvím tohoto článku bychom rádi připomněli legislativní změny, které proběhly sice již v roce 2014, ale aktuální jsou až nyní v roce 2016.

Implementační chyby v zákoně o spotřebitelském úvěru – nejistá definice, problémy s předčasným splacením, nejistá definice vázaného zástupce

Lhůta k implementaci směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení vypršela 21. března 2016, přesto do současné doby harmonizovalo její předpisy pouze Rakousko, Maďarsko a Estonsko. Český vládní návrh z dílny ministerstva financí je nyní sice již v Poslanecké sněmovně, ale stále daleko od…

Když pravá trestně-právní ruka neví, co dělá ta levá daňově-právní

Cílem tohoto článku je zamyšlení se nad vztahem mezi řízením trestním u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 trestního zákoníku a jemu předcházejícím řízením daňově-právním, probíhajícím v převážné míře u finančního úřadu.

K možnostem procesní obrany daňového subjektu v rámci postupu k odstranění pochybností

V souvislosti se zefektivněním činnosti daňové správy v posledních letech zadržely orgány finanční správy na vratkách DPH miliardy korun. Ve valné většině případů nedošlo k žádným pochybením a daňové subjekty měly a mají právo na jejich vrácení. V současné době však neexistuje žádná právní úprava, která by stanovovala lhůtu pro vrácení daně…

Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů

Poslanecká sněmovna má na své 42. schůzi projednávat návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“), který je vedený jako sněmovní tisk č. 679.[1] Hlavním cílem ZSÚ je transponovat směrnici č. 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, provést některé další evropské předpisy do českého právního…

Autorské honoráře – zdanění a pojistné odvody v r. 2016

Pokud má autor honoráře za příspěvky do 10.000 Kč za měsíc, pak se zásadně nemusí o nic starat. Honoráře nad 10.000 Kč a ostatní autorské příjmy musí zahrnout do daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, odvést z nich daň a pojistné.

Ručení za dluhy ze smlouvy o spotřebitelském (hypotečním) úvěru

Ke svému prvnímu čtení v poslanecké sněmovně se přiblížil návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru, kterým se implementuje „hypoteční“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. V souvislosti s tím se stávají znovu aktuální otázky, které se doposud hypotečnímu trhu…

Poukázka - všestranný nástroj

Poukázka, neboli asignace, je institut, který byl v českém posttotalitním právním řádu znovu zaveden rozsáhlou novelou[1] zák. č.40/1964 Sb., občanského zákoníku z roku 1991. Systematicky byla poukázka zařazena ve čtvrtém oddílu, tedy oddílu upravujícím změny závazků v osobě věřitele nebo dlužníka, konkrétně v § 535 a násl. Současná právní úprava…

Licence pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů

Ke konci března roku 2016 by mělo dojít k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU pomocí nového zákona o úvěrech pro spotřebitele. Tato změna s sebou přinese nové nároky na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

K možnosti žalovat směnečného rukojmího mimo stát jeho pobytu či sídla

V praxi jsou poměrně časté případy, kdy zajišťovací směnku vystavuje právnická osoba jako účastník kauzálního právního vztahu, přičemž za splnění závazků ze směnky se jako avalista zaručí fyzická osoba propojená s výstavcem směnky (typicky společník). Co když je přitom směnečným rukojmím osoba s pobytem mimo Českou republiku? Je potřeba ji…

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi

Při obchodování s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi lze podle § 90 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") zvláštní režim zdanění. Využití zvláštního režimu není pro plátce daně povinné, ale dobrovolné. V následujícím textu bude problematika…

K odpovědnosti investičního zprostředkovatele za škodu ze zmařené investice

V závěru roku 2012 vydal Vrchní soud v Praze do značné míry přelomové a přiměřeně tomu medializované rozhodnutí týkající se odpovědnosti investičního zprostředkovatele za škodu vzniklou ztrátou z obchodování s cennými papíry. Tuto odpovědnost stejně jako před ním Městský soud v Praze dovodil především z nečinnosti investičního zprostředkovatele…

Zápočet pohledávek v různých měnách

Započtení pohledávek v různých měnách bylo upraveno v § 362 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“). Nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), však tuto úpravu nepřejal. Lze z tohoto kroku zákonodárce snad dovodit, že takové započtení za…

Kontrolní hlášení DPH

Institut kontrolního hlášení byl schválen zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v ustanoveních § 101c - § 101i zákona o DPH, ve smyslu kterých vznikla s účinností od 1.

Komu zvoní hrana? Tobě, mezinárodní daňová optimalizace!

Otázku i odpověď tvořící titulek tohoto příspěvku si může dát ten, kdo si přečte rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2015, č. j. 9 Afs 57/2015 – 120. Je to jistě v řadě ohledů rozsudek přelomový. Jako jeden z prvních totiž řeší otázku, zda je přípustná taková změna právních a ekonomických parametrů podnikání určitých právnických…

Zásada ne bis in idem – konflikt daňového a trestního práva?

Začátkem letošního roku vystoupilo Ministerstvo financí s návrhem na zavedení trestnosti přípravy trestného činu neodvedení daně, poplatku a jiné povinné platby. Nově měl být tento delikt trestán již ve stádiu přípravy, přičemž jedna z variant dokonce zvažovala povinnou oznamovací povinnost pro advokáty a daňové poradce v případě, že se o přípravě…

Povaha daňového penále jakožto trestní sankce a zásada ne bis in idem

Na poli daňového trestního práva je v poslední době diskutován judikát rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Afs 210/2014-57 ze dne 24. 11. 2015 a související judikatura ESLP. Základem tohoto judikátu je právní věta a závěr, že „penále“, ve smyslu dřívějšího zákona o správě daní a poplatků a dnešního daňového řádu, má trestní…

K obnově daňového řízení z pohledu nových skutečností či důkazů

Ustan. § 108 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „daňový řád“) rozlišuje v daňovém řízení řádné opravné prostředky, jimiž jsou odvolání nebo rozklad, mimořádný opravný prostředek, jímž je návrh na povolení obnovy řízení a dozorčí prostředky, mezi něž zařazuje obnovu řízení a nařízení přezkoumání rozhodnutí. Autor se pak v…

Novela loterijního zákona: Komplexní přístup, nebo účelové kutilství?

V nejbližších dnech má Senát projednávat dílčí vládní novelu zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Pozor na otisky razítka u směnečného rukojemství!

Na směnkách lze často u podpisů výstavců či směnečných rukojmí vidět otisky razítek s identifikačními údaji právnických osob.[1] Otisk razítka na směnce však může vyvolat v praxi mnohé problémy, to zejména pokud jde o určení toho, kdo má být ze směnky zavázán. K problematice otisku razítka právnické osoby u podpisu avalisty fyzické osoby a jeho…