daně a finance

Spojené osoby

Pojem spojené osoby lze nalézt v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“ a v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o dani z příjmu“). V každém z výše uvedených zákonů je tento pojem definován odlišně. V následujícím textu bude problematika spojených osob rozebrána na…

Současná právní úprava nepojmenovaných cenných papírů

Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), došlo k výslovnému zakotvení možnosti vydat inominátní cenné papíry. Jedná se o takové cenné papíry, které nejsou jako cenné papíry výslovně označeny zákonem. Proto bylo nutné stanovit alespoň základní náležitosti, které musí takový cenný papír…

Úprava cizoměnových hypotečních úvěrů v návrhu nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Navrhovaným zákonem o úvěru pro spotřebitele („Návrh“), který v současné době projednává vláda, má dojít, mimo jiné, k implementaci směrnice 2014/17/EU o spotřebitelských úvěrech na bydlení („Směrnice“) do českého právního řádu, a tudíž nově k regulaci hypotečních úvěrů, včetně cizoměnových úvěrů.

Zesplatnění spotřebitelského úvěru

K problematice zesplatnění spotřebitelských úvěrů se vyjadřuje ne tak dávné rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 64 Co 98/2014, na které bychom Vás tímto rádi upozornili.

Skutečné sídlo vs. zapsané sídlo společnosti a podnikatele

Od roku 2015 došlo k povinnosti oznámit správci daně skutečné sídlo výkonu ekonomické činnosti společnosti či podnikatele. V tomto článku se dozvíte o hlavním rozdílu mezi sídlem zapsaným v obchodním rejstříku či obdobném veřejném rejstříku a skutečným sídlem, o významu sídla z pohledu zákona o DPH, o povinnostech vůči správci daně a o tom co se…

Podmíněné a perpetuální dluhové nástroje suverénů

Suverénní dluh, jeho velikost, podoba i obsluha jsou minimálně od konce roku 2009, kdy došlo k přeměně prvotní, bankovní krize, v dluhovou krizi suverénů, předmětem zvýšeného zájmu odborné veřejnosti i médii. V rámci debat o (například v případě Řecka nevyhnutné[1]) restrukturalizaci suverénních dluhů se v krizových časech objevují i nekonvenční…

K přechodným ustanovením nové úpravy spotřebitelských úvěrů

V první polovině příštího roku čeká spotřebitelské úvěry revoluce v podobě nového zákona o úvěru pro spotřebitele („Návrh“), který má nahradit současný zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění („Zákon o spotřebitelském úvěru“). Návrh, který byl nedávno předložen vládě Ministerstvem financí ČR, má podstatně širší dopad než…

Marketingové vs. spotřebitelské soutěže

Na úvod bych ráda uvedla, že problematika marketingových a spotřebitelských soutěží není komplexně upravena v žádném právním předpisu. Jediné informace, ze kterých se tak dá při pořádání těchto soutěží čerpat je zákon č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a to…

Další činnosti bank se zaměřením na elektronické stravenky

Banka jakožto páteřní instituce ekonomických vztahů každého společenského zřízení je přísně regulovaná zákonodárcem a je nad ní vykonáván i důsledný dohled České národní banky. Vzhledem k výše uvedenému je tedy pochopitelné, že banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen jako „ZoB“), může vykonávat pouze velice omezený rozsah činností…

Bič na poskytovatele spotřebitelských úvěrů aneb návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Ministerstvo financí ČR předložilo návrh zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen „Návrh“), který by nahradil stávající právní úpravu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru“) a zároveň by jeho přijetím došlo k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o…

Zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015

1. lednem 2015 došlo ke změně některých pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, elektronických služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. Zmíněné služby jsou z pohledu DPH zdaňovány vždy v místě příjemce služby. Poskytovatel z členského státu či ze třetí země poskytující jakoukoliv z výše uvedených služeb…

Novinky v poskytování dotací z územních rozpočtů

Dne 5. 2. 2015 byla vyhlášena novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „novela zákona“), která nabyla účinnosti dne 20. 2. 2015 (s výjimkou § 10d, který nabyl účinnosti až 1. 7. 2015), a která vnesla do většiny obcí trochu nejasností při poskytování dotací
a návratných finančních…

Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši

„Při vybírání daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, ale cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Při realizaci tohoto práva státu je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, v daném případě právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému…

Vybrané aspekty daně z nabytí nemovitých věcí

Předmětem následujícího příspěvku je osvětlení některých problematických aspektů týkajících se daně z nabytí nemovitých věcí, jejíž stěžejní úprava je obsažena v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění (dále jen „Opatření“) a vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného…

Novela zákona o dani z přidané hodnoty týkající se režimu přenesení daňové povinnosti

Novelizaci ustanovení týkající se režimu přenesení daňové povinnosti došlo novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). V rámci provedených úprav dochází k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Úpravy jsou podstatného charakteru…

Nárok na odpočet DPH v kontextu následně vzniklé absence výsledného zdanitelného plnění

Pozdější změna objektivních skutečností předchozí nárok na odpočet daně může změnit. Oprávněnost nároku na odpočet daně nemůže být považována izolovaně jedině v době, kdy je nárok uplatňován.

K některým aspektům výjimky z arrestatoria při daňové exekuci

Problematice zajištění daně zajišťovacím příkazem vydaným správcem daně se autor věnoval již ve svém článku ze dne 2. 10. 2014. Nyní na dané téma zajištění daně autor navazuje v souvislosti s problematikou častých exekučních příkazů na přikázání pohledávky z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb a se zákonnými možnostmi uvolnění takto…

Otazníky kolem daně z nabytí nemovitých věcí

V České republice doznal převod nemovitých věcí se změnou daňových zákonů od roku 2014 nové podoby a původní daň z převodu nemovitostí byla nahrazena úhradou daně z nabytí nemovitých věcí. Nezměnil se jen název předpisu, ale také zavedené zvyklosti pro podání daňového přiznání. A ačkoliv nový právní předpis vešel v platnost před více jak rokem…

Nespolehlivý plátce

Od 1. 1. 2013 obsahuje zákon č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ustanovení § 106a, kde je definován nový pojem tzv. nespolehlivý plátce. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce bude označen jako…

Praktické aspekty práva na nahlížení do spisu v daňovém řízení

Fakt, že finanční úřad jako správce daně znemožnil plátci daně, aby se v úplnosti seznámila se spisem, je dostačující důvodem pro odvolání či následnou správní žalobu proti správci daně. Otázkou zůstává, jak definovat „úplnost“ při seznámení se se spisem a jak toto právo obstojí v kontextu povinnosti součinnosti daňového subjektu. Ani zákonnou…