daně a finance

Namátkové finanční kontroly

Rozhodnutím Ústavního soudu ČR byla v listopadu loňského roku zrušena možnost „přepadových“ – namátkových finančních kontrol. Podle vyjádření Ústavního soudu má být podmínkou provedení daňové kontroly konkrétními skutečnostmi podložené podezření, že daňový subjekt svou daňovou povinnost nesplnil. Nález tedy de facto znamená konec namátkových…

Spotřebitelské úvěry a nová směrnice – záchrana z EU?

Trh spotřebitelských úvěrů v České republice je sice upravován několika právními předpisy, přesto se ale neustále setkáváme s tím, že regulace je nedokonalá, resp. nedostatečná. V této oblasti totiž podniká mnoho subjektů, které si z poskytování úvěrů za velmi nevýhodných podmínek udělalo docela slušný business. Míra státní regulace nad…

Novela pravidel nízké kapitalizace

Poslanecká sněmovna dne 10. prosince 2008 schválila vládní návrh novely zákona o daních z příjmů, která má mj., vedle dalších otázek, za cíl upravit stávající pravidla nízké kapitalizace, naposledy změněná s účinností od počátku roku 2008 v rámci vládní daňové reformy.

K právní úpravě finančního leasingu v obchodněprávních vztazích

Autor tohoto článku níže předkládá polemické zamyšlení nad soudní praxí v oblasti aplikace zákonných ustanovení o nájemní smlouvě a smlouvě o koupi najaté věci na smlouvy o finančním leasingu.

Nový daňový řád

Na svém jednání minulý týden Vláda České republiky schválila návrh daňového řádu. Zákon o správě daní a poplatků, který byl dosud více jak padesátkrát novelizován, tak bude nahrazen novým daňovým řádem, který je součástí připravované reformy daňového systému 2010. Nový daňový řád přináší mnoho podstatných změn, které přispívají k rychlejšímu a v…

Nová právní úprava proti „praní špinavých peněz"

V souvislosti se zapracováním příslušných předpisů Evropských společenství, zejména tzv. Třetí směrnice proti praní špinavých peněz č. 2005/60/ES z roku 2005 byl v České republice schválen zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („Zákon“). Dále byl přijat zákon č. 254/2008…

Blýská se daňovým poplatníkům na lepší časy? aneb zákon o správě daní a poplatků posílí postavení daňového poplatníka

Poslanecká sněmovna v současné době projednává návrh novely zákona č. 337/1992 Sb., o správě a daní a poplatků (dále jen Zákon o správě daní ). Jedná se o stěžejní procesní předpis v oblasti správy daní upravující práva a povinnosti správce daně (zejména finančních úřadů) ve vztahu k daňovým subjektům. Novela zákona prošla v legislativním procesu…

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 230/2008 je poslední novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu přijatou v roce 2008. Důvodem přijetí byla především povinnost transpozice rámcové směrnice MiFID (směrnice o trzích finančních nástrojů) a přijetí dalších prováděcích směrnic a nařízení vztahujících se k trhu s finančními nástroji. Uvedená směrnice mimo jiné výrazně…

Nová právní úprava v oblasti boje proti praní špinavých peněz

Od 1. září 2008 se staly účinnými nový zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "nový zákon") a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona (č. 254/2008 Sb.).

Peníze kontra peněžní prostředky

Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 922/2007 se zabýval pojmovými rozdíly mezi smlouvou o půjčce a smlouvou o úvěru. Krom toho, že zopakoval závěry stabilně činěné právní teorií, např. že smlouva o půjčce má charakter smlouvy reálné, zatímco smlouva o úvěru je smlouvou konsensuální, vyslovil mimo jiné právní názor, že „Předmětem smlouvy o…

Ke vztahu leasingu a nájmu

Autor tohoto článku se níže zabývá vztahem právních institutů nájmu a leasingu v občanskoprávních vztazích, a to zejména ve světle aktuální soudní judikatury a obvykle uzavíraných formulářových leasingových smluv.Na první pohled by se mohlo zdát, že nemá smysl zabývat se otázkou mnohokrát již vyřešenou a posouzenou, a to i ze strany Nejvyššího…

Vybrané aspekty právní úpravy započtení (kompenzace) pohledávek

I když institut započtení vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka patří k nejsnadnějším způsobům zániku vzájemných pohledávek smluvních stran, v praxi není dostatečně využíván, resp. pokud se některá se smluvních stran pokusí využít tento institut, pak se druhá strana zpravidla snaží bránit a návrhy na započtení pohledávek odmítá a snaží se své…

Postup celních orgánů v případech porušování práva duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví, jako všeobecný pojem pro práva k nehmotnému majetku, který je výsledkem duševních snah autora, zahrnuje především patenty, ochranné známky, užitné vzory, průmyslové vzory a autorské právo. Z obchodního hlediska jde často o klíčový prvek podnikání zasluhující náležitou ochranu, neboť právě na její účinnosti může záviset úspěch…

Technická novela insolvenčního zákona

Ke dni 1.1.2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Ještě než však nabyl tento zákon účinnosti, musel být třikrát novelizován. Poslední a velice zásadní novenou je zákon č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím. Tento zákon je také…

Určitost ujednání o smluvní pokutě v obchodních vztazích

V praxi se často setkáváme s problémem neurčitého ujednání o smluvní pokutě, ať už se jedná o nepřesné označení smluvní pokuty (jako penále, poplatek z prodlení), nejasnost v případě výpočtu výše smluvní pokuty nebo neurčité stanovení povinností, jejichž porušení je sankcionováno smluvní pokutou.

Přihláška pohledávky v insolvenčním řízení – formalita nebo noční můra pro věřitele ?

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „IZ“), v platném znění, obsahuje mimo jiné i komplexní úpravu pro přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení. V této nové právní úpravě lze rovněž nalézt i celou řadu ustanovení, která mění dosavadní zažitá pravidla pro prostup věřitelů v souvislosti s přihlašováním pohledávek v…

Setkání Finančního klubu

Již čtvrté neformální setkání Finančního klubu pořádané skupinou Pioneer Investments ve spolupráci s UniCredit Bank a právním informačním portálem EPRAVO.CZ proběhlo tentokrát v prostorách hotelu Marriott.

Zálohy OSVČ se mění

V roce 2008 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění (záloha na pojistné) u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Ještě k nejasnostem při formulacích žalob při vytěsnění

Ve svém článku publikovaném na epravo.cz dne 29. 1. 2008 Dan Loukota vychází z názoru, že nárok na přezkoumání výše protiplnění při právu výkupu je možné žalovat pouze v rámci žaloby na plnění a svůj názor mj. opírá i o rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Odo 1332/2005. Jen pro pořádek je nutné uvést, že proti tomuto usnesení byla…

OSVČ musí informovat o svých příjmech a výdajích v roce 2007

Nejpozději do středy 30. dubna 2008 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007.