daně a finance

Nové podmínky vydávání dluhopisů

Poslanecká Sněmovna projednává novelu zákona o dluhopisech, podle kterého by mohly emitovat dluhopisy fyzické osoby a to navíc bez schvalování Českou národní bankou. Vládní návrh zákona už získal podporu rozpočtového výboru. Změny mají zefektivnit vydávání dluhopisů a odstranit s tím spojenou administrativní zátěž, aniž by došlo k zásahům do…

Návrh nové evropské legislativy o trzích finančních nástrojů

Služby jsou v rámci Evropské unie integrální součástí tzv. čtyř svobod (volného pohybu zboží a služeb, kapitálu a pracovních sil). Obecná právní úprava volného pohybu služeb je obsažena ve Smlouvě o založení Evropského společenství. V oblasti finančních služeb, k nimž investiční bankovnictví patří, existuje speciální úprava na základě…

Rozdělování tantiém v akciové společnosti

Rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady je podle obchodního zákoníku v působnosti valné hromady. Valná hromada se může také usnést, že část zisku společnosti rozdělí představenstvu a dozorčí radě ve formě tantiém. Co má ale přesně být obsahem takového usnesení? Právě na tuto otázku v nedávné době odpovídal Nejvyšší soud…

Jak žalovat na zaplacení úroků z prodlení

Výši zákonných úroků z prodlení stanoví s účinností od 15. července 1994 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., s účinností od 28. dubna 2005 ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., s účinností od 1. července 2010 ve znění další novely, a to nařízení vlády č. 33/2010 Sb.

K problematice nepřiměřenosti smluvní pokuty

V následujícím textu se zamyslíme nad (ne)přiměřeností smluvní pokuty (sjednané podle ustanovení § 544 občan. zák.) z hlediska ustanovení § 39 občan. zákoníku – tedy a conto problému rozporu s dobrými mravy.

Zdanění odměn subdodavatele

Nejvyšší správní soud se v aktuálním rozsudku ze dne 08.09.2011 sp. zn. 1 Afs 53/2011 znovu zabýval otázkou zdanění odměn subdodavatele, konkrétně otázkou, zda takové odměny podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti. Finanční úřady totiž nejen v posuzovaném případě, ale i několikrát v minulosti doměřili plátci (dodavateli) odvod daně z příjmů ze…

Poplatek z prodlení

V prodlení je dlužník, který řádně a včas nesplnil svůj závazek (dluh). Jde-li o prodlení s plněním (uspokojením) peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění (splacení samotné jistiny) úroky z prodlení [1] s výjimkou případů, v nichž je dlužník povinen podle zákona – občanského zákoníku - platit poplatek z…

Daňové důsledky nedodržení podmínek pro převod majetku v rámci koncernu

Ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku stanoví podmínky kupní smlouvy pro případ, že společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost (dále jen „společnost“) nabývá majetek od společníka, zakladatele, akcionáře nebo osoby jednající s ním ve shodě, od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, příp. od osoby, která je…

Vývoj judikatury vyšších soudů ve věci squeeze-outů

V minulosti bylo vydáno více rozhodnutí soudů vyšších stupňů k otázce ústavnosti squeeze-outů před novelou provedenou zák. č. 377/2005 Sb. (tedy za situace, kdy nebyl zákonem zakotven obligatorní dohled ČNB). Jednalo se zatím většinou o rozhodnutí o neplatnost usnesení valných hromad, a to o usnesení Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ve věcech…

Bude mít rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ke kontům / správě úvěru u hypotečních úvěrů vliv na právní poměry v České republice?

Dne 7. července 2011 rozhodl nejvyšší německý civilní soud, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH), ve velmi sledovaném rozsudku (spis. zn.; XI ZR 388/10), že ustanovení všeobecných obchodních podmínek, které zavazovalo zákazníky (příjemce) úvěru k placení zvláštního měsíčního poplatku za vedení konta / správu úvěru, je v rozporu se…

Zákonná daňová kontrola

Do značné míry odchylná právní stanoviska zastávají k otázkám zákonnosti daňové kontroly Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Hrozící sankce provozovateli „švarcsystému“ v Německu

V prvním dílu tohoto článku, publikovaném dne 05.08.2011 jsme otevřeli otázku „švarcsystému“ a jeho vymezení a chápání ve smyslu neměckých předpisů. Zmínili jsme rovněž otázku řízení o zjištění statusu, které zpravidla končí jasným písemným určením, zda ve skutečnosti jde o nezávislou nebo závislou práci (zaměstnání). Toto určení nabývá právní…

Uplatnění daně z přidané hodnoty u technického zhodnocení

Červnový nález Ústavního soudu I. ÚS 3696/10 se dotýká problematiky uplatnění daně z přidané hodnoty v případě vypořádání technického zhodnocení pronajatého majetku ze strany nájemce.

Pořídit si firmu co nejdříve se vyplatí

Prezident Václav Klaus dne 4. 7. 2011 svým podpisem potvrdil změny v zákoně o soudních poplatcích, které se negativně dotknou i českých firem. Dražší bude především jejich založení, ale také změny v již stávajících společnostech. Ti, kdo uvažují o koupi či založení nové společnosti, by proto neměli s rozhodnutím příliš otálet. Na dvojnásobek z…

Novela zákona č. 229/2002 Sb, o finančním arbitrovi – ochrana spotřebitele?

Od 1. července tohoto roku má nabýt účinnosti novela zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále jen "Zákon" a "Novela"), která nově ovlivní rozhodování sporů vzniklých ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování, jejichž stranou je spotřebitel a dále zavádí některé další povinnosti dotčených finančních institucí. S ohledem na…

Aktuální judikatura ke zrušení derogujícího zákonného ustanovení

V poslední době se tuzemské soudy na základě žalob českých sázkových a loterijních společností zabývaly otázkou, jaké právní důsledky jsou spojeny se zrušením ustanovení zákona, které derogovalo jiné zákonné ustanovení.

Zákon o účetnictví – nové postihy za porušení zákona

V souvislosti s novelou zákona o účetnictví došlo i ke změnám postihů pro účetní jednotky. Změna vychází z novely č. 410/2010 Sb. z 9. prosince 2010, kterou se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozor na transferové ceny: Nejen nesprávná výše, ale i chybějící či nepřesná dokumentace se může citelně prodražit

Důsledky nesprávně stanovené transferové ceny mohou být pro firmu citelné. Kromě doměření daně a souvisejících sankcí ze strany finančního úřadu hrozí též například společnosti, která získala investiční pobídku její ztráta. Jak minimalizovat případná rizika spojená s transferovými cenami?

Podpora prodeje či dar?

Dne 19. 4. 2011 vyšel rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), 2 Afs 27/2011 – 110, týkající se případu doměření daně z příjmů fyzických osob za rok 2005. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že zmíněný rozsudek potvrdil dlouhodobě známou a aplikovanou praxi daňových subjektů. V rámci svých obchodních aktivit poskytni slevu z ceny…

Oprava DPH u bonusů a skont

V rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. dubna 2011, bylo pozměněno i ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn. Toto ustanovení se týká nutnosti opravy základu a výše daně z přidané hodnoty u tzv. bonusů a skont poskytovaných v rámci obchodních vztahů. Až do…