daně a finance

Souběh funkcí aneb může člen představenstva působit jako generální ředitel?

Souběhem se rozumí situace, kdy je statutární orgán nebo jeho člen – nejčastěji jednatel společnosti s ručením omezeným či člen představenstva akciové společnosti v téže společnosti zároveň v pracovním poměru se společností, tedy je jejím zaměstnancem, a to často na vedoucí pozici např. generálního či finančního ředitele. V praxi je souběh stále…

Nová evropská politika ochrany zahraničních investic - aneb přípravné práce začínají

Když Lisabonská smlouva vstoupila dne 1. prosince 2009 v platnost, Evropská unie získala novou výlučnou pravomoc v oblasti přímých zahraničních investic. Tuto pravomoc do té doby sdílela se svými členskými státy, nicméně v praxi role členských států výrazně dominovala. Ochrana zahraničních investic byla, a zatím stále je, upravena dvojstrannými…

Doměření soudního poplatku při zrušení elektronického platebního rozkazu

Institut elektronického platebního rozkazu byl do právního řádu České republiky zakotven s účinností od 1. července 2008 zákonem č. 123/2008 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád, zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním a konečně i zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Nová právní úprava zákonných úroků z prodlení

S účinností od 1. července 2010 se mění způsob výpočtu zákonných úroků z prodlení (ZÚZP). Tato změna se projeví jak v občanskoprávních, tak v obchodněprávních vztazích a bude vyžadovat obezřetnost věřitelů při vyčíslování jejich nároků z titulu úroků z prodlení v závislosti na době vzniku prodlení.

K schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku ve společnosti s ručením omezeným ve světle judikatury

Blíží se konec období, ve kterém mají společnosti s ručením omezeným schválit účetní závěrky za uplynulé účetní období (shodující se s kalendářním rokem), a tak stojí za pozornost si znovu připomenout judikát Nejvyššího soudu ČR k této problematice z podzimu loňského roku, který vyvolal poněkud vášnivé reakce jak na straně podnikatelů samotných…

K nálezu Ústavního soudu ve věci důchodového pojištění

Dne 16.4.2010 vyhlásil Ústavní soud veřejně svůj nález Pl. ÚS 8/07 z 23. března 2010, jímž shledal ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zakotvující v nynějších výších tzv. redukční hranice pro stanovení výpočtového základu procentní výměry důchodu, protiústavním. Hlavním argumentem byla skutečnost, že příslušné…

Koordinace systémů sociálního zabezpečení

Dne 1. května 2010 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení spolu s prováděcím nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009 (dále jen "koordinační nařízení").

Změny u věřitelů na základě nového zákona o spotřebitelském úvěru

Každým dnem můžeme očekávat ve Sbírce listin vyhlášení zcela nového zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který byl v uplynulých dnech podepsán prezidentem republiky.

Stravenka vs. stravné

Pojmy „stravenka“ a „stravné“ se v praxi velmi často zaměňují. Jejich nesprávný výklad a používání mohou vést ve svém důsledku i k nepříjemným finančním postihům zaměstnavatelů ze strany inspekce práce. Aby k takovýmto nejasnostem a souvisejícím následkům nedocházelo, je nutné těmto pojmům správně porozumět a rozlišovat je, k čemuž se snaží…

Další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci sazby DPH při umístění výherních hracích automatů

Nejvyšší správní soud dne 30. března 2010 vydal pod sp. zn. 8 Afs 71/2009 – 77 zatím poslední rozhodnutí v odborné veřejnosti tolik diskutované problematice, a to sazby daně z přidané hodnoty při umístění výherních hracích automatů.

Česká republika: Protiústavnost českého systému důchodového pojištění

Dne 16. dubna 2010 rozhodl Ústavní soud České republiky (ÚS) svým nálezem (sp.zn. Pl. ÚS 8/07) o protiústavnosti ustanovení § 15 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zákon) a toto ustanovení zrušil s účinností ke dni 30. září 2011.

Vrácení pojistného na sociální zabezpečení - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Dne 25.02.2010 rozhodl Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) ve věci odvodu pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele (za období prvního pololetí roku 2007) tak, že vyhověl kasační stížnosti České správy sociálního zabezpečení, zrušil kontroverzní rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „KS ÚnL“) a věc mu…

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. ledna 2010

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. ledna 2010 došlo ke změně jak minimálního, tak maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného a v souvislosti s tím, i ke změně ve výši záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u OSVČ.

Povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 2010

V roce 2010 již neplatí rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů splatné v průběhu kalendářního roku 2009. Toto rozhodnutí se vztahovalo na fyzické osoby s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a na právnické osoby, pokud k 1.12.2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců…

Daňové řízení - právo klást otázky osobám přezvědným

Otázka : Je možné v daňovém řízení klást otázky i osobám přezvědným? Nebo to daňový subjekt může činit při ústním jednání pouze vůči znalcům a svědkům?

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně neúplného provedení směrnice o zaměstnaneckém penzijním pojištění Českou republikou

Evropský soudní dvůr („ESD“) vydal 14. ledna 2010 rozsudek ve věci C-343/08, týkající se nesplnění povinnosti České republiky provést směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi („Směrnice“), resp. jejího neúplného provedení ve stanovené…

Zvýšení sazeb daně z nemovitostí a zrušení osvobození

Na základě novely č. 362/2009 Sb., kterou se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (dále jen „ZoDzN“), se s účinností od 1. ledna 2010 zdvojnásobují základní sazby daně z nemovitostí. Toto zvýšení se týká:

Další změna výdajových paušálů

Jak jsme Vás již informovali v našem článku „Daňové novinky, které potěší“ v dřívějším vydání epravo.cz magazine došlo v průběhu roku 2009 ke schválení novely zákona o povinném značení lihu (zákon č. 289/2009 Sb.), ke kterému byla nenápadně přilepena i novela zákona o daních z příjmů.

Maximální vyměřovací základ pro rok 2010

V rámci legislativních změn, které přinesl již dříve zmíněný Janotův balíček, dochází v roce 2010 ke změně maximálního vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 je maximálním vyměřovacím základem částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy. Za průměrnou mzdu se považuje částka…

Změna při tvorbě daňové rezervy na opravy hmotného majetku od 1. ledna 2009

S účinností od 1. ledna 2009 došlo k významné změně zákona č. 563/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů při tvorbě rezervy na opravy hmotného majetku.