daně a finance

20 let s finanční asistencí

1. července 2016 to bude přesně 20 let ode dne, kdy nabyl účinnost zákon č. 142/1996 Sb., který v českém právu poprvé upravil finanční asistenci, a to tak že ji zcela zakázal. Od té doby prošla dynamickým vývojem jak samotná právní úprava, tak i přístup praxe. Přesto, že finanční asistence přestala být zakázanou operací, která byla stíhána sankcí…

Nové nařízení o zneužívání trhu - záplava povinností v parném létě

Dne 12. června 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie vyhlášeno nové nařízení o zneužívání trhu (dále jen „MAR“).[1] MAR bude s výjimkami účinné již od 3. července 2016, přičemž novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu[2], která má český právní řád na MAR adaptovat, byla teprve dne 8. června 2016 schválena vládou.[3] Účelem tohoto…

Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu

Společnosti, které hodlají poskytovat platební služby, mají povinnost se nechat zapsat do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, nebo získat povolení k činnosti platební instituce.

Jak se prokazuje zdanění tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních

K zamezení nedovoleného nakládání s nezdaněnými vybranými výrobky podléhajícím spotřební dani stanovil zákonodárce v zákonu č. 353/2003 Sb. o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), povinnost prokázat jejich zdanění, nebo oprávněné nabytí bez daně. Z této povinnosti sice existují (např. množstevní) výjimky, což ale…

Instrumenty finančního trhu a hypotéka jako věc v právním smyslu

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.[1]) se svou novou definicí věci v právním smyslu ve svém ustanovení § 489 pojímá do institutu věci v právním smyslu diametrálně větší množství než doposavad. Jedním z těchto statků jsou i finanční instrumenty, které byly doposud jinou majetkovou hodnotou a které jsou výslovně zmíněny v důvodové zprávě…

Tučné daně – chytré řešení obezity nebo fiskální nesmysl?

Není to tak dávno, kdy se dala v médiích zaznamenat diskuze české politické scény na téma, zda kvůli stoupajícímu počtu obézních obyvatel a výdajů na lékařskou péči, zdanit nezdravé potraviny. Pro toto opatření se kladně vyjádřila například Strana zelených. Ta ve svém daňovém programu z roku 2013 navrhovala zdanění nezdravých potravin, např.

Mezaninové financování na českém trhu

V posledních letech jsme v naší praxi v oblasti korporátního financování zaznamenali významný nárůst poptávky po strukturách kombinujících tradiční bankovní a tzv. mezaninové financování. Začíná se rozšiřovat řada subjektů, které jsou připraveny tento typ financování poskytnout, včetně některých zavedených bank zaměřených na korporátní klientelu…

K požadavku na řádné odůvodnění rozhodnutí u navýšení nedoplatku na místních poplatcích

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) platí obecné pravidlo, podle kterého může obecní úřad včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků (dále jen „nedoplatek“) zvýšit až na trojnásobek. Podle tohoto ustanovení tak záleží na…

Úhrada za rigorózní zkoušku jako nezdanitelná část základu daně

Při podávání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za loňský rok jsem se setkal se zajímavým problémem. A to, jestli je možné od základu daně odečíst úhradu za rigorózní zkoušku. Podle finanční správy to možné není. [1] Podle mého názoru by to však možné být mělo a níže vysvětlím proč.

Jistota a její úročení

Je mírně zarážející, jak málo odborné literatury se věnuje při sjednávání nájemních smluv k bytu tak zásadnímu předmětu, kterým je otázka kauce, neboli nově jistoty. Současně je také s podivem, že v praxi tak hojně využívaný instrument není předmětem diskuse. Pronajímatelé by však měli bít na poplach.

Záporná úroková sazba a její vliv na banky a jejich klienty

Záporná úroková sazba není pro bankovní trh žádnou novinkou. Některé centrální banky z jiných (nejen) evropských států, včetně Evropské centrální banky, již opatření v podobě záporné úrokové sazby zavedly. V této souvislosti vznikají obavy z vlivu těchto opatření na úvěry a vklady klientů. V tomto článku bychom rádi shrnuli hlavní důsledky a možná…

Právní (ne)regulace obchodování s Bitcoiny v ČR

Bitcoin je světově nejrozšířenější digitální kryptoměnou. V současnosti lze Bitcoinem platit jak na internetu, tak i v kamenných obchodech, existují bankomaty s Bitcoiny a burzy, kde se s touto měnou dá obchodovat. Ke správnému pochopení právní regulace, která je v ČR i v EU zatím v zárodku, je užitečné vědět, čím se tato kryptoměna liší od…

První máj, cla čas!

První květen 2016 bude revolučním dnem napříč evropskými státy, jelikož 24 let staré celní právo bude nahrazeno právem novým. Změny se dotknou všech, kteří působí zejména v oblastech importu a exportu, mezinárodního obchodu a logistiky. Tento článek si neklade za cíl poskytnout vyčerpávající výklad všech novinek, které s sebou nová právní úprava…

Poznámky k nové evidenci skutečných majitelů

V červnu loňského roku byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna nová směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu („AML směrnice“).[1] AML směrnice po členských státech mimo jiné vyžaduje, aby zřídily evidenci skutečných majitelů právnických osob…

Podmínky pro udělení povolení nebankovním poskytovatelům spotřebitelského úvěru podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a prováděcích vyhlášek

Poslanecká sněmovna projednává ve 2. čtení vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. V návaznosti na tento návrh zákona připravuje Česká národní banka (ČNB) prováděcí vyhlášky, které byly poskytnuty do připomínkového řízení. Konkrétně se jedná o vyhlášku o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru a dále…

Má zpětná hypotéka místo na českém trhu?

Hypoteční úvěr, nebo také hypotéka, je produktem, který má na českém trhu dlouhou tradici. Umožňuje skrze dlouhé splácení dosáhnout na vlastní dům či byt i lidem, pro které by jinak bylo pořízení takového bydlení nemožné. Také bývá často využíván investory, kteří nemají v úmyslu v zakoupené nemovitosti sami bydlet a namísto toho ji chtějí…

Evropské fondy dlouhodobých investic – co umožňuje nová evropská regulace?

V prosinci minulého roku nabylo účinnosti evropské nařízení o fondech dlouhodobých investic (dále jen „Nařízení“), které zavádí na trh kolektivního investování nový druh alternativních investičních fondů. Evropské fondy dlouhodobých investic (the European Long-Term Investment Funds – dále jen „ELTIF“) jsou určeny pro všechny typy investorů a…

Několik poznámek ke zdánlivé kolizi přechodných ustanovení daňového řádu a zákona č. 281/2009 Sb. ve vztahu k otázce běhu lhůt pro stanovení daně u místních poplatků

Přechodná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), určují, podle kterého právního předpisu se bude postupovat v případě, kdy dojde k temporální kolizi daňového řádu a ostatních právních předpisů. Obecným pravidlem vlastním nejen daňovému řádu je použití nových procesních pravidel i na…

K důkaznímu břemenu ohledně pravosti podpisu na směnce

Směnka jako jeden z druhů dokonalých cenných papírů představuje velmi oblíbený a rozšířený zajišťovací institut. Důvodem je zejména abstraktnost směnečných závazků a přísnost směnečného řízení, jež implikuje procesní zvýhodnění věřitele, který se v rámci případného směnečného řízení může efektivně domoci svého nároku ze směnky vydáním směnečného…

PSD 2 – regulace platebních služeb v novém kabátě

Dne 13. ledna 2016 vstoupila v platnost nová směrnice[1] o platebních službách na vnitřním trhu („PSD 2“), která byla přijata koncem minulého roku. Revidovaná směrnice nahradí s účinností od 13. ledna 2018 stávající směrnici o platebních službách na vnitřním trhu z roku 2007 (PSD).[2] Členské státy tak mají necelé 2 roky na její implementaci do…