daně a finance

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 1. 11. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Citovaný zákon přináší zcela zásadní změny, které zasáhnou do každodenního života osob podnikajících na realitním trhu, ale i těch, které pouze kupují, či prodávají nemovitou…

Spotřebitelské úvěry nově a lépe?

Nový zákon z pera ministerstva financí o spotřebitelském úvěru[1] (dále jen „Zákon“) má za cíl komplexně regulovat veškeré typy spotřebitelských úvěrů, tj. splátkový nákup zboží, hypotéky, hotovostní úvěry, kreditní karty, leasing atd. Mimo režim Zákona zůstanou pouze podnikatelské úvěry. Nová úprava spotřebitelského úvěru pak především reaguje na…

Rozkazní řízení v Německu

Německou obdobu rozkazního řízení (Mahnverfahren) za účelem vydání platebního rozkazu může věřitel využít v případě, kdy je pro spory s dlužníkem o zaplacení peněžité pohledávky v EUR příslušný německý soud. Nejčastěji se jedná o případy, kdy si smluvní strany soudní příslušnost přímo ve smlouvě upraví nebo kdy vyplývá z aplikovatelných právních…

Licenční požadavky k povolení činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Dne 1. prosince 2016 nabývá účinnosti nový zákon o spotřebitelském úvěru ve Sbírce zákonů vyhlášený pod číslem 257/2016 Sb. („ZSÚ“). ZSÚ, který, mimo jiné, do českého právního řádu transponuje směrnici č. 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, zavádí do oblasti poskytování spotřebitelského úvěru množství…

Novela zákona o dluhopisech přinese úpravu agenta pro zajištění

Na začátku srpna byl předložen návrh změny zákona o dluhopisech. Novela se věnuje zejména změnám u hypotečních zástavních listů, které byly vynuceny voláním investorů a ratingových agentur po odstranění nedostatků, ale také se věnuje nedostatkům dluhopisového financování obecně.

Zlom v oblasti převodních cen: Krajské soudy na straně daňových subjektů

Je všeobecně známo, že oblast převodních cen je správcem daně vnímána jako nástroj daňového plánování, tedy jako vysoce riziková oblast vedoucí k daňovým únikům. Převodní ceny jsou dnes proto součástí téměř každé kontroly ze strany finančního úřadu, přičemž společným jmenovatelem těchto kontrol je zvýšená agresivita a poměrně nekompromisní přístup…

Nespolehlivé osoby z hlediska plnění daňových povinností

Cílem tohoto článku je představení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který do daňové oblasti přináší nový institut, a to tzv. nespolehlivou osobu, srovnání s dosavadní právní úpravou a seznámení s riziky z tohoto vyplývajícími. Návrh zákona bude v nejbližších dnech projednáván v Poslanecké…

K zániku bankovní záruky vrácením záruční listiny

Jedním z typicky sjednávaných způsobů zániku bankovní záruky, jakožto samostatného zajišťovacího instrumentu odlišného od ručení, je vrácení originálu záruční listiny jejímu výstavci. Tento v praxi hojně sjednávaný způsob zániku bankovní záruky je jednak logickým protipólem toho, že bankovní záruka vzniká jednostranným právním jednáním banky…

Revize čtvrté AML směrnice - přísnější pravidla na obzoru?

Evropská komise předložila dne 5. července 2016 návrh řady změn v poměrně nedávno schválené tzv. čtvrté AML směrnici (dále jen „AML směrnice“).[1] Členské státy jsou povinny AML směrnici implementovat do svých právních řádů nejpozději do 26. června 2017. Navrhované změny v AML směrnici se tak v blízké době promítnou i do českého právního…

Nový zákon o spotřebitelském úvěru nabyl platnosti!

Počátkem srpna vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“). Nová právní úprava značně mění podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování. Subjekty poskytující spotřebitelské úvěry, které doposud nezačaly s přípravou na licenční řízení, by tak měly učinit co…

Vývoj daně z nabytí nemovitých věcí a očekávané změny

Nemovitosti jsou v režimu českého práva zatíženy dvěma základními druhy daní. Daní z nemovitostí, která je vázána na vlastnictví nemovitého majetku, a daní z nabytí nemovité věci (dříve daň z převodu nemovitostí), která postihuje majetek tzv. v pohybu, neboli při změně vlastníka.[1]

Rozdíly ve vyjednávání transakcí tuzemskými a zahraničními investory a jejich očekávání od odborných poradců

V České republice a na Slovensku došlo k velmi zajímavému vývoji přístupu k investování. V devadesátých letech a začátkem tisíciletí se uskutečňovala privatizace ekonomiky; nejvýznamnější tuzemští lídři trhu dělali své "první největší" transakce a přicházeli zahraniční investoři. Historické rozdíly v přístupu tuzemských a zahraničních investorů k…

Odpovědnost investičního zprostředkovatele za možné ztráty utrpěné nevhodnými investicemi

Následující příspěvek se bude zabývat otázkou odpovědnosti investičního zprostředkovatele za zmařenou investici ve vztahu k jeho klientovi při poskytování investičního poradenství od okamžiku nákupu investičního nástroje až po jeho možný prodej s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 3695/2013, ze dne 27. 10. 2015 a povinnostmi…

Role časové hodnoty peněz při stanovení výše peněžitého plnění soudem

V rámci české rozhodovací praxe obecných i rozhodčích soudů se denně setkáváme s tím, že konečné rozhodnutí sporu nastává až několik let od data vzniku sporu. Tento časový nesoulad je třeba v praxi řešit zejména v případě těch sporů, na jejichž konci je vypláceno některé straně peněžité plnění. S tímto se setkáváme běžně u žalob na náhradu škody…

Je crowdfunding platební služba?

V současné době probíhá v České republice boom tzv. crowdfundingu, resp. crowdfundingových internetových platforem. První takové platformy vznikly již před několika lety v USA, např. Kickstarter, Indiegogo apod. V nedávné době vznikly obdobné projekty v České republice, např. Penězdroj, HitHit, Nakopni mě, Fundlift apod.

Selektivní tuzemská interpretace evropského práva v oblasti DPH finanční správou ČR

Evropské právo daně z přidané hodnoty je, ať se tomu právní teoretici přitakávají či nikoliv, uznáváno za subsystém veřejného práva, vykazující znaky relativní autonomie, s vlastní systematikou, založenou na specifických obecných zásadách (viz např. stanovisko generální advokátky Verici Trstenjak přednesené dne 9. prosince 2008 ve věci C‑572/07…

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí

Minulý týden byla Senátem schválena novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že se neočekává vrácení této novely ze strany prezidenta zpět Poslanecké sněmovně, její účinnost zřejmě nastane ještě letos. Zásadním bodem novely je změna v určení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí –…

K úhradě za rigorózní zkoušku jako nezdanitelné části základu daně

V nedávném článku uveřejněném na webu epravo.cz autor dovozuje, že je možné úhradu za rigorózní zkoušku odečíst od základu daně, neboť se jedná o zkoušku ověřující výsledek dalšího vzdělávání.[1] S tímto názorem nelze souhlasit.

Neproporcionální ochrana spotřebitele v návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele?

Nepopíratelnou součástí právního řádu jsou jeho esenciální právní principy.[1] K dosažení zákonodárcem zamýšleného cíle[2] při zákonné regulaci jevů ve vnějším světě – jevů, jež jsou obsaženy v hypotézách příslušných právních norem - je na výsost důležité na těchto právních principech, nejen při aplikaci právních norem…

Česká zanikající společnost jako účetní jednotka po přeshraniční fúzi

V situaci, kdy se podnikatel, mající více společností se sídlem v různých členských státech Evropské unie, nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor, rozhodne uskutečnit přeshraniční fúzi podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který přinesl z právního hlediska možnost provádět přeshraniční fúze…