daně a finance

Reakce Finanční správy na článek „Další pokrok v elektronizaci komunikace s finanční správou“

Na serveru www.epravo.cz byl dne 22. 4. 2015 zveřejněn článek pod názvem Další pokrok v elektronizaci komunikace s finanční správou autorky Mgr. Táňy Čapkové.[1]

Postup k odstranění pochybností (dále jen POP)

Postup k odstranění pochybností „POP“ (v minulosti dle Zákona o správě daní a poplatků označovaný jako „vytýkací řízení“) může správce daně zahájit, pakliže mu vzniknou pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti týkající se podaného řádného či dodatečného daňového tvrzení nebo dalších písemností předložených daňovým subjektem. Daňový…

Další pokrok v elektronizaci komunikace s finanční správou

Již od 1. ledna 2014 byla novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění („zákon o DPH“), zavedena povinná elektronická forma podání v oblasti daně z přidané hodnoty. Tuto novelu lze označit za jeden z prvních velkých kroků směřujících k úplné elektronizaci komunikace mezi správcem daně a daňovými subjekty. Další…

Reakce Finanční správy na článek „K povinnosti elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob“

Na serveru www.epravo.cz byl dne 30. 3. 2015 zveřejněn článek 97405. K povinnosti elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob autorů Mgr. Ing. Martina Dirhana a Mgr. Davida Srcha.[1]

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 2 daňového řádu

Česká daňová legislativa už dlouhá léta neoddiskutovatelně tančí v rytmu slavné melodie (a řídí se textem) písničky „Není nutno“ autora Jaroslava Uhlíře, kdy si bere především ponaučení z pasáže „zažít nudu - jó to vadí, to vadí“, a nenechává z důvodu neustálých změn intelektuálně zahálet jak adresáty norem, tak ani správce daně. Změny jsou často…

K platnosti směnky s určením místa platebního k věřiteli

Vzhledem k velké pozornosti věnované rekodifikaci soukromého práva, ke které v letošním roce došlo a které byla věnována většina příspěvků na tomto fóru, rozhodla jsem se oživit také problematiku směnek, jejichž úprava obsažená v zákoně č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, se s rekodifikací výrazně nezměnila, nicméně s ohledem na specifickou…

K povinnosti elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Od 1. 1. 2015 je účinné nové ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), jež zavádí mimo jiné povinnost elektronického podání pro daňové subjekty, které mají zpřístupněnou datovou schránku. V článku se budeme zabývat pouze povinností elektronického podání daňového přiznání k…

Reakce na článek „Kompenzace v případě zadržování nadměrného odpočtu v návaznosti na novelu daňového řádu“

Dne 11.2.2015 bylo na tomto webu uveřejněn článek s názvem „Kompenzace v případě zadržování nadměrného odpočtu v návaznosti na novelu daňového řádu“[1], v němž se autor zabýval novým ust. § 254a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Ve zmíněném příspěvku padlo několik závěrů, s nimiž se nemůžeme…

Nová směrnice o praní peněz - registr konečných vlastníků a další změny

V polovině února schválila Rada EU návrh nové směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu („Směrnice“). Navrhovaná právní úprava nahradí stávající směrnici č. 2005/60/ES.

Možnost dovolat se relativní neúčinnosti právních jednání avalisty zajišťovací blankosměnky

V praxi není neobvyklé, že poté, kdy věřitel dlužníkovi poskytne úvěr, půjčku či jinou formou peněžní prostředky, dlužník, popř. osoba poskytující zajištění dluhů dlužníka, učiní úkony, jejichž cílem je uchránit majetek, jež by mohl být bankou při vymáhání dluhu postižen. Tak vznikají ve světě bankovních i nebankovních úvěrů a půjček situace, kdy…

Výbor pro audit nově

S účinností od 13. 1. 2015 platí novela[1] zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Novela se kromě jiného významně dotkla i pravidel složení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu. Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme např. emitenty kotovaných investičních nástrojů, banky, pojišťovny a obchodníky s cennými papíry.

K možnosti ukončení směnečného námitkového řízení soudním smírem

Rád bych tímto navázal na příspěvek K. Lavrushina s názvem „Rozsudek pro zmeškání v námitkovém (směnečném) řízení“ publikovaný na zdejším portálu dne 21.2.2013[1]. V rámci uvedeného článku jeho autor zaujímá poměrně striktní názor, že v rámci směnečného námitkového řízení není možné uzavřít soudní smír. Autor tento názor, který nadto není u…

Jak se změní výše kauce pro distributory pohonných hmot po 1. 7. 2015?

Je známo, že od roku 2013 byla distributorům pohonných hmot uložena povinnost skládat kauci ve výši 20.000.000,- Kč nutnou k provozování své činnosti. Ústavní soud tuto povinnosti svým nálezem Pl. ÚS 44/13 částečně zrušila to s účinností od 1. července 2015. Jak to tedy bude s distribucí pohonných hmot od 1. 7. 2015?

Kdy se musíte registrovat k poskytování platebních služeb?

Podnikatelské subjekty, které poskytují služby zdánlivě nesouvisející se službami platebními, si mnohdy nepřipouští, že by mohl výkon jejich činnost podléhat regulaci ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Cílem tohoto článku je poskytnout těmto subjektům základní vodítka pro zjištění, zda podléhají povinnosti získat registraci u ČNB, a…

Zajištění bankovních záruk

Dne 26. 8. 2014 Nejvyšší soud ČR vydal rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 4340/2011, které významným způsobem mění nahlížení na problematiku zajištění bankovních záruk.

Podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve správním soudnictví

Osvobození od soudních poplatků představuje institut, který slouží k ochraně účastníka řízení nacházejícího se v tíživých majetkových poměrech, před příliš tvrdými dopady zákona o soudních poplatcích[1]. Umožňuje hájit práva v soudních řízeních i osobám sociálně slabým, nebo nemajetným, kterým by požadavek na zaplacení soudního poplatku znemožnil…

Kompenzace v případě zadržování nadměrného odpočtu v návaznosti na novelu daňového řádu

Správce daně v případech, kdy plátce v rámci přiznání k DPH vykáže nadměrný odpočet, často zahajuje postup k odstranění pochybností. V jeho rámci plátce DPH musí prokazovat důvody vzniku a oprávněnost nadměrného odpočtu. Pro plátce DPH takové řízení znamená citelnou zátěž, spočívající v zadržování peněžních…

Uspokojování pohledávek finančního úřadu na úhradu DPH při zpeněžování majetku v insolvenci

Již od počátku účinnosti zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“), tj. od 1. 1. 2008, insolvenční správci postupují nejednotně při určení pořadí pohledávky finančního úřadu (dále jen „FÚ“) na úhradu DPH při zpeněžování majetku dlužníka, který je plátcem DPH a kdy zpeněžení podléhá DPH, přestože řešení této otázky dle názoru…

Ručení za daň

Finanční úřady se musejí maximálně vynasnažit, aby z daňových subjektů vymohly alespoň část dlužné daně. Nesmí si ulehčovat práci tím, že vyzvou k úhradě dluhu ručitele, aniž by předtím byla majetková situace dlužníka zjištěna v nezbytném rozsahu a byly splněny podmínky k tomu, aby bylo možné považovat vymáhání po daňovém dlužníkovi za…

Cash pooling a související povinnosti vůči České národní bance

Cash pooling představuje zavedený nástroj k zajištění finančních zdrojů a současně výhodného úročení prostředků vložených na bankovních účtech společností v rámci koncernu. V důsledku legislativních změn v poslední době jsou však některé otázky cash poolingu v praxi vykládány nepřesně. Jedním z aktuálních témat je upřesnění povinnosti součinnosti…