daně a finance

Stručně k řetězovým obchodům v rámci EU a s nimi související problematice přepravy

Již dlouhou dobu jsou v přeshraničním obchodování s nejrůznějšími komoditami frekventovaným fenoménem řetězové obchody (nebo též obchody v řadě; anglicky „chain transactions“). Jejich klíčovým znakem je to, že existuje několik po sobě jdoucích prodejů zboží mezi různými subjekty, tedy mezi různými prodávajícími a kupujícími. Konkr. je zboží…

Úprava hromadné listiny v novém občanském zákoníku

Nová úprava hromadné listiny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) navazuje na dřívější ustanovení v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech (dále jen „ZCP“), kde byla tato problematika upravena v § 5a ZCP. Tento zákon byl přijetím NOZ zrušen. Nově je hromadná listina zakotvena v § 524 NOZ, který ji popisuje ve třech…

K možnosti zaměstnavatele vymáhat vrácení částek, které byly uhrazeny z titulu náhrady mzdy nebo platu v souvislosti s řízením o neplatnost rozvázání pracovního poměru

V případě, že mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem probíhá spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru, může nastat situace, že zaměstnavatel na základě pravomocného rozsudku soudu o neplatnosti rozvázání pracovního poměru vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu za dobu po neplatném skončení pracovního poměru, přičemž následně se ukáže (např.

Daň z nabytí nemovitých věcí – náhrada daně z převodu nemovitostí

Vedle změn, které do našeho právního řádu vnesl nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, se do právního řádu od 1. 1. 2014 dostalo i novum v podobě daně z nabytí nemovitých věcí. Tato daň, která se řadí mezi daně transférové, nahradila daň z převodu nemovitostí upravenou zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu…

Nová úprava poskytování informací při tvorbě a prodeji investičních produktů

Na konci října schválila Rada EU a Evropský parlament Nařízení o klíčových informačních dokumentech týkajících se strukturovaných retailových a pojišťovacích investičních produktů (dále jen „Nařízení PRIIPs“).[1] Nařízení PRIIPs je spolu se směrnicemi IMD II[2] a MiFID II[3] součástí legislativního balíku, který si klade za cíl zvýšit ochranu…

Právní úprava hypotečních úvěrů a její změny v souvislosti s novou směrnicí

Hypoteční úvěry jako zvláštní smluvní typ v České republice dosud výslovně upraveny ani definovány nejsou. Obecnou právní úpravu úvěrové smlouvy tak od 1. ledna 2014 nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na úvěry, které se poskytují v souvislosti se stavebním spořením, se dále vztahuje zvláštní úprava zákona č. 96/1993 Sb., o…

Zdanění a pojistné odvody z autorských honorářů za r. 2014 a 2015 – novinky

Právní úprava zdanění autorských honorářů se pro rok 2015 vrací k pravidlům z r. 2013, limit pro uplatnění srážkové daně 10 000 Kč však zůstává. Možnost uplatnit výdaje na dosažení příjmu a započíst odvedenou srážkovou daň na celkovou daňovou povinnost v daňovém přiznání tak je pouze u příjmů za r. 2014.

Platnost směnky cizí na řad „vlastní“

Co je směnka směnkou, vznikají spory ohledně platnosti směnky cizí na řad vlastní, pokud co do označení remitenta obsahuje toliko text „na řad vlastní“. Tento článek upozorňuje na novou judikaturu Vrchního soudu v Olomouci, která se odlišuje od názoru Nejvyššího soudu vyjádřeného v jediném rozhodnutí polistopadové éry týkající se této…

Krácení dotace v judikatuře Nejvyššího správního soudu – polojasno?

Financování projektů z prostředků Evropské unie příjemcům vedle potřebných a očekávaných finančních prostředků přináší nemalé starosti spojené s jejich čerpáním. S narůstajícím počtem podporovaných projektů logicky souvisí množící se případy, kdy orgány pověřené dohledem nad řádným užíváním poskytnutých finančních prostředků dospějí k závěru, že…

K důvodům pro zajištění daně zajišťovacím příkazem

Existence a uplatňování institutů sloužících k zajištění daně je v rámci správy daní nezbytné, o tom jistě není sporu. Avšak zejména v případě zajišťovacího příkazu se jedná o institut, který může být správcem daně aplikován způsobem, jež může mít pro daňový subjekt až fatální následky.

Budoucí zástavní právo

Nový občanský zákoník zavedl institut „budoucího“ zástavního práva, který výrazně usnadní financování družstevních bytů pomocí hypotečního úvěru a nalezne široké využití i při financování koupě nemovitostí jako takových. Na českém trhu s byty by tento produkt mohl představovat zajímavé oživení. Poskytování hypoték na koupi družstevních bytů se ve…

K nové evropské regulaci předčasného splácení hypoték

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „Hypoteční směrnice“), která vstoupila v platnost v březnu letošního roku, směruje k vytvoření harmonizovaného právního rámce pro…

Účast členů statutárních orgánů v systému sociálního zabezpečení

S ohledem na blížící se konec přechodného období pro úpravu odměňování členů statutárního orgánu, který byl stanoven § 777 odst. 3 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“) do 30. června 2014, je vhodné opakovaně promluvit na téma možností úpravy odměňování členů statutárních orgánů s ohledem na jejich účast v…

Finanční asistence u bank a finančních institucí

Pojem „finanční asistence“ se v českém právním prostředí vyskytuje v řadě předpisů. Obecně si pod tímto označením lze představit proces, kdy sama společnost poskytne třetímu subjektu zálohu, zápůjčku, úvěr, tedy jakékoli finanční plnění, nebo i jen zajištění, a to za účelem získání podílů na sobě samé. Přesnou definici nalezneme v § 41 zákona o…

Ocenění goodwillu při koupi závodu a odpovědnost statutárních orgánů akciové společnosti

„Goodwill“ je v dnešní době četných vlastnických transakcí obchodních závodů hojně užívaným ekonomickým pojmem, o jeho skutečném obsahu se však příliš nehovoří. Obecně lze říci, že goodwill je rozdíl mezi účetní hodnotou závodu, tedy souhrnem individuálně oceněných složek majetku sníženým o dluhy, a jeho finální kupní…

Aplikace ustanovení § 17 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového

Tento článek se zabývá úvahou, zda je aplikace ustanovení § 17 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového (dále jen „ZSŠ“) zcela striktní v souvislosti s insolvenčním řízením a popíráním pohledávek přihlášených věřitelů, jež jsou doloženy směnkou indosovanou na nového majitele – přihlášeného…

Je solární odvod v rozporu s evropským právem?

K zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření („solární odvod“) došlo poprvé v roce 2010, a to na období tří let. Tento krok způsobil vášnivé diskuse, řadu soudních řízení a nakonec i neúspěšný senátorský návrh na zrušení příslušných ustanovení tehdy platného zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdroj („Zákon OZE“)…

Regulace open-source P2P platební sítě Bitcoin

V dnešní době, kdy dochází ve společnosti k tak markantním změnám zapříčiněných obrovským technologickým vývojem, je nutné se zamyslet nad všemi důsledky, které jsou s touto genezí spjaty. Nebál bych se totiž tvrdit, že technologické možnosti mílovými kroky předbíhají legislativu a ze své podstaty se vymykají jakémukoliv dosavadnímu…

Jak zachází české právo s cash poolingem?

Cash pooling české právo ani navzdory nedávným změnám výslovně neupravuje, přesto je třeba cash pooolingové operace dosahující určitých limitů povinně oznamovat České národní bance (ČNB).

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 TZ)

Každý stát plní mnoho úloh, které jsou pochopitelně spojeny s určitými výdaji (obrana, policie, zdravotnictví, školství atd.). Aby mohl stát tyto výdaje pokrýt, potřebuje si zajistit rovněž určité příjmy. Tyto příjmy získává nejčastěji výběrem daní, poplatků a cla a za tím účelem ukládá subjektům, které splní státem určené podmínky, povinnost tyto…