daně a finance

Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) - nový režim pro obchodování s deriváty

V polovině loňského roku bylo schváleno nařízení EMIR[1] ("EMIR"), které představuje jeden z úhelných kamenů reakce EU na finanční krizi. Jedná se o rámcové nařízení, které bylo doplněno řadou prováděcích opatření vydaných Komisí na konci roku 2012 a v únoru 2013. Vzhledem k rozsahu působnosti a zavedeným požadavkům budou praktické dopady EMIR na…

K umoření blankosměnky

V případě řízení o umoření blankosměnky, ve které není vyplněn údaj splatnosti, se nepoužije speciální dvouměsíční lhůta pro zveřejnění usnesení soudu a předložení umořované listiny jako u „běžných“ směnek, ale obecná jednoletá lhůta určená pro umořování ostatních listin.

Institut úředního (jednacího) jazyka v daňovém řízení – komparace předešlé a současné právní úpravy

V následujícím příspěvku se chci zaměřit na institut úředního (resp. jednacího) jazyka v daňovém řízení a jeho komparaci v dřívější právní úpravě, kterou představoval zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“) a v současné právní úpravě obsažené v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu, ve znění…

Dávkové schéma nemocenského pro zaměstnance a pro osoby samostatně výdělečně činné – podobnosti a rozdíly

Každý ekonomicky aktivní člověk se někdy může ocitnout v situaci, ve které zkrátka není schopen vytvářet pracovní hodnoty, ať už se jedná o vážné onemocnění sebe či dítěte, v případě žen těhotenství, atp. Pro tyto případy existuje nemocenské pojištění, kterým se chci v následujícím příspěvku zabývat.

Akciová společnost s proměnlivým základním kapitálem (SICAV) – právní a daňová specifika

V Poslanecké sněmovně je projednáván nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Jedná se již o třetí komplexní úpravu kolektivního investování v České republice od roku 1990. Jednou z novinek, které mají zatraktivnit kolektivní investování v České republice, je zavedení specifických právních forem pro investiční…

Lze dosáhnout splnění závazku zaplacením dlužné částky na jiný než sjednaný účet?

Z dosavadní judikatury vyplývalo, že pokud dlužník plní na jiný než ve smlouvě sjednaný účet, nevyvolává taková platba zánik závazku, neboť se nejedná o řádné plnění. Ve svém nedávném rozhodnutí však Nejvyšší soud ČR tento svůj předchozí závěr, který mohl v praxi působit v určitých situacích příliš tvrdě, mírně korigoval a připustil, že za…

Podléhá pořízení software SAP ze zahraničí srážkové dani z licenčních poplatků?

V případě, kdy je software ERP SAP R/3 pořizován od zahraničního dodavatele, je nasnadě otázka, zdali bude v tomto případě platba dodavateli za užití software považována dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za příjem ze zdroje na území České republiky (dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 zákona o daních z…

Za jak dlouho lze vrátit poplatky za vedení úvěru, aneb jednou tak a podruhé jinak?

V poslední době se objevilo velmi mnoho těch, kteří chtějí vrátit poplatky za vedení úvěru od své banky na základě četných mediálních příspěvků. Jsou nabízeny podpisy plných mocí, na jejichž základě budou vymáhány od bank poplatky za uplynulé čtyři roky s tím, že se jedná prakticky o jistou výhru. Princip spočívá v tom, že dle jednoho rozhodnutí…

Postup k odstranění pochybností vers. vytýkací řízení

S účinností nového daňového řádu dne 1.1.2011 bylo dosavadní vytýkací řízení nahrazeno postupem k odstranění pochybností. Převažující praxe správce daně vychází z přesvědčení, že vyjma názvu se až tak mnoho nezměnilo. Ke konci minulého roku však Nejvyšší správní soud vydal dva rozsudky, které toto východisko výrazně zpochybňují. Článek se zabývá…

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 25. února 2013 byla pod číslem 43/2013 Sb. vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky novela zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZoSÚ“), která se snaží postihovat některé nečestné praktiky na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice (dále jen „novela“). Vzhledem k tomu, že tato novela byla přijata dne 31. ledna 2013…

Úvaha nad sloučením Finanční a Celní správy ČR

V souvislosti s plánovaným zavedením Jednotného inkasního místa (JIM) od 1. 1. 2014 byla s účinností od 1. 1. 2013 provedena reorganizace Finanční a Celní správy ČR. Účelem tohoto článku není pouze popis již provedených změn, ale naopak chci poukázat na možnost sloučení Finanční správy ČR s Celní správou ČR, což může mít důsledek i s plánovaným…

Jak na solidární daň v roce 2013

O způsobu zdaňování u poplatníků s nadstandardními příjmy je definitivně rozhodnuto. Jedním z opatření, která přináší souhrnná novela č. 500/2012 Sb., označovaná také jako tzv. stabilizační balíček, je zavedení solidární daně. Poplatníci s vysokými příjmy zaplatí více i na zdravotním pojištění. Jak se tyto změny projeví v…

Legislativní změny ve mzdách v roce 2013

Jak se již stalo zvykem, začátkem roku vstupuje v platnost řada nových zákonů. Ani mzdová oblast není výjimkou. Pojďme se podívat blíže na přehled nejdůležitějších změn, kterých se v letošním roce dočkáme.

Roční zúčtování, nebo daňové přiznání?

S příchodem nového roku se přiblížil termín ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, a tedy i čas na rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele, nebo si podat vlastní daňové přiznání. Stejné dilema řeší v těchto měsících v podstatě každý poplatník, proto by bylo vhodné si shrnout základní pojmy a principy – v čem se roční…

Doplňkové penzijní spoření startuje

Jedním z hlavních témat posledních měsíců je důchodová reforma. Aby také ne, když představuje pro český důchodový systém zásadní změny. S účinností od 1.1.2013 se původní dvou pilířový systém rozšiřuje o nový pilíř, který je tvořen důchodovými fondy penzijních společností. Jaká je tedy nová struktura penzijního systému v České republice? 1.

Právní úprava střetu zájmů v oblasti finančního trhu

Střet zájmů je jedním ze strukturálních rysů současných finančních trhů, neboť tyto trhy jsou charakterizovány především rostoucím podílem finančního zprostředkování různého druhu. Finanční zprostředkovatelé zde přitom vystupují v mnoha podobách, mj. jako protistrany, obhospodařovatelé, provádějí příkazy zákazníků, umožňují přístup na regulované…

Změny v daňové správě od 1. ledna 2013

Od 1. ledna 2013 nás čeká další změna v oblasti daňové správy. K tomuto datu se stane účinným nový zákon o Finanční správě České republiky[1] („Zákon o finanční správě“), který je základním pramenem komplexní reorganizace daňové správy. Ač státní správa avizuje, že pro běžné daňové subjekty nová právní úprava nepřinese v reálném životě zásadní…

Zajišťovací účetnictví podle německého práva

První zkušenosti s německou podobou účtování o derivátech, odlišnou od českého práva i IFRS

29. května 2011 vstoupil v Německu v platnost nový zákon tzv. Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), který má za cíl vytvořit pro účetní jednotky bez vazby na finanční trhy trvalou, plnohodnotnou, ale zároveň finančně méně náročnou alternativu k IFRS.

Elektronické obchodování v prostředí nadnárodních korporací v roce 2013

Do 31. 12. 2012 je i Česká republika vázána k harmonizaci právní úpravy se Směrnicí Rady 2010/45/EU, která mění Směrnicí 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Jednou z ustanovení, které by mělo být novelizováno je i oblast elektronických dokladů. Jak se promítne tato skutečnost do e-business smluvních…

Daňový řád a přeměny obchodních společností a družstev

Komplexní poznání problematiky přeměn obchodních společností a družstev vyžaduje nejen znalost potřebných obchodněprávních předpisů, ale také poznatky z oblasti správy daní. Dojde-li v poměrně krátkém časovém sledu k radikální novelizaci právních norem upravujících jak samotné přeměny, tak také správu daní, stává se nalezení správného postupu v…