daně a finance

Bezdůvodné obohacení dle autorského zákona a daň z přidané hodnoty v rozhodovací praxi soudů

Tento článek poukazuje na rozhodovací praxi odvolacího soudu, konkrétně Vrchního soudu v Praze, se kterou se autoři článku setkali při rozhodování soudu o nároku kolektivního správce autorských práv dle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého neoprávněným užíváním…

Úvěrové pojištění: výplatou pojistného plnění nepřechází pohledávka na pojistitele

Daňové zákony špatně reflektují specifika factoringu pohledávek. V případě factoringu je třeba zohlednit, co se s postoupenou a poté pojištěnou pohledávkou z ekonomického pohledu děje. Ustanovení o přechodu práv na pojistitele nicméně tím správným řešením není.

Několik úvah k připravované novele zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 22.8.2012 vláda České republiky schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „novela ZSÚ“). Dle důvodové zprávy je obsahem novely ZSÚ především transpozice směrnice 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, jejímž cílem je dosažení co možná největší vypovídací schopnosti…

Evropské fondy rizikového kapitálu – záruka dostupnějších finančních prostředků pro malé a střední podniky?

Dostupnost finančních prostředků je z hlediska posílení konkurenceschopnosti a zvyšování potenciálu malých a středních podniků zcela klíčová. S ohledem na stávající krizi poznamenanou poklesem poskytování úvěrů reálné ekonomice může být pro tyto společnosti stále těžší dosáhnout na krátkodobé bankovní úvěry. Z tohoto důvodu předložila Evropská…

Zdanění úroků z prodlení aneb neurčité právní pojmy v daňových zákonech

Co a jak správně zdanit je pro mnohé z nás nejen velmi neoblíbenou, ale často také složitou otázkou. A to zvlášť, pokud nám to komplikují tzv. neurčité právní pojmy, které se v daňových (a nejen daňových) zákonech nezřídka objevují. V tomto článku nejprve přiblížíme aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se zdanění úroků z prodlení z…

Postup při výměně akcií hromadná listina za jednotlivé listinné akcie – praktické rady

Společnost může vydat majitelům listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. V současnosti převládl názor, že pokud držitel hromadné listiny požaduje změnu na listinné akcie, je třeba postup upravit ve stanovách (přestože existovaly protichůdné názory, zvítězit formalismus). Poznamenejme, že z praktických důvodů byly…

UCITS V

Dne 3. června 2012 zveřejnila Evropská Komise návrh revize směrnice týkající se subjektů kolektivního investování známé pod názvem UCITS[1]. Stalo se tak zhruba rok poté, co účinnosti nabyla samotná UCITS IV. Jedním ze sledovaných cílů je harmonizovat úpravu UCITS a AIMFD[2], stejně jako sjednotit praxi jednotlivých členských států, která se…

Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí

V návaznosti na plánované úpravy ve zdanění příjmů zveřejnilo Ministerstvo financí informační materiál k plánovaným změnám zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen „zákon o trojdani.“). Vzhledem k tomu, že předmět daně dědické
a daně darovací (příjmy nabyté děděním a darováním) má být zahrnut…

Osvobození osobního majetku od cla při jeho dovozu z třetí země do Evropské Unie

Když se stěhuje občan třetí země do Evropské Unie, musí přitom mít na paměti i problematiku cla. Danou problematiku upravují články 4 až 11 Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla, ale to pouze s ohledem na situaci, kdy si občané z třetích zemí přenesou svůj osobní majetek ze svého…

K rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Porušení rozpočtové kázně je upraveno mimo jiné v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále též jen „rozpočtová pravidla“ nebo „zákon“), a to v ustanovení § 44 odst. 1 tohoto předpisu. Za porušení rozpočtové kázně se považují případy, kdy dochází k neoprávněnému použití prostředků státního…

Nezapomeňte včas schválit a založit svoji účetní závěrku

Nedodržení zákonných povinností může být tvrdě sankciováno.

Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají povinnost každoročně schvalovat svoji účetní závěrku. U společností s jediným společníkem dochází ke schválení účetní závěrky rozhodnutím jediného společníka, které musí mít písemnou formu. Společnosti, které mají společníků…

Zarámování obligatorních náležitostí směnky obecně nepůsobí její neplatnost

Dne 14. března 2012 vydal Ústavní soud ČR pod sp. zn. III. ÚS 3660/11 nález, kterým dovodil přepjatý formalismus při učinění závěru o neplatnosti směnky z důvodu jejího „orámování“. Jedná se o situaci, kdy některé obligatorní náležitosti směnky, stanovené zákonem č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, jsou…

K řízení o umoření listin ve vztahu ke sporu o vlastnické či jiné věcné právo k listině navržené k umoření

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) vydal v únoru letošního roku rozhodnutí ve věci řízení o umoření listin v případě sporu o vlastnické či jiné věcné právo k listině navrhované k umoření, kterým Nejvyšší soud názorově navázal na své dřívější rozhodnutí z roku 2007. Předmětem tohoto článku je bližší seznámení se závěry…

Auditory čekají změny

Evropská komise připravila návrh na novelizaci osmé směrnice, která obsahuje současnou unijní regulaci auditu, a dále návrh nové úpravy poskytování auditorských služeb subjektům veřejného zájmu. Nová evropská regulace auditu má obnovit důvěru investorů v auditované účetní výkazy bank a dalších subjektů veřejného…

Úvaha nad domicilováním vlastní směnky u výstavce

V rámci předkládané stati bych se rád zabýval otázkou možnosti domicilování směnky vlastní u výstavce. Hned z kraje nutno předeslat, že v praxi k obdobnému bude dle mého docházet spíše pro jakousi směnečnou negramotnost účastníků směnečného vztahu, tj. v zásadě omylem.

K daňovým účinkům neplatných soukromoprávních úkonů

V uplynulé době se Nejvyšší správní soud opakovaně zabýval otázkou daňových účinků absolutně neplatných právních úkonů. Aktuálním je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 01. 2011 sp. zn. 5 Afs 22/2011-72.

Vývoj judikatury ke směnečnému právu

Druhá polovina roku 2011 přinesla hned několik zajímavých rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR týkajících se směnečného práva. Tento článek se zaměřuje na tři z nich. Nejvyšší soud ČR se postupně vyjadřoval k vlivu „rámečků“ na souvislost textu směnečného prohlášení, hodnotil, zda formulace „za tuto směnku zaplatíte“ vyjadřuje bezpodmínečný příkaz, a…

Novelizace v oblasti dohledu nad finančními trhy

Dne 31. ledna 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Zákon představuje transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro…

Nová reforma daní versus daň z převodu u transakcí s nemovitostmi

Dne 20. prosince 2011 byl publikován ve Sbírce zákonů nový zákon č. 458/2011 Sb. vztahující se ke zřízení jednotného inkasního místa. Tento nový zákon mimo jiné významně upravuje také zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí v platném znění, a to ve vztahu k osvobození při transakcích s…

Pár praktických rad pro poskytovatele i příjemce státních dotací

Důležitou součást hospodářské politiky každého státu tvoří v současné době podpora soukromých subjektů, a to jak osob právnických, tak osob fyzických. Každý z nás jistě zaznamenal, že moderní státy prostřednictvím svých orgánů, státních fondů či jiných státních organizací označovaných za poskytovatele podpory, zasahují do hospodaření soukromých…