Články

Brainstormig a jeho význam v mediaci

Mediace je jednou z alternativ k soudnímu řešení sporů, kterou zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci definuje jako „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.“[1] Zákon o…

Novela zákona o obchodních korporacích aneb jaké změny přinese

První zásadní novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Novela“), o které jsme Vás již v průběhu minulého roku informovali, byla dne 29. ledna 2020 podepsána prezidentem republiky a v nejbližších dnech bude publikována ve Sbírce zákonů. Účinnosti nabude 1.

10 otázek pro ... Lucii Ježkovou

Mgr. Lucie Ježková, advokátka. Své první roky v advokacii spojila s advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Jablonského. Následně pracovala pro advokátní kancelář KŠD legal, kde v posledních letech působila jako partnerka. Nyní je partnerkou tdpA – Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Zabývá se právem nemovitostí, autorským právem…

Další zpracování osobních údajů zveřejněných orgány veřejné moci

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále též jen „ÚOOÚ“) se na základě stížností ze strany několika subjektů údajů zabýval kontrolou oprávněnosti zpracování informací a osobních údajů v rámci čerpání a zpracování takzvaných „open dat“ a dalších informací dostupných z veřejných registrů.[1]

Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci při skončení pracovního poměru

V minulém článku s názvem Listiny při skončení pracovního poměru, jsme se podívali na to, jaké listiny musíte obdržet od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, a to pro následné daňové či důchodové nároky (př. zápočtový list, výplatnice, potvrzení o zdanitelných příjmech). Zároveň jsme také rozebírali, o jaké listiny máte právo požádat při…

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Ministr vnitra doporučí zvážit nouzový stav dle zákona o bezpečnosti ČR | Vydědění potomka má svá úskalí. Nelze učinit, pokud rodič o dítě sám neprojevoval zájem | Poslanci odhlasovali novelu trestního zákoníku, trest za týrání zvířat se zpřísní | Profilové fotografie uživatelů na Facebooku nejsou veřejným majetkem, vzkázal Nejvyšší soud | Údaje…

Zákonné podmínky pro realizaci veřejných zakázek v režimu horizontální spolupráce

Horizontální spolupráce představuje zákonem aprobovanou formu neinstitucializované spolupráce mezi veřejnými zadavateli. Veřejní zadavatelé jsou při splnění zákonem definovaných podmínek oprávněni mezi sebou uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky ve vzájemné spolupráci a vlastními prostředky, bez nutnosti realizovat zadávací řízení za účelem…

Koronavirus – praktická příručka zaměstnavatele

Příručku průběžně aktualizujeme v návaznosti na postupné zveřejňování oficiálních informací ze strany orgánů veřejné moci. Poslední update: 1. 4. 2020, 11:00 hod (části Program Ochrany zaměstnanosti Antivirus a podpora živnostníkům).

Přinášíme zaměstnavatelům aktuální seznam všech krizových opatřeních a praktická doporučení a…

Co přináší nový realitní zákon?

Nový zákon o realitním zprostředkování byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2020. Je třeba počítat s tím, že zákon o realitním zprostředkování se dotýká všech, kdo působí na realitním trhu a do určité míry ovlivní i jeho fungování. Zákonodárce vnesl určitou nejasnost už do samotného nabytí účinnosti, když retroaktivně stanovil datum 1. 1.

Odpovědnost škol žákům a studentům za škodu, zvláště způsobenou úrazem, a od 1. 6. 2020 nově i dětem v mateřských školách

Je to poněkud nekoncepční, ale žákům a studentům škol – základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, konzervatoří, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, vyšších odborných škol a vysokých škol odpovídá za škodu vzniklou při vyučování resp. studiu nebo v přímé souvislosti s ním škola podle zákoníku práce, za podmínek…

Štrasburská skepse

Říká se jim pejorativním slovem "sudiči" a s čistým svědomím mohu říct, že žádná ze složek justice je nemá moc ráda. Nicméně jeden takový člověk zahájil kdysi množství tzv. "řetězených odškodňovacích řízení". Tedy řízení, ve kterých se domáhal náhrady škody za nesprávný úřední postup[1], konkrétně za průtahy v…

Příplatky k platu v nepodnikatelské sféře

I když pracovněprávní předpisy nerozlišují „podnikatelskou a nepodnikatelskou „ sféru, přesto jsou v právním postavení zaměstnanců těchto subjektů značné rozdíly. Zejména v oblasti odměňování, kde jsou práva a nároky zaměstnanců v některých případech odlišné. Ve velké míře nároky s tím spojené se objevují i v advokátní praxi a jsou předmětem…

Limity patentovatelnosti vynálezů umělé inteligence

Ne, název skutečně neklame, na podzim roku 2018 byly k Evropskému patentovému úřadu (EPO[1]) podány dvě přihlášky[2] [3] vynálezů, u nichž nebyl v příslušné kolonce uveden lidský vynálezce jakožto původce patentu, ale umělá inteligence. V obou případech se jednalo o stroj nazvaný „DABUS[4]“, který je umělou inteligencí; jeho tvůrce v postavení…

Koronavirus jako důvod neplnění smluvních povinností v domácím i přeshraničním obchodním styku, aneb lze pozdní dodávku ospravedlnit virem?

Koronavirus, resp. jeho forma označovaná jako COVID-19 („Koronavirus“), se stal hlavním mediálním tématem a jeho vliv (respektive vliv paniky jím vyvolané) zasahuje další a další oblasti lidského počínání. Nevyhne se mu samozřejmě ani právo, a to nejen oblasti hygienických předpisů a správního práva obecně, ale ani soukromoprávní…

Nepříliš známé riziko penzijního připojištění

Mnoho lidí si v dnešní době šetří na stáří vlastními silami a nespoléhá se pouze na vidinu výplaty důchodů ze státního rozpočtu. Právní řád stále umožňuje spoření dle dvou právních předpisů, a to dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním…

Doplatek na bydlení – libovůle úřadu při stanovení výše dávky

V praxi dochází často k případům, kdy výše doplatku na bydlení není stanovena v souladu s právními předpisy. Jedná se o situace, kdy Úřad práce nemá k dispozici alespoň tři srovnatelné nájemné. V těchto případech Úřad práce totiž nepostupuje podle právních předpisů, ale stanovil si svým vnitřním předpisem vlastní…

Český politický systém: od parlamentarismu k semiprezidencialismu?

Parlamentarismus je v českých zemích hluboce zakořeněn, je ozkoušený letitou tradicí i ve většině evropských zemích. V naší historii je možno spatřit velikány jako byli prezidenti Masaryk a Havel, i přestože jejich funkce nepřekypovala pravomocemi, jejich faktický a morální vliv je nepochybný. Časem se ustálilo poměrně silné postavení prezidenta…

Valná hromada ve světle novely ZOK

Valná hromada jako nejvyšší orgán kapitálové obchodní společnosti je ústředním místem, na kterém společníci (akcionáři) vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti, a to především ve formě hlasování. V souvislosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)…

Novinky u odvolání vedoucího zaměstnance

Zákoník práce stanoví pro vedoucí zaměstnance v řadě oblastí speciální režim oproti ostatním, „řadovým“ zaměstnancům. Jedním ze specifik je právo zaměstnavatele v soukromé sféře odvolat vedoucího zaměstnance, pokud to s ním bylo sjednáno. Podívejme se na několik novinek, které přináší judikatura a novela zákoníku…

Správní právo: Chybějící podpis místostarosty a právní dopady

Na úvod si položme praktickou otázku, co se stane v případě, pokud obecně závaznou vyhlášku obce podepíše pouze starosta, jak mu ukládá zákon, ale místostarosta obce ji odmítne podepsat? Je taková vyhláška platná či nikoliv? Vyvolává právní účinky?