finanční právo

Další činnosti bank se zaměřením na elektronické stravenky

Banka jakožto páteřní instituce ekonomických vztahů každého společenského zřízení je přísně regulovaná zákonodárcem a je nad ní vykonáván i důsledný dohled České národní banky. Vzhledem k výše uvedenému je tedy pochopitelné, že banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen jako „ZoB“), může vykonávat pouze velice omezený rozsah činností…

Bič na poskytovatele spotřebitelských úvěrů aneb návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Ministerstvo financí ČR předložilo návrh zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen „Návrh“), který by nahradil stávající právní úpravu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru“) a zároveň by jeho přijetím došlo k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o…

Zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015

1. lednem 2015 došlo ke změně některých pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, elektronických služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. Zmíněné služby jsou z pohledu DPH zdaňovány vždy v místě příjemce služby. Poskytovatel z členského státu či ze třetí země poskytující jakoukoliv z výše uvedených služeb…

Novinky v poskytování dotací z územních rozpočtů

Dne 5. 2. 2015 byla vyhlášena novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „novela zákona“), která nabyla účinnosti dne 20. 2. 2015 (s výjimkou § 10d, který nabyl účinnosti až 1. 7. 2015), a která vnesla do většiny obcí trochu nejasností při poskytování dotací
a návratných finančních…

Povinnost správce daně zjistit daň ve správné výši

„Při vybírání daní nelze vycházet pouze z fiskálního zájmu státu, ale cílem musí být vybrání daně ve výši správně stanovené. Při realizaci tohoto práva státu je nutno respektovat práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, v daném případě právo na objektivně provedené dokazování vedoucí k řádně zjištěnému skutkovému…

Vybrané aspekty daně z nabytí nemovitých věcí

Předmětem následujícího příspěvku je osvětlení některých problematických aspektů týkajících se daně z nabytí nemovitých věcí, jejíž stěžejní úprava je obsažena v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění (dále jen „Opatření“) a vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného…

Novela zákona o dani z přidané hodnoty týkající se režimu přenesení daňové povinnosti

Novelizaci ustanovení týkající se režimu přenesení daňové povinnosti došlo novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). V rámci provedených úprav dochází k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Úpravy jsou podstatného charakteru…

Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu ve světle novelizovaného zákona o spotřebních daních

Cílem tohoto článku je upozornit čtenáře na dopady novelizace zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních (dále jen „zákon o spotřebních daních“ nebo jen „ZSD“), provedené zákonem č. 331/2014 Sb., na podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů (LPG) uvedených do volného daňového oběhu.

Konec marketingových soutěží?

Dne 11. května 2006 vydalo Ministerstvo financí za spolupráce několika asociací působících v oblasti loterií a sázkových her prohlášení, jehož obsahem byl popis herních konceptů spotřebitelských soutěží, které nelze považovat za loterie nebo jiné podobné hry či spotřebitelské loterie ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Tyto…

Nárok na odpočet DPH v kontextu následně vzniklé absence výsledného zdanitelného plnění

Pozdější změna objektivních skutečností předchozí nárok na odpočet daně může změnit. Oprávněnost nároku na odpočet daně nemůže být považována izolovaně jedině v době, kdy je nárok uplatňován.

K některým aspektům výjimky z arrestatoria při daňové exekuci

Problematice zajištění daně zajišťovacím příkazem vydaným správcem daně se autor věnoval již ve svém článku ze dne 2. 10. 2014. Nyní na dané téma zajištění daně autor navazuje v souvislosti s problematikou častých exekučních příkazů na přikázání pohledávky z účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb a se zákonnými možnostmi uvolnění takto…

Otazníky kolem daně z nabytí nemovitých věcí

V České republice doznal převod nemovitých věcí se změnou daňových zákonů od roku 2014 nové podoby a původní daň z převodu nemovitostí byla nahrazena úhradou daně z nabytí nemovitých věcí. Nezměnil se jen název předpisu, ale také zavedené zvyklosti pro podání daňového přiznání. A ačkoliv nový právní předpis vešel v platnost před více jak rokem…

Nespolehlivý plátce

Od 1. 1. 2013 obsahuje zákon č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ustanovení § 106a, kde je definován nový pojem tzv. nespolehlivý plátce. Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce bude označen jako…

Praktické aspekty práva na nahlížení do spisu v daňovém řízení

Fakt, že finanční úřad jako správce daně znemožnil plátci daně, aby se v úplnosti seznámila se spisem, je dostačující důvodem pro odvolání či následnou správní žalobu proti správci daně. Otázkou zůstává, jak definovat „úplnost“ při seznámení se se spisem a jak toto právo obstojí v kontextu povinnosti součinnosti daňového subjektu. Ani zákonnou…

Reakce Finanční správy na článek „Další pokrok v elektronizaci komunikace s finanční správou“

Na serveru www.epravo.cz byl dne 22. 4. 2015 zveřejněn článek pod názvem Další pokrok v elektronizaci komunikace s finanční správou autorky Mgr. Táňy Čapkové.[1]

Postup k odstranění pochybností (dále jen POP)

Postup k odstranění pochybností „POP“ (v minulosti dle Zákona o správě daní a poplatků označovaný jako „vytýkací řízení“) může správce daně zahájit, pakliže mu vzniknou pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti týkající se podaného řádného či dodatečného daňového tvrzení nebo dalších písemností předložených daňovým subjektem. Daňový…

Chystá se změna právní úpravy investičních zprostředkovatelů

Ministerstvo financí započalo práce na transpozici nové evropské legislativy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu, které jsou zkráceně označovány jako MiFID II. Transpozice se promítne zejména do zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a prováděcích předpisů. Mnoho pravidel bude upraveno pouze v přímo účinných…

SICAV, podfondy a některé aktuální otázky ohledně nich

O akciových společnostech s proměnným základnám kapitálem, podfondech, některých navrhovaných změnách v jejich úpravě v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, nejasnostech ohledně oddělenosti majetku SICAV a jejích podfondů a novinkách ve zdanění SICAV.

Další pokrok v elektronizaci komunikace s finanční správou

Již od 1. ledna 2014 byla novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění („zákon o DPH“), zavedena povinná elektronická forma podání v oblasti daně z přidané hodnoty. Tuto novelu lze označit za jeden z prvních velkých kroků směřujících k úplné elektronizaci komunikace mezi správcem daně a daňovými subjekty. Další…

Reakce Finanční správy na článek „K povinnosti elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob“

Na serveru www.epravo.cz byl dne 30. 3. 2015 zveřejněn článek 97405. K povinnosti elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob autorů Mgr. Ing. Martina Dirhana a Mgr. Davida Srcha.[1]