finanční právo

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi

Při obchodování s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi lze podle § 90 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") zvláštní režim zdanění. Využití zvláštního režimu není pro plátce daně povinné, ale dobrovolné. V následujícím textu bude problematika…

K odpovědnosti investičního zprostředkovatele za škodu ze zmařené investice

V závěru roku 2012 vydal Vrchní soud v Praze do značné míry přelomové a přiměřeně tomu medializované rozhodnutí týkající se odpovědnosti investičního zprostředkovatele za škodu vzniklou ztrátou z obchodování s cennými papíry. Tuto odpovědnost stejně jako před ním Městský soud v Praze dovodil především z nečinnosti investičního zprostředkovatele…

Kontrolní hlášení DPH

Institut kontrolního hlášení byl schválen zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v ustanoveních § 101c - § 101i zákona o DPH, ve smyslu kterých vznikla s účinností od 1.

Zásada ne bis in idem – konflikt daňového a trestního práva?

Začátkem letošního roku vystoupilo Ministerstvo financí s návrhem na zavedení trestnosti přípravy trestného činu neodvedení daně, poplatku a jiné povinné platby. Nově měl být tento delikt trestán již ve stádiu přípravy, přičemž jedna z variant dokonce zvažovala povinnou oznamovací povinnost pro advokáty a daňové poradce v případě, že se o přípravě…

Povaha daňového penále jakožto trestní sankce a zásada ne bis in idem

Na poli daňového trestního práva je v poslední době diskutován judikát rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Afs 210/2014-57 ze dne 24. 11. 2015 a související judikatura ESLP. Základem tohoto judikátu je právní věta a závěr, že „penále“, ve smyslu dřívějšího zákona o správě daní a poplatků a dnešního daňového řádu, má trestní…

K obnově daňového řízení z pohledu nových skutečností či důkazů

Ustan. § 108 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „daňový řád“) rozlišuje v daňovém řízení řádné opravné prostředky, jimiž jsou odvolání nebo rozklad, mimořádný opravný prostředek, jímž je návrh na povolení obnovy řízení a dozorčí prostředky, mezi něž zařazuje obnovu řízení a nařízení přezkoumání rozhodnutí. Autor se pak v…

Novela loterijního zákona: Komplexní přístup, nebo účelové kutilství?

V nejbližších dnech má Senát projednávat dílčí vládní novelu zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Pozor na otisky razítka u směnečného rukojemství!

Na směnkách lze často u podpisů výstavců či směnečných rukojmí vidět otisky razítek s identifikačními údaji právnických osob.[1] Otisk razítka na směnce však může vyvolat v praxi mnohé problémy, to zejména pokud jde o určení toho, kdo má být ze směnky zavázán. K problematice otisku razítka právnické osoby u podpisu avalisty fyzické osoby a jeho…

Spojené osoby

Pojem spojené osoby lze nalézt v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“ a v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o dani z příjmu“). V každém z výše uvedených zákonů je tento pojem definován odlišně. V následujícím textu bude problematika spojených osob rozebrána na…

Současná právní úprava nepojmenovaných cenných papírů

Přijetím zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), došlo k výslovnému zakotvení možnosti vydat inominátní cenné papíry. Jedná se o takové cenné papíry, které nejsou jako cenné papíry výslovně označeny zákonem. Proto bylo nutné stanovit alespoň základní náležitosti, které musí takový cenný papír…

Úprava cizoměnových hypotečních úvěrů v návrhu nového zákona o úvěru pro spotřebitele

Navrhovaným zákonem o úvěru pro spotřebitele („Návrh“), který v současné době projednává vláda, má dojít, mimo jiné, k implementaci směrnice 2014/17/EU o spotřebitelských úvěrech na bydlení („Směrnice“) do českého právního řádu, a tudíž nově k regulaci hypotečních úvěrů, včetně cizoměnových úvěrů.

Zesplatnění spotřebitelského úvěru

K problematice zesplatnění spotřebitelských úvěrů se vyjadřuje ne tak dávné rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 64 Co 98/2014, na které bychom Vás tímto rádi upozornili.

Skutečné sídlo vs. zapsané sídlo společnosti a podnikatele

Od roku 2015 došlo k povinnosti oznámit správci daně skutečné sídlo výkonu ekonomické činnosti společnosti či podnikatele. V tomto článku se dozvíte o hlavním rozdílu mezi sídlem zapsaným v obchodním rejstříku či obdobném veřejném rejstříku a skutečným sídlem, o významu sídla z pohledu zákona o DPH, o povinnostech vůči správci daně a o tom co se…

Podmíněné a perpetuální dluhové nástroje suverénů

Suverénní dluh, jeho velikost, podoba i obsluha jsou minimálně od konce roku 2009, kdy došlo k přeměně prvotní, bankovní krize, v dluhovou krizi suverénů, předmětem zvýšeného zájmu odborné veřejnosti i médii. V rámci debat o (například v případě Řecka nevyhnutné[1]) restrukturalizaci suverénních dluhů se v krizových časech objevují i nekonvenční…

K přechodným ustanovením nové úpravy spotřebitelských úvěrů

V první polovině příštího roku čeká spotřebitelské úvěry revoluce v podobě nového zákona o úvěru pro spotřebitele („Návrh“), který má nahradit současný zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění („Zákon o spotřebitelském úvěru“). Návrh, který byl nedávno předložen vládě Ministerstvem financí ČR, má podstatně širší dopad než…

Marketingové vs. spotřebitelské soutěže

Na úvod bych ráda uvedla, že problematika marketingových a spotřebitelských soutěží není komplexně upravena v žádném právním předpisu. Jediné informace, ze kterých se tak dá při pořádání těchto soutěží čerpat je zákon č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a to…

Další činnosti bank se zaměřením na elektronické stravenky

Banka jakožto páteřní instituce ekonomických vztahů každého společenského zřízení je přísně regulovaná zákonodárcem a je nad ní vykonáván i důsledný dohled České národní banky. Vzhledem k výše uvedenému je tedy pochopitelné, že banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen jako „ZoB“), může vykonávat pouze velice omezený rozsah činností…

Bič na poskytovatele spotřebitelských úvěrů aneb návrh zákona o úvěru pro spotřebitele

Ministerstvo financí ČR předložilo návrh zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen „Návrh“), který by nahradil stávající právní úpravu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru“) a zároveň by jeho přijetím došlo k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o…

Zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015

1. lednem 2015 došlo ke změně některých pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, elektronických služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. Zmíněné služby jsou z pohledu DPH zdaňovány vždy v místě příjemce služby. Poskytovatel z členského státu či ze třetí země poskytující jakoukoliv z výše uvedených služeb…

Novinky v poskytování dotací z územních rozpočtů

Dne 5. 2. 2015 byla vyhlášena novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „novela zákona“), která nabyla účinnosti dne 20. 2. 2015 (s výjimkou § 10d, který nabyl účinnosti až 1. 7. 2015), a která vnesla do většiny obcí trochu nejasností při poskytování dotací
a návratných finančních…