finanční právo

Nespolehlivé osoby z hlediska plnění daňových povinností

Cílem tohoto článku je představení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který do daňové oblasti přináší nový institut, a to tzv. nespolehlivou osobu, srovnání s dosavadní právní úpravou a seznámení s riziky z tohoto vyplývajícími. Návrh zákona bude v nejbližších dnech projednáván v Poslanecké…

K zániku bankovní záruky vrácením záruční listiny

Jedním z typicky sjednávaných způsobů zániku bankovní záruky, jakožto samostatného zajišťovacího instrumentu odlišného od ručení, je vrácení originálu záruční listiny jejímu výstavci. Tento v praxi hojně sjednávaný způsob zániku bankovní záruky je jednak logickým protipólem toho, že bankovní záruka vzniká jednostranným právním jednáním banky…

Revize čtvrté AML směrnice - přísnější pravidla na obzoru?

Evropská komise předložila dne 5. července 2016 návrh řady změn v poměrně nedávno schválené tzv. čtvrté AML směrnici (dále jen „AML směrnice“).[1] Členské státy jsou povinny AML směrnici implementovat do svých právních řádů nejpozději do 26. června 2017. Navrhované změny v AML směrnici se tak v blízké době promítnou i do českého právního…

Nový zákon o spotřebitelském úvěru nabyl platnosti!

Počátkem srpna vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“). Nová právní úprava značně mění podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování. Subjekty poskytující spotřebitelské úvěry, které doposud nezačaly s přípravou na licenční řízení, by tak měly učinit co…

Vývoj daně z nabytí nemovitých věcí a očekávané změny

Nemovitosti jsou v režimu českého práva zatíženy dvěma základními druhy daní. Daní z nemovitostí, která je vázána na vlastnictví nemovitého majetku, a daní z nabytí nemovité věci (dříve daň z převodu nemovitostí), která postihuje majetek tzv. v pohybu, neboli při změně vlastníka.[1]

Rozdíly ve vyjednávání transakcí tuzemskými a zahraničními investory a jejich očekávání od odborných poradců

V České republice a na Slovensku došlo k velmi zajímavému vývoji přístupu k investování. V devadesátých letech a začátkem tisíciletí se uskutečňovala privatizace ekonomiky; nejvýznamnější tuzemští lídři trhu dělali své "první největší" transakce a přicházeli zahraniční investoři. Historické rozdíly v přístupu tuzemských a zahraničních investorů k…

Odpovědnost investičního zprostředkovatele za možné ztráty utrpěné nevhodnými investicemi

Následující příspěvek se bude zabývat otázkou odpovědnosti investičního zprostředkovatele za zmařenou investici ve vztahu k jeho klientovi při poskytování investičního poradenství od okamžiku nákupu investičního nástroje až po jeho možný prodej s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 3695/2013, ze dne 27. 10. 2015 a povinnostmi…

Role časové hodnoty peněz při stanovení výše peněžitého plnění soudem

V rámci české rozhodovací praxe obecných i rozhodčích soudů se denně setkáváme s tím, že konečné rozhodnutí sporu nastává až několik let od data vzniku sporu. Tento časový nesoulad je třeba v praxi řešit zejména v případě těch sporů, na jejichž konci je vypláceno některé straně peněžité plnění. S tímto se setkáváme běžně u žalob na náhradu škody…

Je crowdfunding platební služba?

V současné době probíhá v České republice boom tzv. crowdfundingu, resp. crowdfundingových internetových platforem. První takové platformy vznikly již před několika lety v USA, např. Kickstarter, Indiegogo apod. V nedávné době vznikly obdobné projekty v České republice, např. Penězdroj, HitHit, Nakopni mě, Fundlift apod.

Selektivní tuzemská interpretace evropského práva v oblasti DPH finanční správou ČR

Evropské právo daně z přidané hodnoty je, ať se tomu právní teoretici přitakávají či nikoliv, uznáváno za subsystém veřejného práva, vykazující znaky relativní autonomie, s vlastní systematikou, založenou na specifických obecných zásadách (viz např. stanovisko generální advokátky Verici Trstenjak přednesené dne 9. prosince 2008 ve věci C‑572/07…

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí

Minulý týden byla Senátem schválena novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že se neočekává vrácení této novely ze strany prezidenta zpět Poslanecké sněmovně, její účinnost zřejmě nastane ještě letos. Zásadním bodem novely je změna v určení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí –…

K úhradě za rigorózní zkoušku jako nezdanitelné části základu daně

V nedávném článku uveřejněném na webu epravo.cz autor dovozuje, že je možné úhradu za rigorózní zkoušku odečíst od základu daně, neboť se jedná o zkoušku ověřující výsledek dalšího vzdělávání.[1] S tímto názorem nelze souhlasit.

Neproporcionální ochrana spotřebitele v návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele?

Nepopíratelnou součástí právního řádu jsou jeho esenciální právní principy.[1] K dosažení zákonodárcem zamýšleného cíle[2] při zákonné regulaci jevů ve vnějším světě – jevů, jež jsou obsaženy v hypotézách příslušných právních norem - je na výsost důležité na těchto právních principech, nejen při aplikaci právních norem…

Rodinný závod jako nově upravený institut

Nový občanský zákoník poprvé upravuje problematiku rodinného závodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový institut, lze narazit na několik výkladových problémů.

Podmínky k udělení licence ČNB pro poskytování úvěru dle novely zákona o poskytování spotřebitelského úvěru

Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh novely zákona o spotřebitelských úvěrech Senátu ČR, která transponuje Směrnici 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Nepředpokládá se, že by tento návrh měl ve své současné podobě projít výraznými změnami, je tedy na místě se seznámit se změnami, které s…

20 let s finanční asistencí

1. července 2016 to bude přesně 20 let ode dne, kdy nabyl účinnost zákon č. 142/1996 Sb., který v českém právu poprvé upravil finanční asistenci, a to tak že ji zcela zakázal. Od té doby prošla dynamickým vývojem jak samotná právní úprava, tak i přístup praxe. Přesto, že finanční asistence přestala být zakázanou operací, která byla stíhána sankcí…

Nové nařízení o zneužívání trhu - záplava povinností v parném létě

Dne 12. června 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie vyhlášeno nové nařízení o zneužívání trhu (dále jen „MAR“).[1] MAR bude s výjimkami účinné již od 3. července 2016, přičemž novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu[2], která má český právní řád na MAR adaptovat, byla teprve dne 8. června 2016 schválena vládou.[3] Účelem tohoto…

Poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu

Společnosti, které hodlají poskytovat platební služby, mají povinnost se nechat zapsat do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, nebo získat povolení k činnosti platební instituce.

Jak se prokazuje zdanění tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních

K zamezení nedovoleného nakládání s nezdaněnými vybranými výrobky podléhajícím spotřební dani stanovil zákonodárce v zákonu č. 353/2003 Sb. o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), povinnost prokázat jejich zdanění, nebo oprávněné nabytí bez daně. Z této povinnosti sice existují (např. množstevní) výjimky, což ale…

Instrumenty finančního trhu a hypotéka jako věc v právním smyslu

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.[1]) se svou novou definicí věci v právním smyslu ve svém ustanovení § 489 pojímá do institutu věci v právním smyslu diametrálně větší množství než doposavad. Jedním z těchto statků jsou i finanční instrumenty, které byly doposud jinou majetkovou hodnotou a které jsou výslovně zmíněny v důvodové zprávě…