správní právo

Území obce, jejich sloučení a oddělení nové obce

Podle Ústavy ČR se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Obce jsou tedy základními organizačními jednotkami systému místní správy. Mezi základní znaky každé obce patří vedle občanů obce a vlastního majetku obce také…

Kdy vzniká nárok na předčasný důchod?

Právní úprava týkající se sociálního zabezpečení je v posledních letech ve velkém legislativním pohybu a protože ne každý má možnost sledovat, zda ta či ona novela byla přijata (např. zákon o důchodovém pojištění byl jen v roce 2001 novelizován čtyřmi zákony), zaměříme se v dnešním článku na problematiku předčasného odchodu do důchodu a na…

Státní fondy

Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond životního prostředí, Státní fond kultury, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státní fond tržní regulace v zemědělství jsou veřejnými účelovými fondy, a to fondy zřízenými státem s vazbou na státní rozpočet. Vedle těchto fondů můžeme v rámci veřejných účelových fondů rozlišovat ještě…

Návrh zákona o státním rozpočtu a rozpočtové provizorium

Státní rozpočet je ústředním peněžním fondem státu. V souladu s Ústavou České republiky projednání a schválení státního rozpočtu spadá výhradně do působnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Návrh zákona o státním rozpočtu podává vláda a návrh tedy slouží jako podklad pro jeho schválení Poslaneckou sněmovnou…

Zdravotnický prostředek a požadavky na něj

Každý z nás jistě chce, aby v případě, že v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče jeho osobě nastane potřeba použít některý zdravotnický prostředek, byl použit zdravotní prostředek, který je vhodný, bezpečný a účinný a to způsobem, který je správný a pro který je určen. Právě toto je účelem úpravy zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických…

Předpokládané změny v zákoně o civilní službě

Celá právní úprava problematiky civilní služby pramení z článku 15 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje, že nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo náboženským vyznáním. V souladu s tímto ustanovením pak podrobnou úpravu provádí zákon o civilní…

Správní delikt při konání místního referenda

Jedním ze základních ústavních principů České republiky je právo občanů spoluúčastnit se na správě věcí veřejných. Jednou z legálních forem této občanské participace je bezesporu místní referendum. Připomeňme si ve stručnosti, že právní život místního referenda vyrůstá z jisté „ústavní základny“, kterou tvoří především článek 100 odst.1 Ústavy…

Novela přestupkového zákona – přestupky na úseku podnikání

Novelou zákona o přestupcích dojde k zcela nové právní úpravě přestupků na úseku podnikání. Novelizované ustanovení § 24 zákona o přestupcích bude mít užší skutkovou podstatu, protože novela zákona o přestupcích odstraňuje dosavadní úpravu § 24 obsaženou v písm. b) a c), která způsobuje od nabytí účinnosti zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a…

Novela přestupkového zákona – přestupky na úseku dopravy (přestupky a sankce - přehled)

Novela zákona o přestupcích přináší i nové skutkové podstaty přestupků na úseku dopravy. V dnešní článku naleznete jejich přehled včetně sankcí, které hrozí u jednotlivých podstat přestupků

Novela přestupkového zákona – přestupky na úseku dopravy (provozování taxislužby, zakázané činnosti v obvodu dráhy)

Jak plyne z důvodové zprávy k novele přestupkového zákona, provozování služeb jiné osobní silniční dopravy pro cizí potřeby jako taxislužby je v poslední době častým jevem. Proto je žádoucí upravit v zákoně o přestupcích skutkovou podstatu této nedovolené činnosti, která spočívá v označení vozidla způsobem zaměnitelným s vozidly taxislužby nebo…

Novela přestupkového zákona – přestupky na úseku dopravy (zvláštní užívání komunikací, překročení hmotnosti vozidla)

Ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích stanoví, že k užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li…

Novela přestupkového zákona – přestupky na úseku dopravy (obecné užívání komunikací)

Z důvodu, že zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, řeší pouze ukládání pokut za nedodržení jeho některých ustanovení pro právnické osoby a v mnoha případech však tato ustanovení zákona nedodržují fyzické osoby, dochází v navrhované novelizaci přestupkového zákona k úpravě přestupků na úseku dopravy.

Novela přestupkového zákona – promlčecí doba, přestupky proti pořádku ve státní správě

Stávající právní úprava stanoví, že přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie. Uvedená právní úprava znamená, že promlčecí doba byla u přestupků jeden rok od jeho spáchání.

Hrazená a nehrazená zdravotní péče

Výkony zdravotní péče nezařazené v příloze č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. jsou z pohledu jeho ustanovení výkony hrazené a nelze na ně pohlížet v souvislosti s aplikací ustanovení § 16 zákona jako na „péči jinak zdravotní pojišťovnou nehrazenou“.

Pitná voda

Problematikou pitné vody se ve svých ustanoveních zabývá zákon o ochraně veřejného zdraví. Pod pojmem pitná voda se rozumí zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich…

K oprávnění myslivecké stráže prohlížet motorová vozidla

Nový zákon o myslivosti, který nabude účinnosti dne 1. července 2002 vyvolal velké diskuze, a to zejména z důvodu navrhované právní úpravy honiteb resp. jejich užívání myslivci. Velkou kritiku si vysloužili také ustanovení zákona upravující oprávnění myslivecké stráže. Myslivecká lobby je pravděpodobně hodně silná, a proto nový zákon o myslivosti…

Právní úprava zamezení nadměrného zadlužování obcí a krajů

Stávající právní úprava upravující nakládání s majetkem samosprávných celků, tj. zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jež upravuje hospodaření jak obcí tak i krajů, nedostatečně bránila zadlužování samosprávných celků a pravděpodobně i z důvodu, aby se nepřiměřené zadlužování se nepřeneslo i na kraje, byla přijata…

Kdo je povinen odstranit následky havárie, jež způsobí ohrožení vod

Dnes se podíváme na problematiku odstraňování havárií, jež představují mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, tak jak je upravena v novém vodním zákoně (dále jen zákon), jež vstoupí v účinnost již 1.1.2002.

Okresní úřad, krajský úřad a Ministerstvo práce a sociálních věci při zprostředkování osvojení

V České republice je možné si osvojit jak české dítě, tak i dítě z ciziny. Osvojení se zprostředkovává zásadně jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě, která se podává u okresního úřadu. Zprostředkování osvojení českých dětí zajišťují krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Osvojení dětí z ciziny do České republiky…

Povinnost občanů obce platit poplatky za odpady

Ač občané obce nejsou podle zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) původci odpadů (původcem odpadů se rozumí právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.