trestní právo

Právní rozbor : Mazat, či nemazat...

Vyskytne-li se proto na všem přístupných a také hojně navštěvovaných stránkách skupina příspěvků, které naplňují skutkovou podstatu § 165 (schvalování trestného činu), § 198 (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení), § 198a (podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod) či § 261a (schvalování…

Trestní odpovědnost v českém právu a připravované změny část. 1

V současné době probíhá poněkud chaotická veřejná i neveřejná diskuse o případném snížení hranice trestní odpovědnosti fyzických osob, stejně tak doznívají diskuse, týkající se trestní odpovědnosti právnických osob. Zatímco pokud jde o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, jde spíše o náhlou reakci na konkrétní problémy, v případě trestní…

Finanční instituce získaly návod k postupům při potírání praní špinavých peněz

Nedávno jsme na těchto stránkách zmiňovali připravovaný návrh komunitární směrnice o potírání praní špinavých peněz, jež by měla konsolidovat dosavadní legislativní počiny Evropské unie v této oblasti. V květnové Sbírce zákonů byla pod číslem 284/2004 Sb. vyhlášena novela zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z…

Na obzoru nová směrnice proti praní peněz

Před začátkem prázdninového období schválila Evropská komise návrh nové směrnice zaměřené na potírání praní špinavých peněz, která by měla konsolidovat dosavadní směrnici z roku 1991, významně novelizovanou v roce 2001. O jejím významu svědčí i fakt, že komisař Evropské komise odpovědný za oblast vnitřního trhu a tedy i problematiku praní peněz…

Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007

Kriminalitu lze chápat jako nejextrémnější článek sociální patologie. Její zdroje spočívají v oblasti sociální a situační. V souvislosti s faktory sociálními hovoříme o příčinách a v souvislosti se situačními o příležitostech. Eliminace sociálních příčin je předmětem širokého pojetí sociální politiky (výchova, vzdělávání, osvěta, sociální…

Přijde doba černých koní?

Vláda České republiky připravila návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob upravující podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit. Podle návrhu zákona nemůže být trestně odpovědná Česká republika, Česká národní banka a územní…

Příznivý trend ve vyřizování trestní a vazební agendy před okresními a krajskými soudy v roce 2003

Prvostupňová trestní agenda krajských soudů (závažná trestná činnost) je stále silněji sledována veřejností a médii. Je příznivé, že počet nevyřízených věcí k 31.12. 2003 opět poklesl a byl nižší než nápad. K výkonu soudů v roce 2003 je třeba poznamenat, že co do počtu vyřídily sice o něco méně věcí než v roce předchozím, soustředily se ale na…

Jednou a dost

Lidovecké třikrát a dost sice chválabohu do trestního práva zatím neproniklo, vehementně se tam ale tlačí jednou a dost podporované vládou. Jde o ono nenápadné a všemi podporované tažení proti neodpovědným řidičům motorových vozidel, v daném případě proti řidičům neřidičům – osobám řídícím bez řidičského…

K problematice zdravotní pitvy v českém právu

Ne zřídka se při úmrtí fyzické osoby ve zdravotnickém zařízení objevují žádosti pozůstalých, aby tělo zemřelého pitváno nebylo a to zejména s odkazem na zachování piety a etiky při nakládání s tímto tělem. Je v tomto případě lékař zdravotnického zařízení oprávněn nebo dokonce povinen pitvu neprovést? Mohou pozůstalí po lékaři takový požadavek…

Zásada „ne bis in idem“ a odpírači vojenské služby – poznámky z pohledu obhajoby

Se zájmem jsem si v E-právu přečetl fundovaný čtyřdílný rozbor Mgr. Hedviky Slavíkové o protichůdných stanoviscích Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR k otázce opakovaného trestání odpíračů vojenské, případně i civilní služby. K učenému výkladu, který podrobně popisoval řadu případů mých klientů, bych přidal jen pár…

Zásada ne bis in idem a pokračování v trestném činu (judikatura)

Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu, nemůže rozhodovat o jiném skutku v obžalobě neuvedeném, ale také je povinen vyčerpat obžalobu v celé její šíři a rozhodnout o žalovaném skutku v celém rozsahu. Jestliže tento skutek zakládá pokračování v trestném činu, pak se musí rozhodnutí soudu o podané obžalobě týkat všech…

Zásada ne bis in idem a odpírači služby – část. IV (odborné články)

Problematikou „odpíračů služby“ se zabýval i tisk. Nikoli odborný tisk se soustředil na tzv. „válku soudů“, na otázku respektování či nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu. K tématu se vyjádřili na stránkách zejména časopisu Trestní právo i někteří odborníci.

SOUDÍM, ŽE STÁVAJÍCÍ POSTIH „ČERNÝCH ŘIDIČŮ“ MOTOROVÝCH VOZIDEL JE I PŘES NEPOCHYBNOU SPOLEČENSKOU NEBEZPEČNOST JEJICH JEDNÁNÍ VELMI MÍRNÝ...

V poslední době jsme byli v médiích svědky, že se i renomovaní právníci vyjadřovali k tomu, zda lze v jednání, kdy osoba, která nemá odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel, avšak i přes tuto skutečnost motorové vozidlo úmyslně řídí, spatřovat naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, a jestliže ano, kterého z nich. Odpovědi…

Odběr krve na základě dožádání orgánu Policie ČR

Zdravotnická zařízení se ve při své činnosti poměrně často setkávají s požadavky orgánu Policie ČR na provedení odběru krve popř. moči a jejího vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek, nejčastěji v souvislosti s vyšetřováním přestupku nebo trestného činu.

Zásada ne bis in idem a odpírači služby – část. III (soudní rehabilitace)

V návaznosti na nálezy Ústavního soudu řešící otázku totožnosti skutku u trestných činů nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 TZ a vyhýbání se výkonu civilní služby podle §§ 272c a 272d TZ, kdy totožnost skutku udržuje úmysl trvale se vyhnout vojenské či civilní službě, podal ministr spravedlnosti celou řadu stížností pro porušení…

Zásada ne bis in idem a odpírači služby – část. II (argumentace Ústavního soudu)

Pokud trestní zákon v ustanovení § 269 odst. 1 stanoví podstatně přísnější trest pro toho, kdo nenastoupí vojenskou službu s úmyslem vyhnout se jí trvale, je podle Ústavního soudu nepřijatelné vykládat toto ustanovení tak, že trvale je vlastně dočasně či krátkodobě. Při takovém výkladu by četnost trestných činů byla určována vlastně počtem…

Zásada ne bis in idem a odpírači služby – část. I (původní argumentace Nejvyššího soudu)

Významnou část judikátů týkajících se porušení zásady ne bis in idem zabírá problematika tzv. „odpíračů služby“. Jedná se o opakované odmítání vykonávat vojenskou nebo civilní službu, a to s úmyslem nevykonávat ji vůbec nikdy do budoucnosti. Obecné soudy opakovaně odsuzovaly takové odpírače, měly za to, že takové opětovné odsouzení pachatelů za…

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva týkající se zásady ne bis in idem – část II.

Stěžovatel v červnu 1996 zapříčinil dopravní nehodu, při které byl smrtelně zraněn cyklista. V prosinci 1996 shledal správní orgán stěžovatele vinným několika dopravními přestupky, mezi nimi i přestupkem řízení pod vlivem alkoholu (oddíly 5 § 1, 99 § 1 (a) SVO). V březnu 1997 zemský soud stěžovatele odsoudil podle čl. 81 § 2 SGB za způsobení smrti…

MINISTERSTVO OBRANY MÁ PLATIT ZA KREJČÍHO

Pokud byl občan v minulosti nevinně odsouzen vojenským soudem a poté dosáhl zproštění obžaloby cestou obnovy řízení, náklady na jeho advokáta má hradit Ministerstvo obrany ČR.

K postavení poškozeného v trestním řízení

Jak známo, poškozený má nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena trestným činem. V praxi se však vyskytují případy, kdy soudy redukují práva poškozeného právě jen na právo na náhradu škody, a kdy tedy nedochází k rozlišení mezi procesním uplatněním hmotných práv poškozeného a „čistě“ procesními právy…