trestní právo

Užití trestního práva aneb výživné po česku

Symptomatické znaky výkonu spravedlnosti je třeba hledat nejen v právních větách utvářejících judikaturu, ale i v samotném procesu nalézání trestního práva. Často si jako praktický advokát kladu otázku, co vše už je trestné a proč se trestní právo prolíná tam, kde by stačili prostředky práva soukromého či veřejného – v rovině správního…

Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání v judikatuře Nejvyššího soudu

V současnosti účinný zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen TZ) upravuje trestný čin „Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ ve svém § 337. Tento trestný čin pak spadá do kategorie trestných činů obecně nebezpečných. Základní skutkovou podstatu tvoří výčet jednání obsažený v prvním odstavci paragrafu 337, přičemž patrně nejčastěji…

Oznamovat, anebo neoznamovat?

Tato otázka se konkrétně týká problému oznamování trestné činnosti ze strany právnických osob a správná odpověď na ni nemusí být jednoduchá. Právnické osoby se totiž mohou ocitnout v situaci, ve které si budou muset vybrat mezi chováním etickým (a současně právně „správným“) a mezi tím, aby se zachovaly spíše pragmaticky. Bude zde totiž hodně…

Regulace open-source P2P platební sítě Bitcoin

V dnešní době, kdy dochází ve společnosti k tak markantním změnám zapříčiněných obrovským technologickým vývojem, je nutné se zamyslet nad všemi důsledky, které jsou s touto genezí spjaty. Nebál bych se totiž tvrdit, že technologické možnosti mílovými kroky předbíhají legislativu a ze své podstaty se vymykají jakémukoliv dosavadnímu…

Je možné simulovať nepríčetnosť?

Teória trestného práva hovorí, že príčetnosť je popri veku druhým obligatórnym prvkom subjektu skutkovej podstaty trestného činu. Inak povedané, nepríčetnosť je okolnosťou, ktorá bráni nastúpeniu trestnej zodpovednosti za spáchaný čin. Trestný zákonník označuje za nepríčetného toho, kto pre duševnú poruchu v dobe spáchania činu nemohol rozpoznať…

Ohrožení pod vlivem návykové látky v judikatuře Nejvyššího soudu

Kromě běžných každodenních činností existují i činnosti, jejichž provádění vyžaduje mj. soustředění, přesnost pohybů a schopnost předvídat. Návykové látky mají tendenci tyto požadované schopnosti značně narušovat, v důsledku čehož může dojít ke škodám na majetku nebo dokonce i zdraví jiných osob. Vykonávání takovýchto činností ve stavu vylučujícím…

Výše trestu jako jediný důvod vazby útěkové

Vazba a vazební řízení je jeden z institutů trestního práva, který vyvolává opakovaně, jak v laické veřejnosti, tak mezi odborníky, poměrně intenzivní diskuzi vždy v souvislosti s tím či oním medializovaným případem. Rozhodnutí ve věcech vazebního stíhání se poměrně často stávají součásti přezkumu nejvyšších soudních instancí. Právě proto i autor…

Jak pečlivě je postupováno ve vazebních řízeních?

Vazba představuje v rámci trestního procesu nezávažnější zajišťovací opatření, které má na obviněného i osoby jemu blízké velmi citelný dopad. Orgány činné v trestním řízení musejí proto při rozhodování o vzetí či ponechání obviněného ve vazbě postupovat s maximální obezřetností a velmi důkladně zkoumat důvodnost vazby, příp. jejího dalšího…

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 TZ)

Každý stát plní mnoho úloh, které jsou pochopitelně spojeny s určitými výdaji (obrana, policie, zdravotnictví, školství atd.). Aby mohl stát tyto výdaje pokrýt, potřebuje si zajistit rovněž určité příjmy. Tyto příjmy získává nejčastěji výběrem daní, poplatků a cla a za tím účelem ukládá subjektům, které splní státem určené podmínky, povinnost tyto…

Jak předcházet trestní odpovědnosti právnických osob - perspektiva Velké Británie

Již více než dva roky je účinný zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“). K základům trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim již bylo v obecné rovině napsáno mnoho, proto se autorka tohoto článku zaměřuje na to, jaká opatření by měla právnická osoba učinit, aby předešla…

Některé praktické pohledy na výkon zabezpečovací detence

Na tomto místě bych se rád věnoval některým praktickým otázkám výkonu zabezpečovací detence, tedy nejmladšího druhu ochranného opatření, který byl do našeho právního řádu vnesen zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, který současně také novelizoval v té době platný a účinný trestní zákon. Kromě ochranného léčení, ochranné výchovy…

Presumpce neviny

Významnou součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod, obsahující ta práva a svobody, která vyjadřují vztah občanů a státu. Její Hlava pátá zakotvuje právo na soudní a jinou ochranu a dočteme se v ní mimo jiné také to, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy a že každý, proti němuž je vedeno…

Oběti trestných činů a jejich práva

Ve Sbírce zákonů byl ke dni 25.2.2013 vyhlášen nový zákon o obětech trestných činů, z.č. 45/2013 Sb., tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 8. 2013. Obecně osoba poškozeného, tedy nikoli jen oběti trestného činu[1], bývali a stále ještě bývají vnímány spíše jako pramen důkazu, kdy zájem poškozených, potažmo obětí je podřízen zájmu státu na vyšetření…

Dědicové trestně odpovědné právnické osoby

V České republice jsou každoročně obviněny pro trestnou činnost nejrůznějšího druhu desetitisíce osob. Z části takto obviněných se později stávají obžalovaní a z části obžalovaných se nakonec stávají odsouzení. Pro blízké všech těchto osob to zpravidla bývá dosti nepříjemný problém, ale bráno čistě z hlediska trestního práva jde pouze o osobní…

Trest uveřejnění rozsudku

Hlavně, aby se to nerozkřiklo po vsi, jen ať se nikdo proboha nedozví, že je zloděj, Majka si ho nevezme a nikdo se s ním nebude bavit…Myslí si v duchu Honza, kterého zrovna rychtář nachytal při krádeži. Nebojí se výprasku, klidně je ochoten opravit rozbité dveře od stodoly a případné nucené odpracování si svého prohřešku prací na farmě by vlastně…

Korupce

Tématem tohoto mého článku by se měla stát korupce. Přestože dle komentářů z tisku je možné dospět k závěru, že řada osob v České republice je pro korupci stíhána, pak tyto informace nejsou zcela pravdivé. Předně je nutné konstatovat, že trestní právo s pojmem korupce vůbec nepracuje. Z tohoto důvodu bych se nejprve pokusil vymezit pojem korupce…

Automatická obranná zařízení, nástražné systémy a nutná obrana

Americký filmový průmysl u českých diváků často vyvolává iluzi o práci orgánů činných v trestním řízení, o možnosti přiznání výměnou za program na ochranu svědků a ostatně o právu vůbec. Absolvent české právnické fakulty pak často vysvětluje, že to, co platí v USA, nemusí platit (a spíše neplatí) v českém prostředí. USA se vyvíjely odlišně od…

Princip nemo tenetur se ipsum accusare ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v překladu z latiny znamená, že nikdo není povinen sám sebe obviňovat. Toto pravidlo má samozřejmě i své zakotvení v ústavním pořádku České republiky, konkrétně v zákoně č. 2/1993 Sb., kterým je Listina základních práv a svobod. Jedná se o hlavu pátou, čl. 37 odst. 1 - „Každý má právo odepřít výpověď, jestliže…

Trestné činy v dopravě ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky

V dnešní uspěchané době je takřka nezbytností, a to ať již v pracovních či soukromých záležitostech, řízení motorového vozidla. Statistiky nehodovosti na našich silnicích jsou neúprosné. Pokud již k dopravní nehodě dojde, pak tato nemusí vždy vyvolávat pouze následek v podobě odpovědnosti občanskoprávní, ale často má přesah i do sféry trestní. …

Návrh či žádost o podmíněné propuštění

Opakovaně na stránkách epravo.cz publikuji příspěvky týkající se institutu podmíněného propuštění, kdy tomuto tématu se budu věnovat i v tomto článku. Mou snahou je podat, pokud možno, co nejvíce informacím nejen odborné veřejnosti, ale i právním laikům tak, aby se jednak vyvarovali zbytečných žádostí o podmíněné propuštění tam, kde není naděje na…