trestní právo

Některé praktické pohledy na výkon zabezpečovací detence

Na tomto místě bych se rád věnoval některým praktickým otázkám výkonu zabezpečovací detence, tedy nejmladšího druhu ochranného opatření, který byl do našeho právního řádu vnesen zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, který současně také novelizoval v té době platný a účinný trestní zákon. Kromě ochranného léčení, ochranné výchovy…

Presumpce neviny

Významnou součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod, obsahující ta práva a svobody, která vyjadřují vztah občanů a státu. Její Hlava pátá zakotvuje právo na soudní a jinou ochranu a dočteme se v ní mimo jiné také to, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy a že každý, proti němuž je vedeno…

Oběti trestných činů a jejich práva

Ve Sbírce zákonů byl ke dni 25.2.2013 vyhlášen nový zákon o obětech trestných činů, z.č. 45/2013 Sb., tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 8. 2013. Obecně osoba poškozeného, tedy nikoli jen oběti trestného činu[1], bývali a stále ještě bývají vnímány spíše jako pramen důkazu, kdy zájem poškozených, potažmo obětí je podřízen zájmu státu na vyšetření…

Dědicové trestně odpovědné právnické osoby

V České republice jsou každoročně obviněny pro trestnou činnost nejrůznějšího druhu desetitisíce osob. Z části takto obviněných se později stávají obžalovaní a z části obžalovaných se nakonec stávají odsouzení. Pro blízké všech těchto osob to zpravidla bývá dosti nepříjemný problém, ale bráno čistě z hlediska trestního práva jde pouze o osobní…

Trest uveřejnění rozsudku

Hlavně, aby se to nerozkřiklo po vsi, jen ať se nikdo proboha nedozví, že je zloděj, Majka si ho nevezme a nikdo se s ním nebude bavit…Myslí si v duchu Honza, kterého zrovna rychtář nachytal při krádeži. Nebojí se výprasku, klidně je ochoten opravit rozbité dveře od stodoly a případné nucené odpracování si svého prohřešku prací na farmě by vlastně…

Korupce

Tématem tohoto mého článku by se měla stát korupce. Přestože dle komentářů z tisku je možné dospět k závěru, že řada osob v České republice je pro korupci stíhána, pak tyto informace nejsou zcela pravdivé. Předně je nutné konstatovat, že trestní právo s pojmem korupce vůbec nepracuje. Z tohoto důvodu bych se nejprve pokusil vymezit pojem korupce…

Automatická obranná zařízení, nástražné systémy a nutná obrana

Americký filmový průmysl u českých diváků často vyvolává iluzi o práci orgánů činných v trestním řízení, o možnosti přiznání výměnou za program na ochranu svědků a ostatně o právu vůbec. Absolvent české právnické fakulty pak často vysvětluje, že to, co platí v USA, nemusí platit (a spíše neplatí) v českém prostředí. USA se vyvíjely odlišně od…

Princip nemo tenetur se ipsum accusare ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v překladu z latiny znamená, že nikdo není povinen sám sebe obviňovat. Toto pravidlo má samozřejmě i své zakotvení v ústavním pořádku České republiky, konkrétně v zákoně č. 2/1993 Sb., kterým je Listina základních práv a svobod. Jedná se o hlavu pátou, čl. 37 odst. 1 - „Každý má právo odepřít výpověď, jestliže…

Trestné činy v dopravě ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky

V dnešní uspěchané době je takřka nezbytností, a to ať již v pracovních či soukromých záležitostech, řízení motorového vozidla. Statistiky nehodovosti na našich silnicích jsou neúprosné. Pokud již k dopravní nehodě dojde, pak tato nemusí vždy vyvolávat pouze následek v podobě odpovědnosti občanskoprávní, ale často má přesah i do sféry trestní. …

Návrh či žádost o podmíněné propuštění

Opakovaně na stránkách epravo.cz publikuji příspěvky týkající se institutu podmíněného propuštění, kdy tomuto tématu se budu věnovat i v tomto článku. Mou snahou je podat, pokud možno, co nejvíce informacím nejen odborné veřejnosti, ale i právním laikům tak, aby se jednak vyvarovali zbytečných žádostí o podmíněné propuštění tam, kde není naděje na…

Cyberstalking

Stalking je v české právní úpravě označován jako nebezpečné pronásledování a jeho skutková podstata je vymezena §354 z. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Jedná se o poměrně nový trestný čin, jehož trestní sazba se pohybuje od odnětí svobody na půl roku až na tři léta, či zákazem činnosti. Do tohoto právního ukotvení pak spadá i zvláštní druh…

Některé procesní otázky trestní odpovědnosti právnických osob

Od nabytí účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákona“), už sice uplynulo půldruhého roku, ale praktické zkušenosti s ním jsou stále minimální. Přístup orgánů činných v trestním řízení k aplikaci příslušných procesních postupů se současně může navzájem velmi lišit, protože chybí…

K zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nabyl účinnosti k 1.1.2012. Přijetí této normy bylo vyvoláno zejména mezinárodním tlakem na Českou republiku, která tak naplnila požadavky, které vycházejí především z jejího členství v Evropské unii.

Amnestie tak trochu jinak, aneb může odsouzený doplatit na amnestii?

Téma amnestie, a konkrétně amnestie presidenta republiky ze dne 1.1.2013, vyhlášená pod č. 1/2013 Sb., byla na začátku roku, a tak trochu stále je, mediálně poměrně zajímavým tématem, byť s argumentací neustále omílanou různými laiky i odborníky. Společenský konsenzus je v této otázce nastaven poměrně negativně a prezident republiky našel jen…

Rizika „bývalých“ fyzických osob

Zdá se být poměrně pravděpodobné, že počet všech dosud publikovaných názorů, týkajících se (stále ještě relativně nové) trestní odpovědnosti právnických osob, již v České republice přesáhl počet těch případů, kdy jsou zde tyto právnické osoby fakticky stíhány. Nicméně, po vzoru ostatních států, lze snad přece jenom očekávat, že se tento (ne)poměr…

Uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody ve světle novely a úprava zajištění nároku na náhradu škody v trestním řízení

Dne 1. září 2012 nabyla účinnosti poslední významná novela trestního řádu provedená zákonem č. 193/2012 Sb., který do českého právního řádu vnesl institut tzv. dohody o vině a trestu. Zavedení tohoto institutu se dotklo také postavení poškozeného v trestním řízení, zejména pokud jde o jeho právo uplatnit nárok na náhradu škody, která mu byla…

Compliance opatření v obchodní společnosti

Od nabytí účinnosti zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), a zejména § 8 tohoto zákona, se stále častěji setkáváme s pojmem compliance. Co však znamená pojem compliance, který se obvykle do češtiny nepřekládá? A jaká opatření by měla být podle TOPO zavedena, aby společnosti zamezily své…

Účel trestu

Jaký je účel trestu? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a mění se v čase. Na tuto otázku je možné nahlížet nejen z pohledu práva, ale taktéž z pohledu filozofického, sociologického či jak nám je v poslední době předváděno politického a ekonomického. Spojitost ekonomického či politického rozhodnutí a účelu trestu je patrná z novelou trestního…

Novinky v trestním právu, které by neměly zůstat nepovšimnuty

Od 1. ledna 2012 došlo zákonem č. 459/2011 Sb. k poměrně rozsáhlé novelizaci trestního řádu, která dále pokračovala ještě v roce letošním, a to zákonem č. 193/2012 Sb. účinném od 1. září 2012. Konečně velmi významnou byla též novela č. 390/2012 Sb., jež novelizovala je dni 1. října 2012 poměrně významně kromě trestního řádu též trestní zákoník.

Trestní právo v EU

Čas od času probleskne médii zpráva o tom, že nějaký český občan je trestně stíhán v jiném státě tamními orgány. Někdy se jedná o vcelku kuriózní trestné činy jako je třeba špionáž, jindy pak o „běžnou“ trestnou činnost, avšak občas i o velmi závažné zločiny. Je tedy jistě užitečné mít alespoň základní ponětí o trestním právu v Evropě, pro…