trestní právo

Znalecký posudek v trestním řízení

Znalecký posudek v rámci trestního řízení je možné charakterizovat jako důkazní prostředek, prostřednictvím kterého si orgány činné v trestním řízení případně strany opatřují od osob či orgánů, které jsou k tomu zvláště způsobilé, skutkové poznatky odborného charakteru. [1]

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Dopravní nehody s následkem ublížení na zdraví jsou bohužel stále na denním pořádku. A to včetně těch, při nichž oběť zranění podlehne. Často pak řidič jede rychlostí vyšší, než je povolená rychlost v daném místě.

Některé aspekty výkladu právní úpravy institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

V tomto krátkém pojednání bychom se rádi zabývali otázkami interpretace zákonných ustanovení trestního zákoníku upravujících podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následné rozhodování o nich obecnými soudy České republiky. Zejména se budeme věnovat otázce, jak soudy hodnotí předpoklad vedení řádného života…

Porušení povinnosti zveřejnit výroční zprávu a účetní závěrku společnosti jakožto nekalosoutěžní jednání

Jednou z pravidelných povinností, na kterou by především obchodní společnosti neměly zapomínat, je povinnost každoročně založit svou výroční zprávu a účetní závěrku do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. Tuto povinnost společnostem ukládá nejen zákon o účetnictví, ale rovněž zákon o veřejných rejstřících. Ne vždy však je tato povinnost…

Ke způsobu a rozsahu náhrady nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím o zahájení trestního stíhání, které neskončilo odsuzujícím rozsudkem podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Účelem zákona č. 82/1998 Sb. je bezpochyby především kompenzace. Ve věcech nároku náhrady nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím o zahájení trestního stíhání, které neskončilo pravomocným odsuzujícím rozsudkem, podle ustálené soudní praxe platí pravidlo, že se zadostiučinění poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit…

Odpovědnost státu za škodu způsobenou zahájením trestního stíhání

Předcházení, odhalování a postihování trestné činnosti je jednou ze základních funkcí státu, která je zajišťována prostřednictvím k tomu určených složek státní moci. Nezřídka se však stane, že v rámci snahy o vyšetření a potrestání potenciálního trestného činu je vůči konkrétní osobě zahájeno trestní stíhání, které neskončí pravomocným odsuzujícím…

Podmínky přiznání nároku na náhradu škody v trestním řízení

Součásti trestního řízení, je taktéž rozhodování o náhradě škody, kterou poškozený v důsledku jednání, které založilo trestní odpovědnost pachatele, poškozený utrpěl. Tato část trestního řízení se nazývá adhezní řízení.

Používání elektronických důkazů v řízení

S rozvojem moderních technologií dochází k výrazným posunům v řízeních před soudy i úřady, pokud jde o dovolené formy komunikace i na způsoby dokazování a možné důkazy. Právníci se ve své praxi stále častěji setkávají s používáním elektronických důkazů v řízení a čelí zároveň řadě nových výzev, zejména s přihlédnutím k často sporné věrohodnosti…

Podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 tr. řádu

Cílem každého pachatele je, aby se na jeho trestný čin nepřišlo a v okamžiku, kdy orgány činné v trestním řízení zahájí trestní stíhání a sdělí pachateli obvinění, pak aby toto obvinění mělo na jeho další život co nejmenší následky. V tomto okamžiku obviněný hledá různé alternativy odklonu trestního stíhání, kdy kromě méně využívaného narovnání…

Některé nedbalostní trestné činy proti životu a zdraví v silničním provozu pohledem Nejvyššího soudu

Individuální automobilová doprava dává sice svobodu těm, kteří ji využívají, odvrácenou stranou tohoto způsobu dopravy je však mimo jiné riziko dopravní nehody. K dopravní nehodě může dojít v okamžiku, s následky se však viník bude muset někdy vypořádávat dlouhou dobu. Mezi tyto následky může patřit obvinění ze spáchání některého z nedbalostních…

Lhůta pro rozhodnutí o podmíněném propuštění

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je institut, se kterým se některé soudy[1] setkávají poměrně často. Jedná se o poměrně fádní a monotónní agendu, nicméně agendu, která soudy poměrně výrazně zatěžuje oproti jiné porozsudkové agendě. Na druhou stranu pro řadu odsouzených ve výkonu trestů odnětí svobody, je podmíněné propuštění…

Provedení domovní prohlídky jako neodkladného a neopakovatelného úkonu

Na jedné straně Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zaručené právo na ochranu obydlí, na druhé straně snaha orgánů činných v trestním řízení, aby byly trestné činy náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Domovní prohlídku jako jeden z procesních nástrojů k získávání důkazů lze přirovnat k…

Co riskujete, když si koupíte levnější cigarety bez tabákové nálepky

Ač sám nekuřák vnímám kouření jako společenský fenomén, který je však v současné době již na ústupu, nicméně má jistý společenský význam. Zatímco v 19. století a na počátku století dvacátého bylo považováno za symbol určité společenské úrovně, na začátku století dvacátého prvního byla prokázána jeho škodlivost spojená se vznikem karcinomu plic a…

K trestnému činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Problematika nekalé soutěže bývá tradičně spojována s byznysem, podnikatelským prostředím a celkově spíše se vztahy soukromoprávního charakteru. Proti nekalosoutěžnímu jednání se v rámci soukromého práva nabízí ochrana oprávněných zájmů formou klasické civilněprávní žaloby, když takové jednání se z hlediska soukromého práva považuje za deliktní.

Úvaha nad některými nedostatky v oblasti sankcionování právnických osob upravených zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Jak známo, Česká republika (resp. její zákonodárce) se v nedávné době rozhodla přijmout zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), jež čítá celkem 48 ustanovení. Tento zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 22.12.2011 a účinným se stal ke dni 1.1.2012. Tímto počinem došlo k nalezení…

Množství větší než malé, aneb kolik je možné držet omamných a psychotropních látek pro vlastní potřebu

Dle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost je konzumace konopí (marihuany) v ČR na vzestupu, kdy dle závěru výzkumu konaného v roce 2012 bylo zjištěno, že 27,6% populace někdy užilo konopí (marihuanu), mezi mladými lidmi ve věku 15-34 let celoživotní prevelace[1] činila 46,4%. 9,2% respondentů užilo konopí v posledních 12…

Problematika totožnosti skutku

Otázka posouzení totožnosti skutku je v právní praxi mnohdy nejednoznačná, což potvrzuje i fakt, že je mnohdy řešena ze strany soudních orgánů. Dříve než však přistoupíme k problematice totožnosti skutku, je nutné pro oblast trestního práva prvně vymezit samotný pojem „skutek“. Ačkoli skutek samotný je základem celého trestního řízení, trestní řád…

Rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob

V rámci legislativního procesu, vedoucího k přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, byly samozřejmě zvažovány také různé možnosti, vztahující se k rozsahu trestných činů, pro které mají být tyto právnické osoby stíhány. Tyto úvahy se však do obsahu důvodové zprávy k vládnímu návrhu citovaného…

K přečinu nebezpečné pronásledování

Nebezpečné pronásledování (neboli stalking) je obsesivní fixací známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak obtěžuje systematicky a úporně nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Pachatel pronásleduje vyhlédnutou oběť dopisy, telefonicky, SMS zprávami či vtíráním do její blízkosti. Pronásledování může být motivováno údajným nebo…

Právnické osoby jako potenciální pachatelé hospodářské kriminality

Již před více než dvěma lety nabyl účinnosti pro české prostředí do té doby nezvyklý zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Přestože je stále velmi brzo na vyslovení ortele, zda tento zákon je přínosem českému právnímu řádu či nikoli, nepochybně si zaslouží svoji…