trestní právo

Mlčenlivost auditora ve vztahu k trestnímu řízení

Autoři článku v nedávné době narazili na právní otázku, jakým způsobem se má zachovat auditor, pokud je dožádán policejním orgánem se souhlasem soudce k poskytnutí informací chráněných zákonnou povinností mlčenlivosti. Má auditor povinnost požadovanou informaci poskytnout?

Časové účinky nálezu Pl. ÚS 4/2014 ve světle aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu

Pro připomenutí sluší se na úvod uvést, že v citovaném nálezu plénum Ústavního soudu judikovalo, že ústavně konformním výkladem § 26 trestního řádu, souladným s čl. 38 odst. 1 Listiny, je nutno dospět k takovému závěru, že pokud příslušný návrh v přípravném řízení podává státní zástupce krajského nebo vrchního státního zastupitelství, je třeba…

TOPO

Hodnocení účinnosti právní úpravy a její smysluplnosti či naplňování "ducha zákona" patří zejména do rukou politikům. Avšak je nepochybně nutné, aby i právníci zaujímali při nalézání práva svůj názor na věc. Někdy totiž v rámci snahy o vyřešení problémů, berouce věc tak, že zákonodárce před nás postavil hotovou právní normu, zapomínáme na to, že i…

Čím je nám zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim?

Prvního dne posledního desetiletí tohoto století nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb. shora jmenovaný (dále jen „ZTOPO“), který znamenal nejvážnější zásah do novodobého systému českého trestního práva. Pro komplexní pochopení, pojetí a aplikaci tohoto vpravdě revolučního legislativního počinu je třeba vycházet ze společenské situace…

K trestnímu postihu právnických osob

Již více než čtyři roky je účinný zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „zákon“). Rodil se dlouho a těžce, neboť proti jeho vzniku byly vznášeny závažné námitky.

Jak dál po přelomové změně v právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob

Když byla s účinností od 1. ledna 2012 zavedena v České republice trestní odpovědnost právnických osob jakožto zcela nová forma korporátní odpovědnosti, vyvolal tento zásadní legislativní krok celou řadu otázek a pochybností. Ačkoliv od té doby již bylo zahájeno a vedeno trestní stíhání několika stovek právnických osob, neobjevila se prakticky…

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Ještě tento rok, konkrétně 1. prosince, vstoupí v účinnost novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZoTOPO“), která byla ve sbírce zákonů vyhlášena pod č. 183/2006 Sb. Textace novely vychází z více než dva roky starého vládního návrhu, který zpracovalo ministerstvo spravedlnosti pod vedením tehdejší…

Úsvit criminal compliance v České republice?

Dne 1. 12. 2016 nabude účinnosti novela[1] zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“), která přináší zásadní změny (dále jen „novela TOPO“), a to především ve vztahu k využitelnosti tzv. criminal compliance, kterým se má na mysli ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro…

Žádost o podmíněné propuštění odsouzeným

Institut podmíněného propuštění je zakotvený v § 89 a § 90 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“). Podmíněné propuštění má samozřejmě také svůj odraz v procesním právu, které tento institut uvádí v život, a to v §§ 331 až 333a zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní…

Proč nejsou stíhány územní samosprávné celky

Není patrně pochyb o tom, že největší událostí posledních let v oboru trestního práva je přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb. Tento zákon bude brzo účinný již pět let a i přes občasné procesní klopýtání orgánů činných v trestním řízení se zdá, že jeho aplikace je na…

ZTOPO jako procházka začarovaným lesem

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (dále též ZTOPO) má v sobě, tak říkajíc vrozeně, problémy, které zatím praxe neřešila. Nebude to ale trvat dlouho a bude muset. Zejména, když novela ZTOPO, provedená zákonem č. 135/2016 Sb. s účinností od 1. 12. 2016 (dále novela) dost citelně rozšířila okruh trestných činů, pro něž…

Přístup orgánů činných v trestním řízení ke zdravotnické dokumentaci

Zdravotnická dokumentace musí být v souladu se zákonem vedena o každém pacientovi. Obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Ačkoliv občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se sféry zdravotnictví dotýká poměrně podrobně, požadavky na vedení nalezneme zejména ve specializovaném zákoně č.

Peněžitá záruka jako opatření nahrazující vazbu a její možná úskalí

Institut vazby představuje nejzávažnější a bezesporu nejdiskutovanější zajišťovací prostředek upravený trestním řádem. Právě s ohledem na povahu institutu vazby, kdy se jedná o institut fakultativní a subsidiární, by vazba měla být užita jako opatření pouze tehdy, jestliže nejlépe povede k dosažení účelu trestního řízení a zároveň nelze toho…

Prokuratura a její vývoj na našem území

V souvislosti s připravovanou reformou právní úpravy činnosti a organizace státního zastupitelství se stále častěji skloňuje pojem „prokuratura“. Nelze ovšem tvrdit, že by jej bylo užíváno v kladném slova smyslu, právě naopak. Pojmy „prokuratura“ a „prokurátor“ mají převážně pejorativní nádech a symbolizují zejména dozor nad zachováváním…

Příslušnost soudu v přípravném trestním řízení

Dnes předkládám ctěným čtenářům plenární nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2016 sp. zn. Pl. 4/14. Přestože se jedná o nález zamítavý, je jeho význam pro trestní řízení značný.

Změny v trestní odpovědnosti právnických osob

Na konci května letošního roku byla schválena parlamentem vládní novela měnící zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), mezi jejíž hlavní body patří koncepční změna vymezení trestných činů dopadajících na právnické osoby a úprava jejich…

Promlčení trestní odpovědnosti

Mezi často diskutovanou problematiku v trestním právu patří i zákonem zakotvená možnost promlčení trestní odpovědnosti, tj. nemožnosti postihnout – potrestat pachatele za spáchaný trestný čin po uplynutí určité zákonem stanovené doby.

Použití pachových stop

Čtvrtý senát Ústavního soudu přijal v březnu 2016 velmi důležitý nález, který pojmenovává podmínky použití pachových stop jako důkazu v trestním řízení. Soudcem zpravodajem byl nesporný odborník na trestní právo Jaroslav Fenyk, čemuž odpovídá vysoká úroveň odůvodnění. V nálezu je věnována pozornost vývoji používání metody pachové identifikace v…

K novele typů věznic

V posledních měsících vláda České republiky projednávala novelu trestního práva, konkrétně pak typů věznic. Navrhuje se, aby místo dosavadních čtyř typů věznic, jež jsou upraveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákon a zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zbyly pouze dva. Poslední informace říkají, že novela byla schválena.

Přípustnost ústavní stížnosti v trestním řízení

Ústavní stížnost je v mnoha případech poslední možností, kterou lze zvrátit rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Vzhledem ke všeobecnému povědomí o existenci tohoto institutu jsme se však ocitli v situaci, kdy jsou na Ústavní soud podávány tisíce stížností ročně. Není pak žádným překvapením, že Ústavní soud coby vrcholný orgán ochrany…