trestní právo

Úroveň vymahatelnosti práva v oblasti správního trestání na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Jedním ze základních znaků suverenního státu je jeho výsadní postavení v oblasti iurisdikce, které se projevuje výlučným oprávněním vydávat na svém území obecně závazná pravidla chování (právní normy) a vynucovat jejich dodržování, tj. v případě jejich porušení zasáhnout státněmocenskými prostředky vůči jejich narušiteli, a to (zpravidla) i proti…

Náklady trestního řízení

Pojetí trestního procesu, které je založeno na zahájení řízení ex offo, se značným způsobem odlišuje od pojetí civilního procesu. Tyto rozdíly se dotýkají mimo jiné i samotné podstaty nákladů trestního řízení a způsobu jejich úhrady. Dle ustanovení § 151 odst. 1 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen jako „TŘ“), totiž platí…

Zvažované rozšíření rozsahu kriminalizace jednání právnických osob z pohledu jejich Criminal Compliance programů

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“), kterým byla po několika letech diskuzí a zvažování různých variant zavedena v České republice trestní odpovědnost právnických osob, čímž došlo k naplnění mezinárodních…

Recidiva podle § 205 odst. 2 trestního zákona z hlediska subsidiarity trestní represe

Trestní právo je v právní teorii považováno za ultima ratio, tedy za jakýsi poslední způsob řešení, který je přípustný až v případě, kdy ostatní způsoby selžou. Tato zásada je v českém právu označována jako subsidiarita trestní represe a je vyjádřena v § 12 odst. 2 trestního zákoníku, podle kterého trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní…

Hlasování zastupitelstva obce a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku

V posledních letech se množí případy, kdy jsou trestně stíháni členové zastupitelstev měst a obcí v souvislosti s výkonem svých funkcí. Ne vždy je přitom lehké rozlišit, kdy je stíhání zastupitele důvodné, a kdy by měla být jeho odpovědnost ponechána v rovině politické. Obzvláště ožehavou se jeví otázka, zda a za jakých podmínek trestně stíhat…

Hlavní zásady dokazování v trestním řízení

Dokazování je stěžejní součást trestního řízení, která umožňuje orgánům zjistit skutečnosti rozhodné pro jejich rozhodnutí. Cílem tohoto článku je podat ucelený přehled o základních zásadách, které dokazování v trestním řízení ovládají.

Špatné nastavení světel jako příčina obvinění z trestného činu

Nenápadný přepínač sklonu světel mnohdy umístěný na palubní desce automobilu napravo od volantu (tzv. přídavnou korekci) není radno opomíjet. Pokud totiž nabouráte a světla nebudou nastavená dle zatížení vozidla (například podle počtu osob ve vozidle či při zatížení tažným zařízením), může to být pro policii a státní zastupitelství impuls k vašemu…

Hrazení nákladů v souvislosti s pobytem v policejních celách

Policejní cely, laicky často (nepřesně) nazývané „cely předběžného zadržení“, představují zařízení „vězeňského typu“ fungující v rámci Policie České republiky (dále jen „policie“), jež slouží k dočasnému umístění osob omezených policií na svobodě. Jejich chod a obsluhu zajišťují převážně policisté služebně zařazení u specializovaných útvarů…

Zachování práva na spravedlivý proces při výslechu utajovaného svědka v kauze Pesukic proti Švýcarsku

Článek poukazuje na stěžejní část rozsudku s číslem stížnosti 25088/07[1] vydaným Evropským soudem pro lidská práva, který řešil otázku dodržení procesu spravedlnosti řízení. Evropský soud pro lidská práva svým názorem na kauzu stěžovatele pana Pesukice otevřel citlivou otázku možnosti akceptovatelnosti omezení práv obhajoby u použití výslechu…

Znalecký posudek v trestním řízení

Znalecký posudek v rámci trestního řízení je možné charakterizovat jako důkazní prostředek, prostřednictvím kterého si orgány činné v trestním řízení případně strany opatřují od osob či orgánů, které jsou k tomu zvláště způsobilé, skutkové poznatky odborného charakteru. [1]

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Dopravní nehody s následkem ublížení na zdraví jsou bohužel stále na denním pořádku. A to včetně těch, při nichž oběť zranění podlehne. Často pak řidič jede rychlostí vyšší, než je povolená rychlost v daném místě.

Některé aspekty výkladu právní úpravy institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

V tomto krátkém pojednání bychom se rádi zabývali otázkami interpretace zákonných ustanovení trestního zákoníku upravujících podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následné rozhodování o nich obecnými soudy České republiky. Zejména se budeme věnovat otázce, jak soudy hodnotí předpoklad vedení řádného života…

Porušení povinnosti zveřejnit výroční zprávu a účetní závěrku společnosti jakožto nekalosoutěžní jednání

Jednou z pravidelných povinností, na kterou by především obchodní společnosti neměly zapomínat, je povinnost každoročně založit svou výroční zprávu a účetní závěrku do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. Tuto povinnost společnostem ukládá nejen zákon o účetnictví, ale rovněž zákon o veřejných rejstřících. Ne vždy však je tato povinnost…

Ke způsobu a rozsahu náhrady nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím o zahájení trestního stíhání, které neskončilo odsuzujícím rozsudkem podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Účelem zákona č. 82/1998 Sb. je bezpochyby především kompenzace. Ve věcech nároku náhrady nemajetkové újmy způsobené rozhodnutím o zahájení trestního stíhání, které neskončilo pravomocným odsuzujícím rozsudkem, podle ustálené soudní praxe platí pravidlo, že se zadostiučinění poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit…

Odpovědnost státu za škodu způsobenou zahájením trestního stíhání

Předcházení, odhalování a postihování trestné činnosti je jednou ze základních funkcí státu, která je zajišťována prostřednictvím k tomu určených složek státní moci. Nezřídka se však stane, že v rámci snahy o vyšetření a potrestání potenciálního trestného činu je vůči konkrétní osobě zahájeno trestní stíhání, které neskončí pravomocným odsuzujícím…

Podmínky přiznání nároku na náhradu škody v trestním řízení

Součásti trestního řízení, je taktéž rozhodování o náhradě škody, kterou poškozený v důsledku jednání, které založilo trestní odpovědnost pachatele, poškozený utrpěl. Tato část trestního řízení se nazývá adhezní řízení.

Používání elektronických důkazů v řízení

S rozvojem moderních technologií dochází k výrazným posunům v řízeních před soudy i úřady, pokud jde o dovolené formy komunikace i na způsoby dokazování a možné důkazy. Právníci se ve své praxi stále častěji setkávají s používáním elektronických důkazů v řízení a čelí zároveň řadě nových výzev, zejména s přihlédnutím k často sporné věrohodnosti…

Podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 tr. řádu

Cílem každého pachatele je, aby se na jeho trestný čin nepřišlo a v okamžiku, kdy orgány činné v trestním řízení zahájí trestní stíhání a sdělí pachateli obvinění, pak aby toto obvinění mělo na jeho další život co nejmenší následky. V tomto okamžiku obviněný hledá různé alternativy odklonu trestního stíhání, kdy kromě méně využívaného narovnání…

Některé nedbalostní trestné činy proti životu a zdraví v silničním provozu pohledem Nejvyššího soudu

Individuální automobilová doprava dává sice svobodu těm, kteří ji využívají, odvrácenou stranou tohoto způsobu dopravy je však mimo jiné riziko dopravní nehody. K dopravní nehodě může dojít v okamžiku, s následky se však viník bude muset někdy vypořádávat dlouhou dobu. Mezi tyto následky může patřit obvinění ze spáchání některého z nedbalostních…

Lhůta pro rozhodnutí o podmíněném propuštění

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je institut, se kterým se některé soudy[1] setkávají poměrně často. Jedná se o poměrně fádní a monotónní agendu, nicméně agendu, která soudy poměrně výrazně zatěžuje oproti jiné porozsudkové agendě. Na druhou stranu pro řadu odsouzených ve výkonu trestů odnětí svobody, je podmíněné propuštění…