trestní právo

Povinnost obviněného podrobit se identifikačním úkonům podle § 65 zákona o Policii ČR

Stále více obviněných a podezřelých, tedy osob, které je třeba v souladu s principem presumpce neviny považovat za nevinné a jejichž nevina se také často v dalším průběhu řízení prokáže, se v rámci trestního řízení setkává s požadavkem policejního orgánu, aby se podrobily tzv. „identifikačním úkonům“ ve smyslu § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o…

Krajní nouze v trestním právu

Při běžném životě může často docházet k situacím, kdy se mezi sebou střetnou dva zájmy, z nichž jeden musí být obětován, aby mohl být druhý z těchto zájmů zachráněn. Tento střet je vyřešen prostřednictvím okolností vylučujících protiprávnost, v rámci kterých dochází, za splnění zákonem stanovených předpokladů, k preferenci jednoho z těchto zájmů.

Odposlechy v trestním řízení: Střet práva na soukromí se zájmem společnosti na objasňování trestné činnosti

Provádění odposlechu v trestním řízení je poslední dobou frekventovaným tématem, jímž se zabývají jak média při rozebírání veřejně známých kauz, tak soudy při své rozhodovací činnosti, vzhledem k tomu, že se provádění odposlechů stalo ze strany orgánů činných v trestním řízení oblíbeným prostředkem k získávání důkazů při podezření z páchání…

Odpovědnost pedagogického pracovníka za úraz žáka na školním výletě

Závěr školního roku přináší většině studentů nejen dlouhé hodiny nad učebnicí, ale také zaslouženou odměnu v podobě školních výletů či jiných radovánek zaštiťovaných jejich vzdělávacím zařízením. Účast na těchto akcích však znamená zvýšené riziko úrazu adolescentů vypuštěných ze školních lavic a s tím spojenou odpovědnost příslušných osob…

Nemajetková újma způsobená subjekty veřejné moci v souvislosti s trestním řízením

Institut nemajetkové újmy[1] způsobené při výkonu veřejné moci prodělal v posledních několika letech výrazný, byť složitý vývoj směrem k poskytování spravedlnějšímu zadostiučinění jednak v právní úpravě a dále také v samotné judikatuře. Tento vývoj byl a stále dosud je složitý především z toho důvodu, že proti osobě dožadující se zadostiučinění za…

Závěrečná řeč JUDr. Tomáše Sokola v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství

Serveru www.epravo.cz se podařilo získat dnes pronesenou závěrečnou řeč advokáta JUDr. Tomáše Sokola zastupujícího Ondřeje Páleníka v procesu údajného zneužití Vojenského zpravodajství.

K otázkám dokazování znaleckými posudky

Posuzování metod civilního a trestního řízení a jejich vliv na dokazování znaleckými posudky ve správním řízení ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu.
Přístupy k objasňování skutkového stavu s přispěním znaleckého/znaleckých posudků.
Ústavně zakotvené společné zásady pro práci s posudky v jakémkoli řízení.
Vypořádání se s vadami v…

Nahrazení vazby dohledem probačního úředníka

Základním smyslem dohledu probačního úředníka jako opatření nahrazujícího podle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu vazbu obviněného je ovlivnit jeho životní postoje, přispět k urovnání jeho osobních poměrů a hlavně kontrolovat jeho chování tak, aby nemařil účel probíhajícího trestního stíhání a nedopustil se další trestné činnosti.

Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost

Okolnosti vylučující protiprávnost byly známy již ve starověku, kdy se jimi zaobíral například Cicero. Cicero je považoval za přirozené právo člověka vyplývající z jeho lidství, přičemž jednající by neměl být dle tohoto myslitele odpovědný za vzniklou škodu. Ve středověku pak následně musel být tento institut v souladu s tehdejším pojetím lásky k…

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu cizince z důvodu pravomocného odsouzení pro trestný čin

Základním typem pobytového oprávnění, který občanům třetích zemí[1] umožňuje přechodný pobyt na území České republiky po dobu delší než 6 měsíců, je povolení k dlouhodobému pobytu. Podle posledních dostupných statistik Ministerstva vnitra podalo jen v roce 2013 žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, případně o prodloužení jeho platnosti…

Úroveň vymahatelnosti práva v oblasti správního trestání na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Jedním ze základních znaků suverenního státu je jeho výsadní postavení v oblasti iurisdikce, které se projevuje výlučným oprávněním vydávat na svém území obecně závazná pravidla chování (právní normy) a vynucovat jejich dodržování, tj. v případě jejich porušení zasáhnout státněmocenskými prostředky vůči jejich narušiteli, a to (zpravidla) i proti…

Náklady trestního řízení

Pojetí trestního procesu, které je založeno na zahájení řízení ex offo, se značným způsobem odlišuje od pojetí civilního procesu. Tyto rozdíly se dotýkají mimo jiné i samotné podstaty nákladů trestního řízení a způsobu jejich úhrady. Dle ustanovení § 151 odst. 1 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen jako „TŘ“), totiž platí…

Zvažované rozšíření rozsahu kriminalizace jednání právnických osob z pohledu jejich Criminal Compliance programů

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“), kterým byla po několika letech diskuzí a zvažování různých variant zavedena v České republice trestní odpovědnost právnických osob, čímž došlo k naplnění mezinárodních…

Recidiva podle § 205 odst. 2 trestního zákona z hlediska subsidiarity trestní represe

Trestní právo je v právní teorii považováno za ultima ratio, tedy za jakýsi poslední způsob řešení, který je přípustný až v případě, kdy ostatní způsoby selžou. Tato zásada je v českém právu označována jako subsidiarita trestní represe a je vyjádřena v § 12 odst. 2 trestního zákoníku, podle kterého trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní…

Hlasování zastupitelstva obce a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku

V posledních letech se množí případy, kdy jsou trestně stíháni členové zastupitelstev měst a obcí v souvislosti s výkonem svých funkcí. Ne vždy je přitom lehké rozlišit, kdy je stíhání zastupitele důvodné, a kdy by měla být jeho odpovědnost ponechána v rovině politické. Obzvláště ožehavou se jeví otázka, zda a za jakých podmínek trestně stíhat…

Hlavní zásady dokazování v trestním řízení

Dokazování je stěžejní součást trestního řízení, která umožňuje orgánům zjistit skutečnosti rozhodné pro jejich rozhodnutí. Cílem tohoto článku je podat ucelený přehled o základních zásadách, které dokazování v trestním řízení ovládají.

Špatné nastavení světel jako příčina obvinění z trestného činu

Nenápadný přepínač sklonu světel mnohdy umístěný na palubní desce automobilu napravo od volantu (tzv. přídavnou korekci) není radno opomíjet. Pokud totiž nabouráte a světla nebudou nastavená dle zatížení vozidla (například podle počtu osob ve vozidle či při zatížení tažným zařízením), může to být pro policii a státní zastupitelství impuls k vašemu…

Hrazení nákladů v souvislosti s pobytem v policejních celách

Policejní cely, laicky často (nepřesně) nazývané „cely předběžného zadržení“, představují zařízení „vězeňského typu“ fungující v rámci Policie České republiky (dále jen „policie“), jež slouží k dočasnému umístění osob omezených policií na svobodě. Jejich chod a obsluhu zajišťují převážně policisté služebně zařazení u specializovaných útvarů…

Zachování práva na spravedlivý proces při výslechu utajovaného svědka v kauze Pesukic proti Švýcarsku

Článek poukazuje na stěžejní část rozsudku s číslem stížnosti 25088/07[1] vydaným Evropským soudem pro lidská práva, který řešil otázku dodržení procesu spravedlnosti řízení. Evropský soud pro lidská práva svým názorem na kauzu stěžovatele pana Pesukice otevřel citlivou otázku možnosti akceptovatelnosti omezení práv obhajoby u použití výslechu…

Znalecký posudek v trestním řízení

Znalecký posudek v rámci trestního řízení je možné charakterizovat jako důkazní prostředek, prostřednictvím kterého si orgány činné v trestním řízení případně strany opatřují od osob či orgánů, které jsou k tomu zvláště způsobilé, skutkové poznatky odborného charakteru. [1]