trestní právo

Odepření práva nahlédnout do spisu v rámci přípravného řízení

Jedním ze zákonných fundamentálních nástrojů efektivní obhajoby v rámci trestního řízení je institut nahlížení do spisu, jehož pravidla jsou upravena v ustanovení § 65 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „tr.ř.“). Přestože se využitím tohoto institutu realizuje Listinou základních práv a svobod zaručené právo…

Silné rozrušení u trestného činu zabití

Trestný čin zabití zakotvený v ustanovení § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů představuje privilegovanou skutkovou podstatu k trestnému činu vraždy. Zakotvením tohoto trestného činu do naší právní úpravy sleduje zákonodárce, po vzoru mnohých zahraničních úprav, za cíl postihnout nižším trestem společensky…

K otázkám převaděčství

Nejvyšší státní zastupitelství (dále i jen „NSZ“) se v srpnu roku 2015 vyjadřovalo k otázce, která je nyní s migrační vlnou aktuálnější než kdy předtím, zda je možné spáchat trestný čin převaděčství i přes to, že v rámci Schengenského prostoru jsou vnitřní hranice otevřené. Nejprve něco málo obecného úvodu do věci. Výše zmíněný trestný čin je…

Kolize nové koncepce právnické osoby (dle NOZ) s dikcí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“) došlo k dovršení reformy trestního práva hmotného v České republice v souladu s požadavky vyplývajícími z mezinárodních závazků našeho státu. ZTOPO byl vytvářen a přijat za účinnosti dnes již neúčinného zákona č.40/1964 Sb., občanský…

Alkohol za volantem a s ním související hmotněprávní důsledky

Předně bych si dovolil poznamenat, že článek je určen širší veřejnosti a kolegům, kteří se touto problematikou nezabývají. Zkušené právníky pracující v této problematice upřímně řečeno můj příspěvek neobohatí. Česká republika patří mezi země, kde se lidé, alespoň co se ve statistikách uvádí[1], umí napít. Zároveň se ne každému, kdo se napije, chce…

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: pohled na sankcionování právnických osob v praxi českých soudů

Vzhledem k tomu, že aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, probíhá v České republice již čtvrtým rokem, přičemž nejedna právnická osoba byla podle tohoto zákona již odsouzena, domnívám se, že je více než namístě zaobírat se aplikací tohoto zákona nikoliv jen pokud jde o počty trestních řízení…

Perspektivy institutu trestní odpovědnosti právnických osob v České republice

Článek se zabývá hlavními perspektivami institutu trestní odpovědnosti právnických osob ve smyslu platné právní úpravy, tedy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“), a to především ve smyslu hlavních legislativních změn, novelizací a návrhů novelizací výše…

Miranda warning (jako) z třetí cenové

Právní obec, a to včetně té luční, dozajista ví (anebo by přinejmenším vědět měla), že osoba obviněná ze správního deliktu má garantována stejná práva jako osoba obviněná z trestného činu (zejména pak jde o práva výslovně zmíněná v čl. 36 – 40 LZPS, potažmo v čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a na úrovni…

Důkaz nahrávkou pořízenou soukromou osobou nebo projevem na sociálních sítích

Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů fyzických osob bez jejich vědomého souhlasu, ať už za jakýmkoliv účelem, se vždy dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti soukromí. Posouzení oprávněnosti pořízení těchto záznamů a jejich následného využití je proto vždy nutné podrobit testu proporcionality, přičemž ochrana…

Veřejná evidence právnických osob – stručný přehled odsouzených právnických osob

O trestní odpovědnosti právnických osob, která byla v České republice po mnoha letech diskuzí zavedena s účinností od 1. 1. 2012 zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“) toho již bylo napsáno mnoho. Účelem tohoto příspěvku je však především…

Povinnost obviněného podrobit se identifikačním úkonům podle § 65 zákona o Policii ČR

Stále více obviněných a podezřelých, tedy osob, které je třeba v souladu s principem presumpce neviny považovat za nevinné a jejichž nevina se také často v dalším průběhu řízení prokáže, se v rámci trestního řízení setkává s požadavkem policejního orgánu, aby se podrobily tzv. „identifikačním úkonům“ ve smyslu § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o…

Krajní nouze v trestním právu

Při běžném životě může často docházet k situacím, kdy se mezi sebou střetnou dva zájmy, z nichž jeden musí být obětován, aby mohl být druhý z těchto zájmů zachráněn. Tento střet je vyřešen prostřednictvím okolností vylučujících protiprávnost, v rámci kterých dochází, za splnění zákonem stanovených předpokladů, k preferenci jednoho z těchto zájmů.

Odposlechy v trestním řízení: Střet práva na soukromí se zájmem společnosti na objasňování trestné činnosti

Provádění odposlechu v trestním řízení je poslední dobou frekventovaným tématem, jímž se zabývají jak média při rozebírání veřejně známých kauz, tak soudy při své rozhodovací činnosti, vzhledem k tomu, že se provádění odposlechů stalo ze strany orgánů činných v trestním řízení oblíbeným prostředkem k získávání důkazů při podezření z páchání…

Odpovědnost pedagogického pracovníka za úraz žáka na školním výletě

Závěr školního roku přináší většině studentů nejen dlouhé hodiny nad učebnicí, ale také zaslouženou odměnu v podobě školních výletů či jiných radovánek zaštiťovaných jejich vzdělávacím zařízením. Účast na těchto akcích však znamená zvýšené riziko úrazu adolescentů vypuštěných ze školních lavic a s tím spojenou odpovědnost příslušných osob…

Nemajetková újma způsobená subjekty veřejné moci v souvislosti s trestním řízením

Institut nemajetkové újmy[1] způsobené při výkonu veřejné moci prodělal v posledních několika letech výrazný, byť složitý vývoj směrem k poskytování spravedlnějšímu zadostiučinění jednak v právní úpravě a dále také v samotné judikatuře. Tento vývoj byl a stále dosud je složitý především z toho důvodu, že proti osobě dožadující se zadostiučinění za…

Závěrečná řeč JUDr. Tomáše Sokola v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství

Serveru www.epravo.cz se podařilo získat dnes pronesenou závěrečnou řeč advokáta JUDr. Tomáše Sokola zastupujícího Ondřeje Páleníka v procesu údajného zneužití Vojenského zpravodajství.

K otázkám dokazování znaleckými posudky

Posuzování metod civilního a trestního řízení a jejich vliv na dokazování znaleckými posudky ve správním řízení ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu.
Přístupy k objasňování skutkového stavu s přispěním znaleckého/znaleckých posudků.
Ústavně zakotvené společné zásady pro práci s posudky v jakémkoli řízení.
Vypořádání se s vadami v…

Nahrazení vazby dohledem probačního úředníka

Základním smyslem dohledu probačního úředníka jako opatření nahrazujícího podle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu vazbu obviněného je ovlivnit jeho životní postoje, přispět k urovnání jeho osobních poměrů a hlavně kontrolovat jeho chování tak, aby nemařil účel probíhajícího trestního stíhání a nedopustil se další trestné činnosti.

Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost

Okolnosti vylučující protiprávnost byly známy již ve starověku, kdy se jimi zaobíral například Cicero. Cicero je považoval za přirozené právo člověka vyplývající z jeho lidství, přičemž jednající by neměl být dle tohoto myslitele odpovědný za vzniklou škodu. Ve středověku pak následně musel být tento institut v souladu s tehdejším pojetím lásky k…

Zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu cizince z důvodu pravomocného odsouzení pro trestný čin

Základním typem pobytového oprávnění, který občanům třetích zemí[1] umožňuje přechodný pobyt na území České republiky po dobu delší než 6 měsíců, je povolení k dlouhodobému pobytu. Podle posledních dostupných statistik Ministerstva vnitra podalo jen v roce 2013 žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, případně o prodloužení jeho platnosti…