veřejné zakázky

veřejné zakázky

Partnerem sekce Veřejné zakázky je advokátní kancelář MT Legal. Kancelář MT Legal je držitelem ocenění "Právnická firma roku 2018, 2015 a 2014" pro oblast Veřejných zakázek a "Právnická firma roku 2012" v kategorii Regionální kancelář.

Změna v základních kvalifikačních předpokladech – novela zákona o veřejných zakázkách zákonem č. 423/2010 Sb.

Dne 30. prosince 2010 nabyla účinnosti zatím poslední novela zákona č. 137/2010 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), která upravuje požadavky na stanovení základních kvalifikačních předpokladů veřejnými zadavateli. Dosavadní podoba ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ, upravujícího přehled požadavků na základní…

Právní kvalifikace PPP projektů jako koncesí a nejednotné posuzování koncesí v aplikační praxi orgánu dohledu

Pro zajištění a rozvoj spolupráce mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru na bázi modelů PPP projektů je nezbytná jasná právní úprava podepřená konstantní aplikační praxí především ze strany orgánu dohledu.

K některým aspektům ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

V současné době lze pozorovat zvýšený zájem široké veřejnosti o oblast zadávání veřejných zakázek, která je prioritně upravena v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“ nebo též jen „ZVZ“). Platné právní úpravě týkající se významné části oblasti veřejného investování je v…

Aktuální stav novelizace zákona o veřejných zakázkách – dvě novely na stejné téma

V článku, který byl uveřejněn dne 24. září 2009, byli čtenáři informováni o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9.9.2009 novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a také související novelu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) – sněmovní tisk č. 882. Článek…

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9.9.2009 novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a také související novelu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Jde o poslanecký návrh poslance Miloslava Vlčka (sněmovní tisk č. 882) a Poslanecká sněmovna s ním vyslovila…

Oprávnění člena zastupitelstva obce nahlížet do dokumentace týkající se 1) zadávání veřejných zakázek dle č. Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“) 2) koncesních řízení dle zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (dále též „KZ“), další kontrolní mechanismy.

Při aplikaci ustanovení ZVZ a KZ vzniká otázka, za jakých okolností a jaký okruh osob má přístup k informacím týkajícím se nabídek uchazečů.

Nová právní úprava veřejných zakázek a koncesí a praktické použití

Dne 1.7.2006 nabyla účinnosti nová právní úprava zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí, která je nyní regulována zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákonem č. 139/2006 Sb., koncesním zákonem. I když právní úprava ideově vychází z nyní již zrušeného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, snaží se reflektovat…