veřejné zakázky

veřejné zakázky

Partnerem sekce Veřejné zakázky je advokátní kancelář MT Legal. Kancelář MT Legal je držitelem ocenění "Právnická firma roku 2018, 2015 a 2014" pro oblast Veřejných zakázek a "Právnická firma roku 2012" v kategorii Regionální kancelář.

Nové povinnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k Národnímu bezpečnostnímu úřadu

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o ochraně utajovaných informací“). Byť tímto předpisem…

Veřejné zakázky a prokazování kvalifikace dodavatele prostřednictvím reference získané ve sdružení

Řada zadavatelů a také dodavatelů je postavena před otázku, jak posuzovat a v jakém rozsahu využít referenci, kterou získal dodavatel při plnění veřejné zakázky jako člen sdružení. Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tuto otázku nikde explicitně neřeší.

Novela zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 22. prosince 2011 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), který nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Částí čtyřicátou souvisejícího změnového zákona (č. 420/2011 Sb.) došlo od téhož data k drobné, ale poměrně podstatné novele zákona č. 137/2006 Sb., o…

Novela zákona o veřejných zakázkách prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně

Dne 26. října 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR druhé čtení sněmovního tisku č. 370 – vládního návrhu novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Cílem novely má být v souladu s programovým prohlášením vlády zejména zvýšení transparentnosti a snížení korupce při zadávání veřejných…

Pozor na změny ve smlouvách na realizaci veřejné zakázky

Dne 27. 5. 2011 byl na serveru epravo.cz uveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „NS“) ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 23 Cdo 4561/2008. Jedná se o rozsudek zařazený do kategorie A, tedy kategorie významných rozhodnutí zásadní povahy, která jsou navržena k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a…

K nejčastějším chybám při prokazování základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů musí povinně prokázat každý uchazeč, který má zájem podat nabídku v zadávacím řízení veřejnému zadavateli, ať už se jedná o podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „zákon o veřejných zakázkách“).

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících – další krok k fragmentaci právní úpravy veřejného zadávání?

Dne 1. 7. 2010 nabyl účinnosti nový zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o přepravě“), upravující zajišťování dopravní obslužnosti, a to včetně problematiky výběru provozovatelů veřejné přepravy a uzavírání smluv s vybranými…

Změna v základních kvalifikačních předpokladech – novela zákona o veřejných zakázkách zákonem č. 423/2010 Sb.

Dne 30. prosince 2010 nabyla účinnosti zatím poslední novela zákona č. 137/2010 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), která upravuje požadavky na stanovení základních kvalifikačních předpokladů veřejnými zadavateli. Dosavadní podoba ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ, upravujícího přehled požadavků na základní…

Právní kvalifikace PPP projektů jako koncesí a nejednotné posuzování koncesí v aplikační praxi orgánu dohledu

Pro zajištění a rozvoj spolupráce mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru na bázi modelů PPP projektů je nezbytná jasná právní úprava podepřená konstantní aplikační praxí především ze strany orgánu dohledu.

K některým aspektům ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

V současné době lze pozorovat zvýšený zájem široké veřejnosti o oblast zadávání veřejných zakázek, která je prioritně upravena v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“ nebo též jen „ZVZ“). Platné právní úpravě týkající se významné části oblasti veřejného investování je v…

Aktuální stav novelizace zákona o veřejných zakázkách – dvě novely na stejné téma

V článku, který byl uveřejněn dne 24. září 2009, byli čtenáři informováni o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9.9.2009 novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a také související novelu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) – sněmovní tisk č. 882. Článek…

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9.9.2009 novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a také související novelu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Jde o poslanecký návrh poslance Miloslava Vlčka (sněmovní tisk č. 882) a Poslanecká sněmovna s ním vyslovila…

Oprávnění člena zastupitelstva obce nahlížet do dokumentace týkající se 1) zadávání veřejných zakázek dle č. Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“) 2) koncesních řízení dle zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (dále též „KZ“), další kontrolní mechanismy.

Při aplikaci ustanovení ZVZ a KZ vzniká otázka, za jakých okolností a jaký okruh osob má přístup k informacím týkajícím se nabídek uchazečů.

Nová právní úprava veřejných zakázek a koncesí a praktické použití

Dne 1.7.2006 nabyla účinnosti nová právní úprava zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí, která je nyní regulována zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákonem č. 139/2006 Sb., koncesním zákonem. I když právní úprava ideově vychází z nyní již zrušeného zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, snaží se reflektovat…