veřejné zakázky

veřejné zakázky

Partnerem sekce Veřejné zakázky je advokátní kancelář MT Legal. Kancelář MT Legal je držitelem ocenění "Právnická firma roku 2018, 2015 a 2014" pro oblast Veřejných zakázek a "Právnická firma roku 2012" v kategorii Regionální kancelář.

K zadávání veřejných zakázek dotovanými zadavateli postupy podle dotačních pravidel s ohledem na přechodná ustanovení novely zákona o veřejných zakázkách

V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1.4.2012 (č. 55/2012 Sb.) došlo k podstatnému rozšíření okruhu subjektů, kteří jsou povinni podle tohoto zákona postupovat a k rozšíření zakázek, které jsou nutné podle tohoto zákona realizovat. Bohužel přechodná ustanovení k tomuto zákonu neřeší poměrně časté situace…

Limity prokazování technického kvalifikačního předpokladu certifikátu ISO při zapojení subdodavatelů do plnění veřejné zakázky před účinností transparenční novely zákona o veřejných zakázkách

Certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou (všeobecně známý též jako „certifikát ISO“) byl do 31.3.2012 jedním z technických kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění uchazečem o veřejnou zakázku mohl zadavatel požadovat.[1] S účinností transparenční novely zákona o veřejných zakázkách[2] (dále…

Mimořádně nízká nabídková cena k veřejné zakázce

S ohledem na hospodářský vývoj, a to zejména ve stavebnictví, a množství konkurenčních subjektů se musí zadavatelé veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách potýkat s nabídkami, jejichž nabídková cena může na první pohled vykazovat znaky institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. Zákon o veřejných zakázkách (dále jen…

Veřejné zakázky ve zdravotnictví

Veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví jsou v současné době ožehavým tématem. Každého z nás se bezprostředně dotýkají. Jednak je na tento typ veřejných zakázek vynakládán značný objem veřejných prostředků, jednak je jejich prostřednictvím zabezpečováno poskytování zdravotní péče. Zdravotnictví je z hlediska veřejných zakázek typické svou potřebou…

Stanovisko k „Doporučení MMR postupu u zakázek, u kterých má být smlouva uzavřena po 1.4.2012“

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „novela“). Tato novela, mimo jiné, přináší významnou změnu limitů pro veřejné zakázky, které mají být zadávány v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). K novele vydalo Ministerstvo pro místní…

Nová úprava zjednodušeného podlimitního řízení – krok správným směrem?

1. 4. 2012 nabyla účinnosti tzv. „velká novela“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), která poměrně zásadním způsobem mění některé zavedené postupy zadávacího řízení, na které byli jak zadavatelé, tak uchazeči zvyklí. Podstatným způsobem zákonodárci zasáhli mimo jiné i do průběhu zjednodušeného podlimitního řízení.

Snížení finančních limitů u veřejných zakázek od 1.4.2012

Dne 1.4.2012 nabývá účinnosti podstatná část zákona č. 55/2012 Sb. novelizujícího zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, jejímž hlavním cílem má být dle důvodové zprávy zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a posílení…

Nové povinnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k Národnímu bezpečnostnímu úřadu

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o ochraně utajovaných informací“). Byť tímto předpisem…

Veřejné zakázky a prokazování kvalifikace dodavatele prostřednictvím reference získané ve sdružení

Řada zadavatelů a také dodavatelů je postavena před otázku, jak posuzovat a v jakém rozsahu využít referenci, kterou získal dodavatel při plnění veřejné zakázky jako člen sdružení. Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) tuto otázku nikde explicitně neřeší.

Novela zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 22. prosince 2011 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“), který nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Částí čtyřicátou souvisejícího změnového zákona (č. 420/2011 Sb.) došlo od téhož data k drobné, ale poměrně podstatné novele zákona č. 137/2006 Sb., o…

Novela zákona o veřejných zakázkách prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně

Dne 26. října 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR druhé čtení sněmovního tisku č. 370 – vládního návrhu novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). Cílem novely má být v souladu s programovým prohlášením vlády zejména zvýšení transparentnosti a snížení korupce při zadávání veřejných…

Pozor na změny ve smlouvách na realizaci veřejné zakázky

Dne 27. 5. 2011 byl na serveru epravo.cz uveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „NS“) ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 23 Cdo 4561/2008. Jedná se o rozsudek zařazený do kategorie A, tedy kategorie významných rozhodnutí zásadní povahy, která jsou navržena k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a…

K nejčastějším chybám při prokazování základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů musí povinně prokázat každý uchazeč, který má zájem podat nabídku v zadávacím řízení veřejnému zadavateli, ať už se jedná o podlimitní či nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „zákon o veřejných zakázkách“).

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících – další krok k fragmentaci právní úpravy veřejného zadávání?

Dne 1. 7. 2010 nabyl účinnosti nový zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o přepravě“), upravující zajišťování dopravní obslužnosti, a to včetně problematiky výběru provozovatelů veřejné přepravy a uzavírání smluv s vybranými…

Změna v základních kvalifikačních předpokladech – novela zákona o veřejných zakázkách zákonem č. 423/2010 Sb.

Dne 30. prosince 2010 nabyla účinnosti zatím poslední novela zákona č. 137/2010 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), která upravuje požadavky na stanovení základních kvalifikačních předpokladů veřejnými zadavateli. Dosavadní podoba ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ, upravujícího přehled požadavků na základní…

Právní kvalifikace PPP projektů jako koncesí a nejednotné posuzování koncesí v aplikační praxi orgánu dohledu

Pro zajištění a rozvoj spolupráce mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru na bázi modelů PPP projektů je nezbytná jasná právní úprava podepřená konstantní aplikační praxí především ze strany orgánu dohledu.

K některým aspektům ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

V současné době lze pozorovat zvýšený zájem široké veřejnosti o oblast zadávání veřejných zakázek, která je prioritně upravena v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“ nebo též jen „ZVZ“). Platné právní úpravě týkající se významné části oblasti veřejného investování je v…

Aktuální stav novelizace zákona o veřejných zakázkách – dvě novely na stejné téma

V článku, který byl uveřejněn dne 24. září 2009, byli čtenáři informováni o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9.9.2009 novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a také související novelu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) – sněmovní tisk č. 882. Článek…

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o veřejných zakázkách

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9.9.2009 novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a také související novelu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Jde o poslanecký návrh poslance Miloslava Vlčka (sněmovní tisk č. 882) a Poslanecká sněmovna s ním vyslovila…

Oprávnění člena zastupitelstva obce nahlížet do dokumentace týkající se 1) zadávání veřejných zakázek dle č. Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“) 2) koncesních řízení dle zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (dále též „KZ“), další kontrolní mechanismy.

Při aplikaci ustanovení ZVZ a KZ vzniká otázka, za jakých okolností a jaký okruh osob má přístup k informacím týkajícím se nabídek uchazečů.